начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 6, 16 - 22 февруари 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 16 - 22 февруари 2015 г.
Законодателство

ДДС при сделки за цесия

Прехвърлянето на права или на вземания е известно в търговското право с наименованието “цесия”. Какви са същността на сключваната сделка, порядъкът за нейното документиране и данъчните задължения по ЗДДС, които възникват за участниците в нея? 1. Същн...

Държавен вестник бр. 6/2015 г.

ДВ, бр. 7 от 27.01.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Ини...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2015 г.

В “Държавен вестник”, бр. 105 от 19 декември 2014 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС). Най-съществените промени са свързани с хармонизация на българския ЗДДС с Директива 2006/112...

Промените в ЗДДФЛ за 2015 г.

Промените в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2015 г., са регламентирани с разпоредбите на § 42 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г.). Разгледани в сигнатурен порядък, по-важните от тях засягат: - облагането на ...

Въпроси и отговори

Заемане на длъжността след възстановяване от съда

След връчването на съдебно решение за отмяна на уволнението и възстановяване на предишната работа изминаха повече от 14 дни, а лицето не се яви да я заеме. Как се процедира в такъв случай? Решението на съда за отмяна на уволнението и за възстановява...

Изплащане на обезщетението при пенсиониране

Кога се изплаща обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ - при издаване на заповедта за уволнение или когато лицето започне да получава пенсия? Правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ възниква при прекратяване на трудовия договор, след като лице...

Назначаване на пенсионер на държавна служба

Пенсиониран съм втора категория труд. Мога ли да бъда назначен на трудов договор в държавна администрация? След като става дума за назначаване по трудов договор в държавната администрация, правната уредба на отношенията се съдържа в КT. Няма пречка ...

Отчет за паричния поток в ЮЛНСЦ

Той се изготвя както отчета за паричния поток в реалния сектор по прекия метод. Таблицата, която се попълва, обаче е с друга, по-различна форма и съдържание. Тази таблица не е с колонки за постъпленията и плащанията, а само с колонки за текуща и за п...

Отчитане на лизинг

Фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува телефон на лизинг на 05.12.2014 г. Издадена е фактура за 707,32 лв. (облагаема стойност 589,43 лв. и ДДС 117,89 лв.). Първоначална вноска не е плащана. В приложението към договора е записано, че общата лизингова ...

Прекратяване на участието на съдружник в ТД

Съдружник в ООД напуска по собствено желание. Прочетох, че цената на дяловото участие може да се определи според нетната стойност на активите - активи минус задължения. Проблемът е, че счетоводството не отговаря на действителността и реално няма как ...

Префактуриране на разходи за ремонт от ЮЛНЦ, регистрирано по ЗДДС на основание чл. 99, ал. 1

Регистрирано по ЗДДС на основание чл. 99, ал. 1 (за ВОП на МПС) юридическо лице с нестопанска цел, неизвършващо никаква стопанска дейност, прави ремонт на нает офис, като се е договорило с наемодателя си разходите за направения ремонт да се приспадн...

Анотации

Организация на текущото счетоводно записване на сделките в чуждестранни валути

В бр. 12 от 2014 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира организацията на текущото счетоводно записване на сделките в чуждестранни валути. По аналогия с останалите счетоводни сметки, отчитащи финансовите разходи, и ту...

Продажби, при които не се изисква касова бележка

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Български законник” доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., посочва при кои продажби не се изисква касова бележка. Авторът акцентира на разпоредбата, че наличието на фискалната касова бележка, когато има задължение за неговото издав...

Размяна на активи, когато сделката не е с търговско съдържание

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с, дава пример за размяна на активи, когато сделката не е с търговско съдържание. Пример: Машина, чиято балансова стойност е 45 000 лв. (цена на придобиване 50 00...

Регистрация на сдруженията на собствениците в регистър БУЛСТАТ

В бр. 19 от 2015 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с регистрацията на сдруженията на собственици, създадени по реда на Закона за управление на етажната собственост в Националната програма за енергийна ефективност на многофа...

Съставни части на новата годишна данъчна декларация по ЗКПО

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, представя новата годишна данъчна декларация за 2014 г. по ЗКПО за облагане с корпоративен данък. Елементи (съставни части) на новия формуляр: 1. Основната част на ...

Справочник

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) ...

Промени в данъчното законодателство 2015 г.

Министерство на финансите Промени в Закона за акцизите и данъчните складове Прецизиране на определението за “частни развлекателни полети и плаване” Във връзка с получено запитване от ЕК за предоставяне на допълнителна информация по прилагане в наци...

Справочна информация бр. 6/2015

Централни валутни курсове за периода 09.02.2015 г. - 13.02.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Указания за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

Кой подава декларацията Декларацията се подава от: - местните юридически лица - търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с данък върху разходите; - местните юридически лица, които не са търговци - само в случаите, ко...