Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 1/2017 г.

Правителството прие нова наредба, с която се осигурява по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС. С нормативния акт се въвеждат изискванията на европейски директиви, които определят условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамкит...

Народно събрание бр.1/2017 г.

Народното събрание прие промени в Кодекса на труда. Когато официалните празници, с изключение на великденските, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени. Правилото влиза в сила от 1 януари догодина. Пленарната зала запази вар...

Промените в ЗКПО за 2017 г.

С преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС, обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) са направени промени и в подоходните данъчни закони. Промените в ЗКПО са регламентирани с разпоредбите на § 47 ...

Въпроси и отговори

Болничен лист не се издава за медицински изследвания

От известно време не се чувствам добре. Личният ми лекар ми каза, че за установяване на заболяването е необходимо да ми се направят няколко вида изследвания. За дните, през които е необходимо да ходя на изследвания, отазват да ми издадат болничен лист. Правилно ли е това? Отпуск...

Данъчно третиране на услуга по управление/надзор на строителни обекти в страни извън ЕС

Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, извършва управление/надзор на строителни обекти в Алжир. Фирмата - получател на услугата, е регистрирана по реда на ЗДДС в Италия. Поставените въпроси са следните: 1. Налице ли е ВОД или доставка към трета страна в този случай? 2. Какъв е р...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 1/2017 г.

Дело C-144/14, решение от 7 юли 2015 страни: Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei срещу Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș Предмет на с...

Отчитане на сумарното работно време

Обичайната и по-често прилагана в практиката възможност за отчитане на работното време е подневното отчитане. Разпоредбата на чл. 142, ал. 2 КТ обаче предвижда и възможност, различна от подневното изчисляване на работното време. Работодателят може да установи сумирано изчисляване...

Промяна на условията по трудов договор на помощник-директор в училище

Поради намалял брой на учениците с допълнително споразумение трудовият договор на помощник-директор се промени за работа от 8 часа на 4 часа. Едновременно с това е сключен допълнителен трудов договор по чл. 110 от КТ за длъжността старши учител - пак на 4 часа. Законно ли е това?...

Счетоводно и данъчно третиране при извършване на дейност строителство на сгради, продажба и отдаване под наем на построените сгради или части от тях

Дружеството осъществява дейност по строителство на сгради, продажба и отдаване под наем на построените сгради или части от тях. Въпрос 1: Дру­жест­вото строи апартаменти, офиси, гаражи, търговски обекти като фитнес и др., като след акт 16 се заприходяват като Готова продукция. Им...

В пресата за вас

Отказ от правата върху и по безналичната акция

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Росен Балтов, докторант в ИДП при БАН, коментира отказа от правата върху и по безналичната акция. 1. Отказ от правата върху безналичната акция Юридически допустимо е титулярят на безналични акции да направи отказ от прав...

Практическо изготвяне на отчета за паричните потоци

В бр. 12 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира методите за изготвяне на отчета за паричните потоци. Практическото изготвяне на отчета за паричните потоци е възможно да се осъществи по два метода: а) косвен метод. При него финансовият резул...

Справочник

Данък “Уикенд” - често задавани въпроси

Какво следва да направи данъчно задълженото лице (ДЗЛ) при покупка на стоки с характеристиките на дълготраен актив, които се използват както за стопанска дейност, така и за лични цели? За целите на ДДС ДЗЛ има избор: ● да ги запази изцяло в личните активи, като ги изключи о...

Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 86 от 1.11.2016 г. На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на На...

Земеделските стопани избират как да се облагат доходите им през 2017 г.

Национална агенция за приходите Физическите лица, които са регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2017 г., както следва: 1. Ако през 2016 г. са се облагали по общия ред, имат право да изберат от 1 януари 20...

Нов прием на заявки от работодатели по схема “Младежка заетост”

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Агенцията по заетостта стартира на 28.11.2016 г. нов прием на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема “Младежка заетост”. Заявките могат да се подават за безработни младежи, регистри...

Справочна информация бр. 1/2017

Централни валутни курсове за периода 16.12 - 22.12.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...