Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 12, Декември 2016 г.
 
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2016 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за командировките в страната

В сила от 01.01.1987 г. Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г. Обн., ДВ, бр. 11 от 10 февруари 1987 г., изм., ДВ, бр. 21 от 15 март 1991 г., изм., ДВ, бр. 2 от 7 януари 1994 г., изм., ДВ, бр. 62 от 11 юли 1995 г., изм., ДВ, бр. 34 от 29 април 1997 г., ...

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

В сила от 01.07.2004 г. Приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 г. Обн., ДВ, бр. 50 от 11 юни 2004 г., доп., ДВ, бр. 80 от 14 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 86 от 1 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 36 от 26 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 30 ноември 2...

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Издадена от Висшия адвокатски съвет Обн., ДВ, бр. 64 от 23 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 2 от 9 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 28 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8...

Коментар на експерта

Данъчно третиране на дейността на консорциум - специфични моменти, данъчна практика

Настоящият материал има за цел да обобщи и систематизира практиката на НАП, както и да отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с дейността на консорциумите. При анализа на третирането за данъчни цели на дейността на консорциумите е необход...

Данъчно третиране по ЗДДС и ЗМ на внос на стоки от трета страна на ниска стойност без митническа декларация за целите на осчетоводяването им в отчетните регистри

Вносът на стоки е характерен елемент от общата система на данъка върху добавената стойност в Европейския съюз. Чрез него всяко регистрирано по ДДС лице може да въведе на територията на страната необщностни стоки (чл. 16 от ЗДДС). За да получат статут...

Командироване в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария

Работодателят е длъжен да предостави писмена информация относно някои от елементите на трудовото правоотношение, когато изпраща работника или служителя на работа в друга държава за повече от един месец. Съгласно чл. 121 от Кодекса на труда (КТ), кога...

Пенсиониране на учителите

При определени от закона условия българските граждани имат право на пенсия. Съществуват различни видове пенсии, като основно място заемат пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Някои от необходимите условия за отпускане на пенсия за осигурителен с...

Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти

Съгласно Закона за счетоводството предприятията, които към 01.01.2016 г. отговарят на критериите за микро-, малко или средно предприятие и съставят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти (МСС), могат еднократно...

Въпроси и отговори от практиката

Давност на публичните вземания

Въпрос: Кога изтича давността на публични вземания, установени с ревизионен акт от 02.12.2008 г. от ТД на НАП по задължения, касаещи 2004 г. и 2005 г. за ДОО на самоосигуряващо се лице, Данък по ЗДДФЛ и ЗО вноски на самоосигуряващо се лице? Ревизионн...

Доставка на услуга

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава финансиране от ИА Национален филмов център, за производство и показ на български език на късометражен филм. Фирмата се задължава в началните и крайните надписи на филма да постави надпис „ИА Нац...

Изисквания, за да бъде данъчно признат определен разход

Въпрос: Дружество „Х“, чийто собственик е чуждестранен гражданин, е регистрирано в България. Чрез интернет сайт намира чуждестранни граждани, които ще се възползват от услугите на дружества „Z“, които дружества ги подсигурява дружество „У“. Дружест...

Категории труд

Въпрос: Коя категория труд е длъжността работник сонди с НКП 93120005? Отговор: В случая очевидно става дума категорията труд при пенсиониране. Тя се определя не само според заеманата от работника или служителя длъжност, а според вида на изпълнявана...

Корекции за целите на данъчното облагане

Въпрос: Фирмата има залежали стоки (с минимално движение) от 2013, 2014 и 2015 г. Имаме клиенти на едро за повечето от тях, като те искат да закупят стоките на цени, които са 50% под доставните (отчетната стойност)? Какво трябва да се направи, за да ...

Нарушение на чл. 43 от ЗОП

Въпрос: Възложителят „Х” е установил следния свой пропуск при връчване на решенията по чл. 22, ал. 1 т. 6 от ЗОП: 1. в изпратените до участниците решения не е посочена връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани прот...

Обезщетение от НОИ по време на отпуск за бременност и раждане

Въпрос: Предстои излизането ми в майчинство, имам необходимия трудов стаж и ще получавам обезщетение от НОИ. Но по време на майчинството трудовият ми договор ще бъде прекратен на основание прекратяване на дружеството и заличаване от търговския регист...

Облагане на доходите на местните и чуждестранните физически лица

Въпрос: Дружеството ни има сключен договор за наем с две физически лица (съпрузи), които действат чрез пълномощник, който събира наема и управлява имота. В договора са упоменати всички данни на наемодателите, име, ЕГН, местоживеене - в България. Пре...

Облагането и документирането на доставките за извършен ремонт

Въпрос: На камион на фирмата, извършващ превоз до Украйна, е извършен ремонт (резервни части и труд) в Румъния. Румънската фирма ни издаде фактура, включваща частите и труда. Как да отразим тази сделка в дневниците ни по ДДС? Отговор: Съгласно ЗДДС ...

Осчетоводяването на кредитно известие не отменя необходимостта от издаване на протокол

Въпрос: Дружество с основна дейност търговия с медицински и фармацевтични продукти внася от страни от Европейския съюз такива продукти. Регистрирано по ЗДДС и Интрастат. Ежемесечно се издават и включват протоколи по чл. 117 от ЗДДС в дневниците за ...

Отдаване на автомобил под наем, при което възниква облагаема доставка на услуга

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС - търговец на едро, закупува нов лек автомобил с електродвигател марка NISAN LEAF от дистрибутор в Холандия. При покупката на автомобила сме издали протокол за начисляване на ДДС, който сме декларирали и в двата дн...

Отразяване на данните за доставки с местоизпълнение на територията на друга държава членка

Въпрос: Българска фирма, регистрирана в България по ЗДДС, има регистрация по ЗДДС и в Гърция и във Франция (фирмата е строителна). Извършва строителни услуги в тези страни с материали на клиента – данъчно задължени лица, регистрирани по ДДС в съответ...

Предприятия в ликвидация

Въпрос: Българско дружество е в процес по ликвидация. Изтекъл е 6 месечният срок, в който кредитори могат да се включат в разпределяне на наличните активи на дружеството. Дружеството има глоба за над 100 000 лева от Белгия, вследствие на което от НАП...

Прекратяване на трудовия договор при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност

Въпрос: Генерален директор на фирма се разболява и е два месеца в болница, а в момента в болничен. Собственикът на фирмата го приканва да се разделят, защото нямат повече нужда от него при това положение. По време на болничния не може да бъде уволнен...

Прехвърлянето на правото на собственост върху нерегулиран по ЗУТ поземлен имот е освободено от облагане с ДДС

Въпрос: Ние сме ООД, регистрирано за целите на ДДС. Предстои ни продажба на поземлен имот, който не е урегулиран, на ЮЛ посредством брокерска фирма. Продажбата следва да бъде освободена доставка на основание чл. 45 ал. 1 от ЗДДС, нали? Въпросът ми е ...

Първични счетоводни документи

Въпрос: Пътувам много често по работа с авиокомпания „У. Еър”. Билетите се предлагат в български лева, закупения през уеб платформата на авиокомпанията заплащам с банкова карта VISA, издадена от българска банка. За извършеното плащане получавам факту...

Разграничение между понятията „работно място“ и „място на работа или месторабота“

Въпрос: Мястото за извършване на работата в една фирма е хотел. В хотела има две заведения за хранене. Едното заведение е хотелски ресторант, а другото - бистро на свободна консумация. Едното заведение работи до обяд, а другото след обяд. В двете зав...

Писма и указания

ДДС № 05/30.09.2016 Г. ОТНОСНО: Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации

С това указание се регламентира начисляването на амортизации на нефинансови дълготрайни активи в отчетността на бюджетните организации. Освен изискванията за регулярно отчитане на амортизациите указанието включва и преходни процедури, включително обл...

№ МУ – 8 от 28.07.2016 г. ОТНОСНО: Публикуване на информация в профила на купувача за процедури, открити преди влизане в сила на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.)

Уредбата на правилата, свързани със задължението на възложителите да поддържат профил на купувача, се съдържа в чл. 42 от ЗОП и чл. 23 и 24 от ППЗОП. Документите, които подлежат на публикуване, са изброени в чл. 42 от ЗОП. В разпоредбите от ППЗОП в д...

№ МУ-5 от 29.06.2016 г. ОТНОСНО: Задължение за определяне качеството възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки

С новия Закон за обществените поръчки (ЗОП), който влезе в сила от 15.04.2016 г., настъпиха някои промени в подхода към дефиниране на възложителите на обществени поръчки, в т.ч. и на публичноправните организации. По този повод в Агенцията по обществе...

№ МУ–1 от 15.06.2016 г. ОТНОСНО: Приложимост на разпоредби от Закона за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г., спрямо договор и за възлагане „in-house“, сключени при условията на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗОП, в сила до 15.04.2016 г.

С оглед предстоящото влизане в сила на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) от 15.04.2016 г. е необходимо да се изясни неговото действие спрямо заварени случаи на договори, сключени по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗОП в ...

№ МУ–2 от 15.06.2016 г. ОТНОСНО: Информация относно дължина на текста в обявленията

При попълване на образците по чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), в сила от 15.04.2016 г., в „Редактора на форми“ има ограничения за дължината на текста, наложени от изисквания на Службата за публикации...

№ МУ–3 от 15.06.2016 г. ОТНОСНО: Попълване на обявление за изменение или допълнителна информация в случаите по чл . 16, ал . 2 от Правилникa за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

В случаите по чл. 16, ал. 2 от ППЗОП възложителите следва да изберат в Редактора на форми образец „Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация“, „Версия 5“, „Актуална версия – страница 2“. Попълва се част „Обявление за...

№ МУ–4 от 15.06.2016 г. ОТНОСНО: Осъществяване на контрол по чл. 234 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15.04.2016 г.

В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) е регламентирано правомощие на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за осъществяване на контрол върху прилагането на някои от изк...

№ МУ–6 от 18.07.2016 г. ОТНОСНО: Осъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15.04.2016 г.

Съгласно чл. 233, ал. 1 от Закона по обществените поръчки (ЗОП) контрол по чл. 229, ал. 1, т. 6 ЗОП се осъществява върху процедури на договаряне, които се откриват от публични и секторни възложители на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 и чл...

№ МУ–7 от 18.07.2016 г. ОТНОСНО: Осъществяване на контрол по чл. 235 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15.04.2016 г.

От 15.04.2016 г. е в сила нов Закон за обществените поръчки (обн. в ДВ, бр. 13/16.02.2016 г.), с който се въвежда контрол при изменение на договори за обществени поръчки, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП). Обхват на контрола Съгл...

Решения на съдилища

Решение № 10967 от 19.10.2016 г. по адм. дело № 12222/2015 г.

Предмет на спора e искане да бъде указано изпращане на преписка на съответния компетентен административен орган и да бъдат дадени задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Правомощията на съда по контрола за законосъобразност на ...

Решение № 11052 от 20.10.2016 г. по адм. дело № 7002/2015 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури ведно със съответните лихви, както и установени лихви върху начислен със закъснение ДДС върху получено от дружеството авансово плащане. Авансовото плащане по облагаема до...

Решение № 11071 от 20.10.2016 г. по адм. дело № 2616/2015 г.

Предмет на спора са определени публични задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. и вноски по КСО и ЗЗО за 2008 г. за самоосигуряващите се лица ведно с лихви. За да се проведе ревизия по особения ред, е необходимо приходните органи да установят, че е...

Решение № 11081 от 20.10.2016 г. по адм. дело № 1873/2015 г.

Предмет на спора е допълнително установен корпоративен данък за 2009 г., 2010 г. и 2011 г., съответно и начислен ДДС, с прилежащи лихви. Дори в жалбата, въз основа на която е образувано съдебното производство пред административния съд, да не са изло...

Решение № 11116 от 21.10.2016 г. по адм. дело № 5280/2016 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит. Съгласно чл. 118, ал. 2 от ДОПК ревизионният акт се издава от органите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, които са изчерпателно изброени...

Решение № 11151 от 24.10.2016 г. по адм. дело № 3382/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по няколко фактури. По делото не са посочени доказателства за мястото, където са придобити материалите – търговски обект, склад на дребно, от кого са транспортирани. По естеството си се касае за до...

Решение № 11189 от 24.10.2016 г. по адм. дело № 6707/2016 г.

Предмет на спора са определени задължителни осигурителни вноски за данъчен период 01.01. – 31.12.2007 г. С тълкувателно решение № 1 от 18.05.2016 г., постановено по т. д. № 3/2015 г. на общото събрание на съдиите от първа и втора колегия на Върховни...

Решение № 11260 от 25.10.2016 г. по адм. дело № 5094/2016 г.

Предмет на спора е нищожност на РА поради липса на установената от закона форма и липса на мотиви. Изискванията, на които следва да отговоря ревизионният акт, са посочени в нормата на чл. 120 от ДОПК, озаглавена „Съдържание на ревизионния акт“. РА е ...

Решение № 11352 от 26.10.2016 г. по адм. дело № 6439/2016 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит, в резултат на което са определени задължения за ДДС и лихви за данъчни периоди от септември 2011 г. до август 2012 г., на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС. За да се приеме, че следв...

Решение № 11390 от 27.10.2016 г. по адм. дело № 6977/2015 г.

Предмет на спора е преобразуване на финансов резултат в посока увеличение за 2011 г. и 2012 г., респ. намалена декларираната данъчна загуба поради непризнаване на счетоводни разходи за командировки на основание чл. 26, т. 1 от ЗКПО и непризнаване на ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 12 от 2016 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.11. - 30.11.2016 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 62 до бр. 63 от 2016 г.

ДВ, бр. 62 от 9.08.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Закон за допълнение на Закона за електронното управление Министерски съвет Постановление № 196 от 3.08.2016 г. за изменение и допълнение на Прави...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 1 от 2017 г.

Акценти на годишното счетоводно приключване и особености при съставянето на ГФО за 2016 г. Счетоводно отчитане на амортизации в публичния сектор Коментар на промените в осигурителното законодателство през 2017 г. ДДС за доставки по договори на присти...