Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 6, 16 - 22 февруари 2015 г. > Префактуриране на разходи за ремонт...
в. Седмичен законник
бр. 6, 16 - 22 февруари 2015 г.

Префактуриране на разходи за ремонт от ЮЛНЦ, регистрирано по ЗДДС на основание чл. 99, ал. 1

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

   Регистрирано по ЗДДС на основание чл. 99, ал. 1 (за ВОП на МПС) юридическо лице с нестопанска цел, неизвършващо никаква стопанска дейност, прави ремонт на нает офис, като се е договорило с наемодателя си разходите за направения ремонт да се приспаднат от наемните вноски. Моля за вашето становище относно:
1. Наемателя ЮЛНЦ, регистрирано на основание чл. 99, ал. 1 от ЗДДС - какъв документ да предостави на наемодателя си за направените разходи по ремонта на офиса?
2. Юридическото лице извършва само нестопанска дейност и съответно използва офиса си само за организирането и управлението й. Като получател на услугата по ремонта ЮЛНЦ не е използвало данъчен кредит. Ако единствената възможност за документиране на приспадането на разходите за ремонт от наемната цена е фактура - има ли задължение за начисляване на ДДС. Префактурираната ремонтна услуга ще се признае ли за приход?
3. Моля да предложите начини за документиране на договореното прихващане на разходи за ремонт с наемната цена.

   На основание чл. 99, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) трябва да се регистрира всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, чл. 97, чл. 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки. Според чл. 99, ал. 2 от закона тази разпоредба не се прилага, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година не надвишава 20 000 лв.
Регистрираните лица на основание чл. 99, ал. 1 от ЗДДС нямат право на данъчен кредит - изискване на чл. 70, ал. 4 от ЗДДС. Те нямат право и да посочват данъка в издаваните от тях фактури и известия към фактури, т.е. нямат право да начисляват ДДС - изискване на чл. 113, ал. 9.
От въпроса става ясно, че ремонтът се извършва от наемателя (от негово име) и за сметка на наемодателя. В този случай фактурите се получават от наемателя. Отчитането може да стане, както следва:
Дт с/ки от група Разходи по икономически елементи
Кт с/ка Доставчици
Тук ДДС не се отчита, защото предприятието няма право да използва данъчен кредит според чл. 70, ал. 4 от ЗДДС. Задълженията към доставчиците следва да се приключват при тяхното изплащане.
Тъй като разходите са отчетени при наемателя, а са за сметка на наемодателя, те трябва да се префактурират, т.е. да се издаде фактура на наемодателя. Отчитането на тази операция може да се извърши по следния начин:
Дт с/ка Клиенти
ан. сметка предприятието на наемодателя
Кт с/ка Приходи от продажби на услуги
Тук също не се начислява ДДС - на основание чл. 113, ал. 9 от ЗДДС (лицето е регистрирано по чл. 99 от ЗДДС). Приходите следва да се признават в периода, в който са направени разходите, за да се спази принципът на съпоставимост между приходите и разходите (посочен в чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводството).
Ако се префактурират всички разходи, приходите ще са равни на разходите, т.е. операциите няма да влияят на крайния финансов резултат. Вземането от наемодателя трябва да се приключва при неговото прихващане със задълженията по наема.
За прихващане на вземането от ремонта със задължението по наема може да се състави протокол за прихващане, който да се подписва от двете страни.Статия със свободен достъп