начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 6, 13 - 19 февруари 2017 г. > Облагане по ЗДДФЛ на обезщетението ...
в. Седмичен законник
бр. 6, 13 - 19 февруари 2017 г.


Статия със свободен достъп

Облагане по ЗДДФЛ на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Облага ли се по ЗДДФЛ обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ?
При незаконно уволнение работодателят дължи на работника или служителя обезщетение в размер на брутната му трудова заплата за времето на незаконно уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако през това време лицето е работило на по-ниска брутна заплата, обезщетението се изчислява от разликата между заплатите.
Въпросът за данъчното облагане на обезщетенията по Кодекса на труда (както и по други трудови закони) е уреден нормативно. В разпоредбата на чл. 24, ал. 2, т. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е посочено, че в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват само изрично посочените обезщетения, именно тези по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда. Следователно, след като в закона не е посочено като освободено, обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ подлежи на данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ заедно с другите доходи от трудови правоотношения.

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...