Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 27, 13 - 19 юли 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 13 - 19 юли 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 27/2015 г.

ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за Българската народна банка. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. 3. Закон за допълнение на Закона за енергетиката. Правителството прие Постановление № 155 от 2...

Министерски съвет бр. 27/2015 г.

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Промените са концентрирани върху две основни теми - цялостно усъвършенстване на уредбата на изпълнителното производство и създаване ...

Народно събрание бр.27/2015 г.

Парламентът ратифицира Спогодбата между България и Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите. В доклада си Комисията по бюджет и финанси посочва, че между двете страни действа Спогодба за избягване на двойното облагане с данъци на доходите и имуществата от 19...

Начисляването на лихва върху лихва

Между дружества “А” и “Б” има сключен договор за доставки на стоки, в който е уговорен срок за плащане по фактурите за съответните доставки. Дружество “А” обаче изплаща представените му фактури със забава спрямо този срок и “Б” му предявява иск за начисляване на лихва за забават...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 27/2015

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑220/11, решение от 1 март 2012 г. страни: Star Coaches s. r. o. срещу Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu Предмет на спора е превоз на пътници. В своето определение Съдът на ЕО...

Прекратяване на служебно правоотношение поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Може ли служебното правоотношение да се прекрати по чл. 106, ал. 1, т. 5 от ЗДСл при навършена възраст, но без да е оформен изискващият се осигурителен стаж? В съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 5 от КСО при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от служителя ор...

Разходи за материали

Възможно ли е първоначално закупени материали за ремонт да се отразят като разходи за материали, а не като капиталов ремонт. Има ли това значение, или няма? Да, възможно е. Само че, след като се отразят като разходи за материали, но не се вложат за производство на продукция или...

Регистриране на продажби на две фирми чрез едно фискално устройство

Възможно ли е събирането на такси и за друго дружество с нашите касови апарати. В отчета в края на деня ще излизат отделно по ДП 01 и ДП 02 сумите на двете фирми. Тъй като касовият апарат е свързан с НАП, ще се разделят ли в агенцията приходите на двете дружества. Молим да ни уве...

Сключване на трудов договор за извършване на нощен труд

Искаме да назначим служител за нощна охрана на обект на постоянен трудов договор. Работното време е от 22 ч. до 6 ч., за пет работни дни в седмицата. Основната заплата ще бъде минималната, която от 01.07.2015 г. ще е 380 лева. Въпросите ни са: При сключване на трудовия договор вп...

Счетоводно отчитане на предварителен договор за покупка на недвижим имот

Здравейте, имам предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, в който е предвидено стойността да се изплати на 24 вноски. Друга клауза на договора е сключване на окончателен договор, когато се плати последната вноска, с който се прехвърля собствеността на имота. Сег...

Съпоставимост на приходите и разходите

Как следва да се реализира принципът на съпоставимост на приходите и разходите при видовете дарения по СС 20? Един от основните пренципи на счетоводството е този за съпоставимост на приходите и разходите. По същество той изисква приходите и разходите в резултат от дадено действ...

Трудов и осигурителен стаж при два договора за непълно работно време

Как се изчисляват трудовият и осигурителният стаж на служител, който работи по два трудови договора - основен по чл. 114 от КТ за 2 часа дневно и допълнителен по чл. 111 от КТ за 4 часа дневно? Основен трудов договор по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на КТ е ...

В пресата за вас

Елиминиране на вътрешногруповите разчети (взаимни вземания и задължения - салда)

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява елиминирането на вътрешногруповите разчети (взаимни вземания и задължения - салда) при консолидиране на финансови отчети. Между предприятията от групата в качеството на самостоятелни юридически лиц...

Извънредният труд се отчита в специална книга по смисъла на чл. 149 КТ, като от неизпълнението на това задължение работодателят не може да черпи права

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Ина Ахмедова, юрист, разглежда казуса: Полагането на извънреден труд обусловено ли е от съставянето на правилник за вътрешния трудов ред и воденето на специална книга по чл. 149 Кодекса на труда (КТ)? Може ли работникът или служителят да п...

Определяне базата за изготвяне на финансовите отчети

В бр. 7 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Съгласно чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия фирмата ни попада само по брой служители в групата на големите предприятия. Съгласно чл. 226 от Закона за счетоводствот...

Определяне на облагаемия оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 ЗДДС

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Моника Петрова, данъчен експерт, разглежда казуса: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, извършва посреднически услуги на друга българска фирма (ре­гистрирана по ЗДДС) във връзка с покупка на стоки от китайска фирма. Сто...

Придобиване на собствени акции

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Росен Балтов, докторант в ИДП на БАН, коментира придобиване на собствени акции от кредитора. Хипотезите, при които е допустимо придобиването на собствени акции, са изчерпателно уредени в чл. 187а, ал. 1 ТЗ. Даването вмес...

Работа в страни от Европейския съюз

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Виолена Ненчева, Информационен център на ЕС в България, разглежда темата за работата, командировките и обезщетенията за безработица в страните от ЕС. Като гражданин на ЕС имате право да работите - за работодател или като...

Справочник

Немски формуляри ще се издават и заверяват в НАП по места от 20 юли 2015 г.

От 20.07.2015 г. издаването и заверяването на немски формуляри: - Bescheinigung EU/EWR der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuerklärung (Bescheinigung)/ Удостоверение, издавано за ЕС/ЕИП от чуждестранния данъчен орган за целите на данъчната декларация и -...

НОИ и НАП интегрират системите си за електронно обслужване

На 30 юни 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) и Националната агенция за приходите (НАП) подписаха споразумение за взаимодействие при осигуряването на достъп до електронни административни услуги. С документа се регламентира редът и начинът за електронна свързаност меж...

НОИ стартира четири нови електронни услуги от 1 юли

От 1 юли 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) допълва списъка си с електронни услуги с четири нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път. Първата услуга е “Издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и за ползване в ...

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една държава членка (“изпращаща държа...

Справочна информация бр. 27/2015

Централни валутни курсове за периода 03.07.2015 г. - 10.07.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...