начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 25, 26 юни - 2 юли 2017 г. > Получени пари по отписано в предише...
в. Седмичен законник
бр. 25, 26 юни - 2 юли 2017 г.


Статия със свободен достъп

Получени пари по отписано в предишен период вземане

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Получено е плащане по отписано вземане от клиент. При отписването е осчетоводено 609/411. Как трябва да се осчетоводи получаването - 503/701 ли? И признава ли се приходът за данъчни цели? Вземането е от 2009 г., а е отписано през 2015 г.

   Предполагаме, че вземането е отписано поради изтичане на давностния срок. След изтичане на давностния срок вземането се отписва, защото не отговаря на определението за актив.
Получените пари по отписано в предишен период вземане трябва да се отчете като приход, защото отговаря на дефиницията за приход: “увеличението на икономическите изгоди през отчетния период под формата на входящи потоци или увеличение на активи, или намаление на пасиви, които водят до увеличение на собствения капитал, което не е свързано с вноски в капитала”. Няма специално третиране на тези преходи в Закона за корпоративното подоходно облагане. Това означава, че те се признават за данъчни цели.