начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 27, 13 - 19 юли 2015 г. > Съпоставимост на приходите и разход...
в. Седмичен законник
бр. 27, 13 - 19 юли 2015 г.

Съпоставимост на приходите и разходите

Отговаря доц. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с.

   Как следва да се реализира принципът на съпоставимост на приходите и разходите при видовете дарения по СС 20?

   Един от основните пренципи на счетоводството е този за съпоставимост на приходите и разходите. По същество той изисква приходите и разходите в резултат от дадено действие, събитие или факт да се отразяват в един и същи отчетен период. При това положение на практика се отразява резултатът, ефектът от това събитие. Когато приходът или разходът не могат да се установят приходите, респ. разходите, свързани с това събитие, се отлагат, т.е. отчитат се като приходи или разходи за бъдещи периоди.
При даренията също е възможно да има приходи и разходи. В зависимост от конкретните случаи трябва да се организира тяхното отчитане в съответствие с принципа за съпоставимост.
Даренията се третират както финансиранията по СС 20 Отчитане на правителствените дарения и неправителствени помощи. В зависимост от характера на дарението се предприемат и съответните отчетни действия.
С получаването на дарението получените активи се отразяват в съответната активна сметка и се кредитира сметка Финансиране за дълготрайни активи. Сметката може да бъде и с друго наименование или да е с подсметка, например “Дарения”.
Дарението може да бъде парично за покупка на дълготрайни активи Тогава придобитите парични средства се отчитат като финансиране. С покупката на активите последните се отразяват в сметката на дълготрайните активи за сметка на паричнте средства.
С придобиването и въвеждането им в експлоатация съобразно счетоводната политика те се включват в амортизациянния план и ежегодно се амортизират.
Периодично, но поне в края на годината със стойността на текущо отчетената като разход амортизация се намалява сметката за финансиране и отчита текущ приход:
Дт с/ка Финансипране за дълготрайни активи
Кт с/ка Приходи
По този начин амортизациите са отразени като разход и със същата сума е отчетен приход от финансирането (дарението), при което не се реализира финансов резултат.
Ако те се отпишат, балансовата им стойност се отчита като разход и същата сума се посочва като приход по посочения начин.
При материални запаси отчитането е подобно. Когато те се използват и отпишат, стойността им се посочва като разход и със същата сума се отразява и приход чрез намаление на финансирането.
Когато дарението е за покриване на направени вече разходи, примерно разлика между продажна цена и себестойност, разходите са текущо отразени и дарението директно се отчита като текущ приход.
При всички тези случаи в един и същи период се отразяват и приходите, и разходите.Статия със свободен достъп