Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 27, 13 - 19 юли 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 13 - 19 юли 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 27/2015 г.

ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за Българската народна банка. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. 3. Закон за допълнение на Закона за енергетиката. Правителството...

Министерски съвет бр. 27/2015 г.

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Промените са концентрирани върху две основни теми - цялостно усъвършенстване на уредбата на изпълнител...

Народно събрание бр.27/2015 г.

Парламентът ратифицира Спогодбата между България и Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите. В доклада си Комисията по бюджет и финанси посочва, че между двете страни действа Спогодба за избягване на двойното облагане с данъци н...

Начисляването на лихва върху лихва

Между дружества “А” и “Б” има сключен договор за доставки на стоки, в който е уговорен срок за плащане по фактурите за съответните доставки. Дружество “А” обаче изплаща представените му фактури със забава спрямо този срок и “Б” му предявява иск за н...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 27/2015

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑220/11, решение от 1 март 2012 г. страни: Star Coaches s. r. o. срещу Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu Предмет на спора е превоз на пътници. В ...

Прекратяване на служебно правоотношение поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Може ли служебното правоотношение да се прекрати по чл. 106, ал. 1, т. 5 от ЗДСл при навършена възраст, но без да е оформен изискващият се осигурителен стаж? В съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 5 от КСО при придобито право на пенсия за осигурителен ...

Разходи за материали

Възможно ли е първоначално закупени материали за ремонт да се отразят като разходи за материали, а не като капиталов ремонт. Има ли това значение, или няма? Да, възможно е. Само че, след като се отразят като разходи за материали, но не се вложат за ...

Регистриране на продажби на две фирми чрез едно фискално устройство

Възможно ли е събирането на такси и за друго дружество с нашите касови апарати. В отчета в края на деня ще излизат отделно по ДП 01 и ДП 02 сумите на двете фирми. Тъй като касовият апарат е свързан с НАП, ще се разделят ли в агенцията приходите на дв...

Сключване на трудов договор за извършване на нощен труд

Искаме да назначим служител за нощна охрана на обект на постоянен трудов договор. Работното време е от 22 ч. до 6 ч., за пет работни дни в седмицата. Основната заплата ще бъде минималната, която от 01.07.2015 г. ще е 380 лева. Въпросите ни са: При ск...

Счетоводно отчитане на предварителен договор за покупка на недвижим имот

Здравейте, имам предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, в който е предвидено стойността да се изплати на 24 вноски. Друга клауза на договора е сключване на окончателен договор, когато се плати последната вноска, с който се прехвър...

Съпоставимост на приходите и разходите

Как следва да се реализира принципът на съпоставимост на приходите и разходите при видовете дарения по СС 20? Един от основните пренципи на счетоводството е този за съпоставимост на приходите и разходите. По същество той изисква приходите и разходи...

Трудов и осигурителен стаж при два договора за непълно работно време

Как се изчисляват трудовият и осигурителният стаж на служител, който работи по два трудови договора - основен по чл. 114 от КТ за 2 часа дневно и допълнителен по чл. 111 от КТ за 4 часа дневно? Основен трудов договор по смисъла на § 1, т. 12 от допъ...

В пресата за вас

Елиминиране на вътрешногруповите разчети (взаимни вземания и задължения - салда)

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява елиминирането на вътрешногруповите разчети (взаимни вземания и задължения - салда) при консолидиране на финансови отчети. Между предприятията от групата в качеството н...

Извънредният труд се отчита в специална книга по смисъла на чл. 149 КТ, като от неизпълнението на това задължение работодателят не може да черпи права

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Ина Ахмедова, юрист, разглежда казуса: Полагането на извънреден труд обусловено ли е от съставянето на правилник за вътрешния трудов ред и воденето на специална книга по чл. 149 Кодекса на труда (КТ)? Може ли ...

Определяне базата за изготвяне на финансовите отчети

В бр. 7 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Съгласно чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия фирмата ни попада само по брой служители в групата на големите предприятия. Съгласно чл. ...

Определяне на облагаемия оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 ЗДДС

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Моника Петрова, данъчен експерт, разглежда казуса: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, извършва посреднически услуги на друга българска фирма (ре­гистрирана по ЗДДС) във връзка с покупка н...

Придобиване на собствени акции

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Росен Балтов, докторант в ИДП на БАН, коментира придобиване на собствени акции от кредитора. Хипотезите, при които е допустимо придобиването на собствени акции, са изчерпателно уредени в чл....

Работа в страни от Европейския съюз

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Виолена Ненчева, Информационен център на ЕС в България, разглежда темата за работата, командировките и обезщетенията за безработица в страните от ЕС. Като гражданин на ЕС имате право да рабо...

Справочник

Немски формуляри ще се издават и заверяват в НАП по места от 20 юли 2015 г.

От 20.07.2015 г. издаването и заверяването на немски формуляри: - Bescheinigung EU/EWR der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuerklärung (Bescheinigung)/ Удостоверение, издавано за ЕС/ЕИП от чуждестранния данъчен орган за цели...

НОИ и НАП интегрират системите си за електронно обслужване

На 30 юни 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) и Националната агенция за приходите (НАП) подписаха споразумение за взаимодействие при осигуряването на достъп до електронни административни услуги. С документа се регламентира редът и начинъ...

НОИ стартира четири нови електронни услуги от 1 юли

От 1 юли 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) допълва списъка си с електронни услуги с четири нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път. Първата услуга е “Издаване на удостоверение за получен доход от пенси...

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една дъ...

Справочна информация бр. 27/2015

Централни валутни курсове за периода 03.07.2015 г. - 10.07.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...