Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 10, 13 - 19 март 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 13 - 19 март 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 10/2017 г.

ДВ, бр. 16 от 17.2.2017 г. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа: 1. Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията. 2. Технически разпоредби относно средствата за достъп...

Социално осигуряване при специфичен случай на трансгранична ситуация

Българско дружество е регистрирано по ЗДДС, извършва услуги по рециклиране на метални отпадъци в САЩ, като изпраща на място обучен персонал от България за тази дейност. От началото на тази година дружеството решава да не изпраща повече работници на място в САЩ, а български профе...

Въпроси и отговори

Възстановяване на средствата за първите три дни болнични на лице, което има само 2 месеца осигурителен стаж?

Следва ли да се възстановят средства на работодателя по програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта за първите три болнични дни на наето лице, което има само 2 месеца осигурителен стаж? В съответствие с чл. 40, ал. 1 от КСО осигурените лица за общо заболяване и майчин...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 10/2017 г.

Дело C-256/14, решение от 11 юни 2015 страни: Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA срещу Autoridade Tributária e Aduaneira Предмет на спора е определяне на данъчната основа при използване на инфраструктура за доставка на природен газ....

Компенсиране на извънредния труд с допълнителен отпуск

При полагане на извънреден труд полага ли се компенсация под формата на допълнителен отпуск? Как се постъпва при работа през цялата седмица, включително в събота и неделя? Зависи при какъв режим на работа е положен извънредният труд. При подневно изчисляване на работното време р...

Корекция на данъчен кредит

Дружество закупува лек автомобил през м. 09.2016 г. Не ползва данъчен кредит, тъй като автомобилът е лек. През м.01.2017 г. дружеството прави типово одобрение (технотест) на автомобила и той става категория Н1, т.е. товарен. При това положение ще има ли право на данъчен кредит др...

Определяне на мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва

Ние сме доставчик. Имаме закупена стока от Китай. Имаме закупена стока от Германия. Продаваме тези стоки на лице, регистрирано на остров Мавриций. Получателят (клиентът) ни поема всички разходи за транспорт от Китай и от Германия до Кения, където ще се приеме стоката. Стоката път...

Ползване от майката на полагащия се на бащата неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години

В момента съм в неплатен отпуск за отглеждане на дете до осем години в размер на шест месеца. Искам да ползвам още пет месеца отпуск за бащата, който работи по трудов договор в чужбина. Кметът отказва да ми даде отпуск с мотива, че бащата не работи в България. Прав ли е? В съотв...

Счетоводно отчитане и представяне на дълготрайни активи, закупени с помощта на правителствени дарения

Фирмата ни е производител на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) чрез фотоволтаична централа (ФЕЦ). За изграждането на ФЕЦ съм получил безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на се...

Упражняване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да се прекъсва осигуряването

На какво основание може да бъде прекратен трудов договор с лице, което е пенсионирано (години + трудов стаж), без да му бъде прекратен трудовият договор? Действащото ни трудово и осигурително законодателство допускат работникът или служителят да упражни правото си на пенсия за о...

В пресата за вас

Грешки, допускани от осигурителите при попълването на удостоверение - Приложение № 10 за другите обезщетения, извън тези по болничен лист

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Нели Вангелова, държавен експерт по осигуряването в НОИ, представя най-често допусканите грешки при подаване по електронен път на данните да изчисляване на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Освен грешките, които се допускат при поп...

Облагане на доходите на регистрирани земеделски стопани - физически лица

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда данъчното третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани. Облагаемият доход на регистрираните земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на ...

Промени в КСО, свързани с осигурените лица и осигурителния доход

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в Кодекса на социално осигуряване, в сила от 1 януари 2017 г. Промяната в чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО е прецизираща и е свързана с изключване от обхвата й на лицата по чл. 114а, ал....

Формиране на облагаемия доход при продажба/замяна на получените обекти в новопостроена сграда

В бр. 11-12 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Лорета Цветкова, данъчен експерт в НАП, разглежда някои специфики в облагането при възмездно прехвърлено право на строеж. Спецификата е, че във връзка с определянето на облагаемия доход по реда на чл. 33, ал. 1 от ЗДДФ...

Справочник

Изх. № УК-1 от 21.02.2017 г. Относно прилагане на глава седма “Годишни доклади”, раздел пети “Доклад за плащанията към правителства” и раздел шести “Консолидиран доклад за плащанията към правителства” от Закона за счетоводството

Настоящото Указание се издава на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството. Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 53-62 от Закона за счетоводството относно изготвянето и публикуването на Доклад за плащанията към пр...

Справочна информация бр. 10/2017

Централни валутни курсове за периода 02.03 - 09.03.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...