Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 10, 13 - 19 март 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 13 - 19 март 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 10/2017 г.

ДВ, бр. 16 от 17.2.2017 г. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа: 1. Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията. 2. Технически разпоредб...

Социално осигуряване при специфичен случай на трансгранична ситуация

Българско дружество е регистрирано по ЗДДС, извършва услуги по рециклиране на метални отпадъци в САЩ, като изпраща на място обучен персонал от България за тази дейност. От началото на тази година дружеството решава да не изпраща повече работници на ...

Въпроси и отговори

Възстановяване на средствата за първите три дни болнични на лице, което има само 2 месеца осигурителен стаж?

Следва ли да се възстановят средства на работодателя по програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта за първите три болнични дни на наето лице, което има само 2 месеца осигурителен стаж? В съответствие с чл. 40, ал. 1 от КСО осигурените ли...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 10/2017 г.

Дело C-256/14, решение от 11 юни 2015 страни: Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA срещу Autoridade Tributária e Aduaneira Предмет на спора е определяне на данъчната основа при използване на инфраструктур...

Компенсиране на извънредния труд с допълнителен отпуск

При полагане на извънреден труд полага ли се компенсация под формата на допълнителен отпуск? Как се постъпва при работа през цялата седмица, включително в събота и неделя? Зависи при какъв режим на работа е положен извънредният труд. При подневно из...

Корекция на данъчен кредит

Дружество закупува лек автомобил през м. 09.2016 г. Не ползва данъчен кредит, тъй като автомобилът е лек. През м.01.2017 г. дружеството прави типово одобрение (технотест) на автомобила и той става категория Н1, т.е. товарен. При това положение ще има...

Определяне на мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва

Ние сме доставчик. Имаме закупена стока от Китай. Имаме закупена стока от Германия. Продаваме тези стоки на лице, регистрирано на остров Мавриций. Получателят (клиентът) ни поема всички разходи за транспорт от Китай и от Германия до Кения, където ще ...

Ползване от майката на полагащия се на бащата неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години

В момента съм в неплатен отпуск за отглеждане на дете до осем години в размер на шест месеца. Искам да ползвам още пет месеца отпуск за бащата, който работи по трудов договор в чужбина. Кметът отказва да ми даде отпуск с мотива, че бащата не работи в...

Счетоводно отчитане и представяне на дълготрайни активи, закупени с помощта на правителствени дарения

Фирмата ни е производител на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) чрез фотоволтаична централа (ФЕЦ). За изграждането на ФЕЦ съм получил безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” о...

Упражняване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да се прекъсва осигуряването

На какво основание може да бъде прекратен трудов договор с лице, което е пенсионирано (години + трудов стаж), без да му бъде прекратен трудовият договор? Действащото ни трудово и осигурително законодателство допускат работникът или служителят да упр...

В пресата за вас

Грешки, допускани от осигурителите при попълването на удостоверение - Приложение № 10 за другите обезщетения, извън тези по болничен лист

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Нели Вангелова, държавен експерт по осигуряването в НОИ, представя най-често допусканите грешки при подаване по електронен път на данните да изчисляване на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Освен грешк...

Облагане на доходите на регистрирани земеделски стопани - физически лица

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда данъчното третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани. Облагаемият доход на регистрираните земеделски стопани, които...

Промени в КСО, свързани с осигурените лица и осигурителния доход

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в Кодекса на социално осигуряване, в сила от 1 януари 2017 г. Промяната в чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО е прецизираща и е свързана с изключване от обхват...

Формиране на облагаемия доход при продажба/замяна на получените обекти в новопостроена сграда

В бр. 11-12 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Лорета Цветкова, данъчен експерт в НАП, разглежда някои специфики в облагането при възмездно прехвърлено право на строеж. Спецификата е, че във връзка с определянето на облагаемия доход по...

Справочник

Изх. № УК-1 от 21.02.2017 г. Относно прилагане на глава седма “Годишни доклади”, раздел пети “Доклад за плащанията към правителства” и раздел шести “Консолидиран доклад за плащанията към правителства” от Закона за счетоводството

Настоящото Указание се издава на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството. Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 53-62 от Закона за счетоводството относно изготвянето и публикуването ...

Справочна информация бр. 10/2017

Централни валутни курсове за периода 02.03 - 09.03.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...