Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 6, 13 - 19 февруари 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 13 - 19 февруари 2017 г.
Законодателство

Годишно приключване по реда на ЗКПО за 2016 година

I. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010 и 1010а) са направени следните допълнения: ...

Държавен вестник бр. 6/2017 г.

ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 2. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. 3. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване...

Промените в ЗДДС за 2017 г.

С § 41 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., са направени съществени изменения и допълнения на ЗДДС. Основните промени в закона имат за цел хармо...

Промените в Кодекса на труда от 01.01.2017 г.

Продължавайки усилията за синхронизиране на българското трудово право с европейските принципи и норми и за актуализиране на правната уредба в духа на измененията в обществено-политическия живот, Народното събрание направи редица изменения и допълнения на Кодекса на труда, които в...

Въпроси и отговори

Облагане по ЗДДФЛ на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ

Облага ли се по ЗДДФЛ обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ? При незаконно уволнение работодателят дължи на работника или служителя обезщетение в размер на брутната му трудова заплата за времето на незаконно уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако през това време лицето е раб...

Прилагане на чл. 127 от ЗДДС

Във връзка с промените в чл. 127 от ЗДДС как стои въпросът, когато има посредничество, за което се иска нотариална заверка на подписите? Ако посредникът работи от свое име и продава чужди стоки, например автомобили или недвижим имот, нотариално завереният договор следва ли да бъд...

Срочен договор до обявяване на конкурс

В нашия институт напусна колега. С изключение на техническия персонал всички останали длъжности, включително и неговата, се заемат чрез конкурс. Очаквахме сега също да бъде обявен такъв, но разбрахме, че на мястото е назначен човек със срочен трудов договор за три месеца. Правилн...

В пресата за вас

Начин на ползване и предназначение на земеделската земя

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Собственост и право” Мариела Павлова, нотариус, разглежда казуса: Едноличен собственик съм на търговско дружество. Реших дружеството да закупи недви­жим имот от друго търговско дружество - “П” ООД. Последното се легитимира пред нотариуса като собствен...

Отговорности на независимия финансов одит относно друга информация

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е това “друга информация”? Другата информация се съдържа в придружаващите годишните финансови отчета доклади, декларации и други подобни, които се съставят от предприятието съглас...

Преизчисляване на нощните часове в дневни при сумирано изчисляване на работното време

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Труд и право” е разгледан следният казус: Работници са с право на намалено работно време, за които нормалната продължителност на работното време е 7 часа, и е установено сумирано изчис­ляване. Трябва ли нощните часове да се преизчисляват с коефициент ...

Преотстъпване на корпоративен данък

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” , отговаря на въпроса: През 2016 г. бе извършена ревизия на дружеството ни по ЗКПО. За ревизирания период 2011 - 2014 г. дружеството е преотстъпвало 100% корпоративен данък съгласно чл. 184 от ЗКПО. Съгласно ревизионния акт, изд...

Справочник

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИТЕ СТАВКИ, РАБОТНО ВРЕМЕ И ОТПУСКИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС И ЕИП ЗА 2017 г.

[[app_17430_1]] [[app_17431_2]] [[app_17459_3]] [[app_17460_4]] [[app_17461_5]] [[app_17476_6]] [[app_17478_7]] [[app_17479_8]]...

Постановление № 22 от 26 януари 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2017 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 460 лв. и на минималната часова работна заплата 2,78 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна се...

Справочна информация бр. 6/2017

Централни валутни курсове за периода 03 - 09.02.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците със ...