Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 15, 14 - 20 април 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 14 - 20 април 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 15/2014 г.

ДВ, бр. 26 от 21.3.2014 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. 3. Закон за ратифициране на Договора за търговия с оръжие. Министъ...

Народно събрание бр.15/2014 г.

Дневна имуществена санкция от 500 лв. до 5000 лв. ще се налага на предприятие, осъществяващо електронни съобщения, при неизпълнение на решение на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Това предвиждат промени в Закона за електронните съобщения...

Отчитане на средства, предоставени от европейски фондове, които са изразходвани преди годината нa получаванeтo им

Практиката на получаване и изразходване на средства по европейски програми от предприятия, общини и юридически лица с нестопанска цел става все по-често явление. При това пред счетоводителите възникват редица казуси, чието решаване ги затруднява дост...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 15

Дело C- 309/06, решение от 10 април 2008 г. страни: Marks & Spencer plc срещу Commissioners of Customs & Excise Предмет на спора е облагане с нулева ставка. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: 1) Когато съгласно член 28, параграф 2 от Шеста дире...

Данъчно облагане и осигурителни вноски върху обезщетения при уволнение

Служител е уволнен с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ поради съкращаване на щата след придобито право за пенсия за осигурителен стаж и възраст. Следва ли да му бъдат изплатени обезщетения по чл. 222, ал. 1 от КТ и по чл. 222, ал. 3 от КТ?. ...

Данъчно третиране и счетоводно отчитане при напускане на съдружник

ООД е с двама съдружници, единият напуска. Определен му е дружествен дял на стойност 120 хил. лв. Като част от тях се изплащат в пари, а за останалата получава земя, определена за 70 000 лв. Съгласно § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗКПО дру...

Консорциум

На основание договор за гражданско дружество три юридически лица учредяват консорциум. Споменатите юридически лица притежават недвижими имоти (влезли в капитала им чрез апорт), върху които си запазват собствеността и са внесени в консорциума за общо ...

Продажба на актив от съдия-изпълнител

При продажба на актив от съдия-изпълнител активът трябва да бъде отписан. Балансовата стойност на актива е по-малка от задължението към кредитора. Как трябва да го осчетоводя? Става дума за сграда, придобита на 1.11.2008 г. на стойност 100 000 лв. Ам...

Разпределяне на дивиденти

Съдружниците на новорегистрирана фирма ООД желаят след изтичане на всеки месец да се прави приключване и ако резултатът за месеца е печалба, да се разпределя авансов дивидент. 1. Възможно ли е да се разпределя авансово дивидент за текущата година, пр...

Стока, върната на доставчик

През 2012 г. е закупена стока и е продадена. През 2013 г. същата стока е върната при нас и ние съответно я връщаме на доставчика. През 2013 издаваме и получаваме за стоката кредитни известия. Какви са счетоводните записвания за върнатата стока при на...

Уволнение по време на отпуск по болест

Може ли да бъде прекратено трудово правоотношение от страна на работодателя, докато служителят е в отпуск поради временна неработоспособност, включително и в хипотезата на трудов договор със срок за изпитване? Ако не може, къде се разписани основания...

Уволнение по чл. 331 от КТ

Работя на постоянен трудов договор и имам дете, което няма две години. От фирмата искат да ме съкратят по чл. 331 от КТ. Имат ли законно основание, при положение че детето ми няма 3 години и трябва ли да имат разрешение от Главна инспекция по труда? ...

В пресата за вас

Важни срокове за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет

В бр. 59 от 2014 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация относно сроковете за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет. Агенцията по вписванията съобщава, че до всички потребители на търговския регистър, регистри...

Лица, задължени да подават справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, посочва лицата, които са задължени да подават справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Видно от разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, задължението за подаване на справ...

Особености в отчитането на дълготрайните активи в бюджетни предприятия

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Български законник” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира особеностите в отчитането на дълготрайните активи в бюджетни предприятия. Този отчетен обект се отразява текущо в значителна степен така, както и в небюджетните предпр...

Отчитане на доставките от регистрирано лице, прилагащо режима на касова отчетност

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС. В чл. 104д, ал. 2 ППЗДДС е указано, че доставчикът, прилагащ режима на касова отчетност, е длъжен да отрази издадените фактур...

Пример за счетоводно от­читане и представяне на раз­ходите за осигуровки

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за счетоводното отчитане и представяне на разходи за осигуровки. През месец април 2014 година във фирма “Бурденис - 39” АД са извършени следните стопански опера...

Промени в операциите с финансови активи и пасиви от ЕБК за 2014 г.

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Веселка Донкова разглежда промените в Единната бюджетна класификация за 2014 г. Промени в операциите с финансови активи и пасиви/финансирането: • променя се наименованието на раздел V, който от “Операции с фи...

Счетоводни проблеми пред предприятията, прилагащи НСФОМСП при отчитане на договори за концесия

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Данаил Зарев, докторант в катедра “Счетоводство и анализ” на УНСС, коментира счетоводните проблеми пред предприятията, прилагащи НСФОМСП при отчитане на договори за концесия. Концесионният дог...

Справочник

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

издадена от Висшия адвокатски съвет Обн., ДВ, бр. 64 от 23 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 2 от 9 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 28 март 2014 г. Раздел I. Общи разпоредби Чл. 1. Размерът на възнаграждението ...

Специална схема за облагане с ДДС - съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

От 1 януари 2015 г. ще влезе в сила специална схема за облагане с ДДС - “съкратено обслужване на едно гише”, или т. нар. “mini-One-Stop-Shop” (MOSS). Той ще позволи на данъчно задължените лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги за радио- ...

Справочна информация бр. 15/2014

Централни валутни курсове за периода 07.04.2014 г. - 11.04.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Указания за икономическите оператори във връзка с влизането в сила на чл. 73б, ал. 10 от ЗАДС

Агенция “Митници” Във връзка с влизането в сила от 01.04.2014 г. на разпоредбите на чл. 73б, ал. 10 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и с цел еднаквото им прилагане от митническите служители е необходимо да се спазват следните указан...