Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 15, 14 - 20 април 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 14 - 20 април 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 15/2014 г.

ДВ, бр. 26 от 21.3.2014 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. 3. Закон за ратифициране на Договора за търговия с оръжие. Министърът на земеделието и храните и...

Народно събрание бр.15/2014 г.

Дневна имуществена санкция от 500 лв. до 5000 лв. ще се налага на предприятие, осъществяващо електронни съобщения, при неизпълнение на решение на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Това предвиждат промени в Закона за електронните съобщения, които парламентът прие на пъ...

Отчитане на средства, предоставени от европейски фондове, които са изразходвани преди годината нa получаванeтo им

Практиката на получаване и изразходване на средства по европейски програми от предприятия, общини и юридически лица с нестопанска цел става все по-често явление. При това пред счетоводителите възникват редица казуси, чието решаване ги затруднява доста. С цел да сме полезни при ре...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 15

Дело C- 309/06, решение от 10 април 2008 г. страни: Marks & Spencer plc срещу Commissioners of Customs & Excise Предмет на спора е облагане с нулева ставка. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: 1) Когато съгласно член 28, параграф 2 от Шеста директива, както преди, така и сле...

Данъчно облагане и осигурителни вноски върху обезщетения при уволнение

Служител е уволнен с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ поради съкращаване на щата след придобито право за пенсия за осигурителен стаж и възраст. Следва ли да му бъдат изплатени обезщетения по чл. 222, ал. 1 от КТ и по чл. 222, ал. 3 от КТ?. На база кое възнаграждение ще ...

Данъчно третиране и счетоводно отчитане при напускане на съдружник

ООД е с двама съдружници, единият напуска. Определен му е дружествен дял на стойност 120 хил. лв. Като част от тях се изплащат в пари, а за останалата получава земя, определена за 70 000 лв. Съгласно § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗКПО дружественият дял е приравнен на ...

Консорциум

На основание договор за гражданско дружество три юридически лица учредяват консорциум. Споменатите юридически лица притежават недвижими имоти (влезли в капитала им чрез апорт), върху които си запазват собствеността и са внесени в консорциума за общо ползване. Съдружниците са реши...

Продажба на актив от съдия-изпълнител

При продажба на актив от съдия-изпълнител активът трябва да бъде отписан. Балансовата стойност на актива е по-малка от задължението към кредитора. Как трябва да го осчетоводя? Става дума за сграда, придобита на 1.11.2008 г. на стойност 100 000 лв. Амортизация към 12.2013 г. - 20 ...

Разпределяне на дивиденти

Съдружниците на новорегистрирана фирма ООД желаят след изтичане на всеки месец да се прави приключване и ако резултатът за месеца е печалба, да се разпределя авансов дивидент. 1. Възможно ли е да се разпределя авансово дивидент за текущата година, преди тя да е приключила? 2. Как...

Стока, върната на доставчик

През 2012 г. е закупена стока и е продадена. През 2013 г. същата стока е върната при нас и ние съответно я връщаме на доставчика. През 2013 издаваме и получаваме за стоката кредитни известия. Какви са счетоводните записвания за върнатата стока при нас и за върнатата стока от нас?...

Уволнение по време на отпуск по болест

Може ли да бъде прекратено трудово правоотношение от страна на работодателя, докато служителят е в отпуск поради временна неработоспособност, включително и в хипотезата на трудов договор със срок за изпитване? Ако не може, къде се разписани основанията за това? Когато работникът...

Уволнение по чл. 331 от КТ

Работя на постоянен трудов договор и имам дете, което няма две години. От фирмата искат да ме съкратят по чл. 331 от КТ. Имат ли законно основание, при положение че детето ми няма 3 години и трябва ли да имат разрешение от Главна инспекция по труда? Закрилата при уволнение на ма...

В пресата за вас

Важни срокове за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет

В бр. 59 от 2014 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация относно сроковете за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет. Агенцията по вписванията съобщава, че до всички потребители на търговския регистър, регистрирали електронните си адреси (н...

Лица, задължени да подават справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, посочва лицата, които са задължени да подават справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Видно от разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, задължението за подаване на справката за изплатени доходи е на ...

Особености в отчитането на дълготрайните активи в бюджетни предприятия

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Български законник” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира особеностите в отчитането на дълготрайните активи в бюджетни предприятия. Този отчетен обект се отразява текущо в значителна степен така, както и в небюджетните предприятия. Различията не са големи...

Отчитане на доставките от регистрирано лице, прилагащо режима на касова отчетност

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС. В чл. 104д, ал. 2 ППЗДДС е указано, че доставчикът, прилагащ режима на касова отчетност, е длъжен да отрази издадените фактури и известия към фактури за до...

Пример за счетоводно от­читане и представяне на раз­ходите за осигуровки

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за счетоводното отчитане и представяне на разходи за осигуровки. През месец април 2014 година във фирма “Бурденис - 39” АД са извършени следните стопански операции: 1. На 3 май в дружеството...

Промени в операциите с финансови активи и пасиви от ЕБК за 2014 г.

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Веселка Донкова разглежда промените в Единната бюджетна класификация за 2014 г. Промени в операциите с финансови активи и пасиви/финансирането: • променя се наименованието на раздел V, който от “Операции с финансови активи и паси­ви” став...

Счетоводни проблеми пред предприятията, прилагащи НСФОМСП при отчитане на договори за концесия

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Данаил Зарев, докторант в катедра “Счетоводство и анализ” на УНСС, коментира счетоводните проблеми пред предприятията, прилагащи НСФОМСП при отчитане на договори за концесия. Концесионният договор не намира самостоятелно с...

Справочник

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

издадена от Висшия адвокатски съвет Обн., ДВ, бр. 64 от 23 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 2 от 9 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 28 март 2014 г. Раздел I. Общи разпоредби Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката прав...

Специална схема за облагане с ДДС - съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

От 1 януари 2015 г. ще влезе в сила специална схема за облагане с ДДС - “съкратено обслужване на едно гише”, или т. нар. “mini-One-Stop-Shop” (MOSS). Той ще позволи на данъчно задължените лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и ...

Справочна информация бр. 15/2014

Централни валутни курсове за периода 07.04.2014 г. - 11.04.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...

Указания за икономическите оператори във връзка с влизането в сила на чл. 73б, ал. 10 от ЗАДС

Агенция “Митници” Във връзка с влизането в сила от 01.04.2014 г. на разпоредбите на чл. 73б, ал. 10 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и с цел еднаквото им прилагане от митническите служители е необходимо да се спазват следните указания: Когато акцизни стоки се пр...