начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 6, 13 - 19 февруари 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 13 - 19 февруари 2017 г.
Законодателство

Годишно приключване по реда на ЗКПО за 2016 година

I. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010 и 1010а) са н...

Държавен вестник бр. 6/2017 г.

ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 2. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. 3. Закон за бюджета на дър...

Промените в ЗДДС за 2017 г.

С § 41 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., са направени съществени изменения и допълнения на ЗДДС. Основните пром...

Промените в Кодекса на труда от 01.01.2017 г.

Продължавайки усилията за синхронизиране на българското трудово право с европейските принципи и норми и за актуализиране на правната уредба в духа на измененията в обществено-политическия живот, Народното събрание направи редица изменения и допълнени...

Въпроси и отговори

Облагане по ЗДДФЛ на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ

Облага ли се по ЗДДФЛ обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ? При незаконно уволнение работодателят дължи на работника или служителя обезщетение в размер на брутната му трудова заплата за времето на незаконно уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ак...

Прилагане на чл. 127 от ЗДДС

Във връзка с промените в чл. 127 от ЗДДС как стои въпросът, когато има посредничество, за което се иска нотариална заверка на подписите? Ако посредникът работи от свое име и продава чужди стоки, например автомобили или недвижим имот, нотариално завер...

Срочен договор до обявяване на конкурс

В нашия институт напусна колега. С изключение на техническия персонал всички останали длъжности, включително и неговата, се заемат чрез конкурс. Очаквахме сега също да бъде обявен такъв, но разбрахме, че на мястото е назначен човек със срочен трудов ...

В пресата за вас

Начин на ползване и предназначение на земеделската земя

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Собственост и право” Мариела Павлова, нотариус, разглежда казуса: Едноличен собственик съм на търговско дружество. Реших дружеството да закупи недви­жим имот от друго търговско дружество - “П” ООД. Последното се легитимир...

Отговорности на независимия финансов одит относно друга информация

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е това “друга информация”? Другата информация се съдържа в придружаващите годишните финансови отчета доклади, декларации и други подобни, които се съ...

Преизчисляване на нощните часове в дневни при сумирано изчисляване на работното време

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Труд и право” е разгледан следният казус: Работници са с право на намалено работно време, за които нормалната продължителност на работното време е 7 часа, и е установено сумирано изчис­ляване. Трябва ли нощните часове да ...

Преотстъпване на корпоративен данък

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” , отговаря на въпроса: През 2016 г. бе извършена ревизия на дружеството ни по ЗКПО. За ревизирания период 2011 - 2014 г. дружеството е преотстъпвало 100% корпоративен данък съгласно чл. 184 от ЗКПО....

Справочник

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИТЕ СТАВКИ, РАБОТНО ВРЕМЕ И ОТПУСКИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС И ЕИП ЗА 2017 г.

[[app_17430_1]] [[app_17431_2]] [[app_17459_3]] [[app_17460_4]] [[app_17461_5]] [[app_17476_6]] [[app_17478_7]] [[app_17479_8]]...

Постановление № 22 от 26 януари 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2017 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 460 лв. и на минималната часова работна заплата 2,78 лв. при нормална продължителност на работното време 8 ...

Справочна информация бр. 6/2017

Централни валутни курсове за периода 03 - 09.02.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може ...