начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 12, Декември 2016 г. > Осчетоводяването на кредитно извест...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2016 г.


Статия със свободен достъп

Осчетоводяването на кредитно известие не отменя необходимостта от издаване на протокол

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Дружество с основна дейност търговия с медицински и фармацевтични продукти внася от страни от Европейския съюз такива продукти. Регистрирано по ЗДДС и Интрастат. Ежемесечно се издават и включват протоколи по чл. 117 от ЗДДС в дневниците за покупки и продажби. Една от фирмите вносителки прави корекция на цените на продуктите и издава кредитно известие не в/у конкретна фактура, а само като цени. След осчетоводяването на КИ следва ли да издам протокол със знак“-“, който да бъде включен в дневниците. И как трябва да постъпя с Интрастат декларацията - ако е със знак „-“ на база КИ, няма как да посоча „Вид на сделката“, „Вид транспорт“, „Националност на транспортното средство“, „Нето тегло в кг“?

   Отговор: Предвид хармонизацията на правилата за функциониране на ДДС в държавите - членки на ЕС, в закона за прилагане на данъка в държавата членка, в която е установена фирмата, издала ви въпросното кредитно известие, би следвало да присъства член, съответстващ на чл. 115, ал. 4 от нашия ЗДДС, в съответствие с който то трябва да съдържа номерата на фактурите, които засягат промените в данъчната основа на доставките. Както става ясно от запитването, това не е направено, но липсата на тези номера не прави известието невалидно, при положение че промяната в цената засяга точно определени доставки, което може да се докаже с други документи или разменена с доставчика кореспонденция.

   Осчетоводяването на известието не отменя необходимостта от издаване на протокол, с който фактически се намалява данъчното ви задължение в съответствие с променената по-ниска данъчна основа, върху който сте начислили данък при отразяването и отчитането на засегнатите фактури. За целта в протокола следва да посочите всички фактури, засегнати от известието, и съответните промени в данъчните основи на документираните в тях доставки.
Що се отнася до промените в данните за целите на Интрастат, отразете в коригиращата декларация като промяна само онези данни, които са изменени в резултат на известието, т.е. в случая само стойността на засегнатите доставки.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.