начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г. > Данъчно третиране на услуга по упра...
в. Седмичен законник
бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г.


Статия със свободен достъп

Данъчно третиране на услуга по управление/надзор на строителни обекти в страни извън ЕС

Отговаря Мариета ПЛОЧЕВА - данъчен консултант

   Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, извършва управление/надзор на строителни обекти в Алжир. Фирмата - получател на услугата, е регистрирана по реда на ЗДДС в Италия.
Поставените въпроси са следните:
1. Налице ли е ВОД или доставка към трета страна в този случай?
2. Какъв е редът на облагане?
3. Как следва да се отрази доставката в дневника за продажби?
4. Трябва ли доставката, съответно фактурата да бъде отразена във VIES декларацията?

   Отговор на 1-ви въпрос:
Във вашия случай не е налице ВОД. Предвид описания от вас характер на доставката в случая е налице извършване на услуга по управление, надзор на строителни обекти - т.е. налице е хипотезата на чл. 9 от ЗДДС. Вътрешнообщностна доставка е налице, когато е налице прехвърляне на правото на собственост или друго вещно право върху стока между държави - членки на ЕС, съгласно чл. 6 и чл. 7 от ЗДДС.

   Отговор на 2-ри въпрос:
За определяне данъчното третиране на вида на доставката, осъществена от вашата фирма, следва да се извърши анализ и преценка относно нейния характер. За режима на данъчно облагане по реда на ЗДДС е от значение видът на доставката, както и мястото на изпълнение на същата. Видът на доставката се определя от предмета на сделката между страните, а именно предоставяне на услуги по управление, надзор на строителни обекти на територията на Алжир.
Относно мястото на изпълнение на доставката и реда на облагане от 01.07.2011 г. се прилагат дефинициите, поясненията и тълкуването на Директива 2006/112/ЕО, променена с Директива 2008/8/ЕО от 12.02.2008 г. Те са дефинирани с Регламент №282/2011 на Съвета на ЕО от 15.03.2011 г. относно правната рамка на функциониране на ДДС при вътреобщностната търговия. Директивата съдържа разпоредби, които в някои случаи са предмет на различно тълкуване от страна на държавите членки. Това е наложило приемане на общи правила за тяхното прилагане, които гарантират, че вътреобщностната система на ДДС в голяма степен съответства на целите на общия пазар. С оглед на това е приет цитираният регламент. Същият е задължителен и директно приложим за всички държави членки.
Предвид определяне на параметрите на извършваната от вашата фирма доставка - извършване на услуги по управление и надзор на строителни обекти на територията на Алжир, е нужно да се изяснят следните обстоятелства:
- дали получателят е данъчно задължено или данъчно незадължено лице (данъчният статут на получателя на услугите) - това касае общия принцип/общите правила на закона. Вашият попада в специфичния и съответно изключението, което ще разгледаме по-долу;
- къде е мястото на установяване на получателя на услугите (получателят е установен само в една държава или в повече от една държава);
- определяне на постоянния обект на получателя (чл. 11, ал. 1 от регламента), на който се предоставя услугата (в случая, в който услугите се предоставят на получател, установен на две или повече места) - тук следва да се има предвид, че това е всеки обект, различен от мястото на установяване на стопанската дейност, който се характеризира с достатъчно равнище на постоянство и има подходяща структура от гледна точка на човешките и техническите ресурси, за да може да получава и ползва услугите, доставени за собствените нужди на този обект;
- къде е установено мястото на лицето доставчик;
- дали доставката обслужва стопанската дейност на лицето получател или на негови служители/лични нужди, т.нар. “качество на получателя на услугата”.
С оглед изброените обстоятелства, предвид дадените с регламента определения и описаната от вас фактическа обстановка приемаме, че:
- получателят на услугата е данъчно задължено лице по реда на ЗДДС в Италия - вие следва да разполагате с всички предвидени в регламента (чл. 18, ал. 1) доказателства за това, а именно: доставчикът може да счита, че получателят на услугите, установен в Общността, има статут на данъчно задължено лице, ако е налице една от следните две хипотези:
I хипотеза: получателят е съобщил на доставчика идентификационния си номер по ДДС и доставчикът получи потвърждение за валидността на този идентификационен номер и за свързаните с него име и адрес (съгласно чл. 31 от Регламент/ЕО/№904/2010 на Съвета от 07.10.2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на ДДС). Въпросното потвърждение се получава по електронен път чрез интернет страницата на Европейската комисия, достъп до която има и през интернет страницата на НАП.
II хипотеза: получателят все още не е получил идентификационен номер по ДДС, но информира доставчика, че е подал заявление за такъв и доставчикът се е сдобил с каквото и да е доказателство за това, че получателят е данъчно задължено или данъчно незадължено юридическо лице, задължено да се регистрира за целите на ДДС:
- получателят е установен в Италия;
- мястото на установяване на доставчика (т.е. вашата фирма в качеството на доставчик е установена на територията на България);
- доставката на услугите обслужва стопанската дейност на лицето получател, а не негови лични или на негови служители лични нестопански нужди.
Общият принцип относно определяне мястото на изпълнение при доставката на услуга е регламентирано с разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
Изключение от този общ принцип се съдържа в чл. 21, ал. 4, т. 1, б. “б” от ЗДДС - мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
Предвид гореизложеното в конкретния случай извършваната от вашата фирма доставка (извършване на управление, надзор на строителни обекти в Алжир) е с място на изпълнение извън територията на България и мястото на изпълнение е там, където се намира недвижимият имот, а именно на територията на Алжир (трета страна извън ЕС).
Във връзка с горното следва да имате предвид разпоредбата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС. С нея е регламентирано, че не се начислява данък при извършване на доставки с място на изпълнение извън територията на страната - каквато е налице в конкретния случай.
Относно реда на документиране - следва да имате предвид разпоредбата на чл. 79, ал. 2, т. 4 от ППЗДДС - при доставки с място на изпълнение извън територията на страната следва да бъдат издавани фактури, като в тях като основание за неначисляване на ДДС се вписва съответната разпоредба от ЗДДС, съгласно която доставката на услугата е с място на изпълнение извън територията на страната - в случая това е разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 1, б. “б” от ЗДДС.

   Отговор на 3-ти въпрос:
Издадените фактури следва да бъдат отразени в дневника за продажби, за периода, в който са издадени, колона 23 “данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС, включително данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка”. В Справката декларация по ЗДДС тези фактури се отразяват в клетка 18.

   Отговор на 4-ти въпрос:
Поради обстоятелството, че осъществените от вашата фирма доставки на услуги попадат в хипотезата на чл. 21, ал. 4, т. 1, б. “б” от ЗДДС, същите не следва да се посочват във VIES декларацията.
Предвид факта, че извършваните от вашата фирма доставки - услуги по управление, надзор на строителни обекти, са с място на изпълнение на територията на Алжир, е необходимо да се запознаете с действащото в Алжир данъчно законодателство в областта на данъчното облагане с данък върху добавената стойност.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.