начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 10, 13 - 19 март 2017 г. > Счетоводно отчитане и представяне н...
в. Седмичен законник
бр. 10, 13 - 19 март 2017 г.


Статия със свободен достъп

Счетоводно отчитане и представяне на дълготрайни активи, закупени с помощта на правителствени дарения

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

   Фирмата ни е производител на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) чрез фотоволтаична централа (ФЕЦ). За изграждането на ФЕЦ съм получил безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските район за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Помощта е отпусната на осн. чл. 31, ал. 2 от Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и при спазването на Регламент (ЕО) No 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година - относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (de minimis), след подадено заявление на 14.09.2009 г. и сключен договор 26/312/01050/11.07.2011 г. с Държавен фонд “Земеделие”.

   С приетите на 22.07.2015 г. от Народното събрание на Република България със Закон за изменение и допълнение на ЗЕ (обн. в брой 56 от 24.7.2015 г.), с които се измениха и допълниха текстовете на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), в ПЗР на ЗИД на ЗЕ: “Нов § 18. (1) За производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез енергийни обекти, които са изградени със средства от национална или европейска схема за подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане са постъпили до влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници, се прилагат цените по чл. 31, ал. 8 от същия закон, които последно са определени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране към датата на влизането в сила на този закон”.

   Въз основа на гореизложеното какво се случва на практика в счетоводството на фирмата: ФЕЦ в счетоводния амортизационен план сме завели по покупна стойност, а в данъчния амортизационен план по стойност до размера на собствените средства, които сме вложили при изграждането й (покупната стойност - финансовата помощ). Всяка година признаваме като приходи 1/10 от размера на финансовата помощ. Дотук всичко е нормално. Финансовият резултат е положителен. Приет е прословутият § 18 и какво става - изкупните цени на ел. енергия се намаляват пет пъти. Амортизациите се запазват. Трябва да признавам за приход пропорционално част от финансирането. И въпреки това приходите са толкова ниски, че финансовият резултат остава отрицателен. Де факто чрез намаляване изкупните цени на ел. енергията не ни се признава финансовата помощ от ДФЗ. Мога ли да променя в счетоводния амортизационен план амортизационна стойност на ФЕЦ, да стане равна на амортизационната стойност от данъчния амортизационен план (това са собствените средства, които сме вложили при изграждането на ФЕЦ)? Ще продължа с част от финансирането да увеличавам финансовия резултат. Другият вариант е да намаля амортизационна стойност в счетоводния план на ФЕЦ с остатъка от финансирането, което все още не сме признали за приход. Така резултатът ще бъде реален.

   При положение че счетоводното законодателство (Законът за счетоводството и приложимият за целта счетоводен стандарт СС 20/респективно МСС 20) и данъчното законодателство в лицето на ЗКПО не са променени в областта на счетоводното отчитане и представяне на дълготрайни активи, закупени с помощта на правителствени дарения, то вие няма как да промените счетоводната си политика при отчитане и представяне на ДМА. Първоначалната оценка на фотоволтаичната централа за счетоводни цели следва да е еквивалентна на цената на придобиването й, а данъчната й амортизируема стойност по реда на чл. 53, ал. 1 от ЗКПО следва да бъде историческата цена на актива, намалена с даренията, свързани с актива. При равни други условия съвсем нормално е при намаление на вашите приходи от продажби пет пъти, дружеството да не може да реализира печалба и да не успее да възстанови своята инвестиция за предвидените от вашето предприятие 10-годишен срок. Ако считате, че построената от вашето предприятие инвестиция вместо 10 години ще може да се ползва 50 години, то тогава ръководството би имало основание да разсрочи разходите за амортизация на въпросния ДМА за този период. В противен случай заниженият разход за амортизация на ДМА няма да отговаря на предполагаемия модел на черпене на бъдещи икономически ползи от използването на актива - фотоволтаична централа.

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис