начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 25, 26 юни - 2 юли 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 26 юни - 2 юли 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 25/2017 г.

ДВ, бр. 49 от 20.6.2017 г. Народното събрание прие: 1. Решение за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните. 2. Решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика. 3. Решение за попълване състава на ...

Министерски съвет бр. 25/2017 г.

Правителството прие нова Наредба за медицинската експертиза. Причините за това са свързани със съдебното оспорване на действащата наредба, при което съдът установи нарушение на административнопроизводствените правила при изработването им. Отменянето ...

Някои въпроси за семейните обезщетения в Европейския съюз

Семейните обезщетения са регламентирани в чл. 67-68 от Регламент 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социално осигуряване и чл. 58-60 от Регламент 987/2009 на Европейския парламент и на...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на разходите, свързани с извършените в полза на управителите вноски

Дружество с четирима управители решава да преведе еднократно в пенсионен фонд суми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в бъдеще, но отнасящи се за ползване само за управителите. Преведените суми не са признат разход по ЗКПО и в края на г...

Договаряне на вътрешно съвместителство

Искаме с допълнително споразумение да възложим на наш работник в рамките на същото работно време да изпълнява и задълженията на негов колега. Може ли да му се заплаща някакво възнаграждение за допълнителната работа? В съответствие с чл. 259, ал. 1, ...

Обезщетение за неспазено предизвестие

Полага ли се изплащане на неспазен срок за предизвестие на пенсиониран учител, който е активен пенсионер, т.е. паралелно е получавал и пенсия? Съгласно действащото в момента осигурително законодателство не се изисква прекратяване на осигуряването, з...

Ползване на преотстъпен данък за актив

Земеделски производител съм и имам право да ползвам преотстъпен данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 189б от ЗКПО. Ползвал съм преотстъпен данък за две последователни години, като съм закупил земеделска техника - трактори от една и съща м...

Получени пари по отписано в предишен период вземане

Получено е плащане по отписано вземане от клиент. При отписването е осчетоводено 609/411. Как трябва да се осчетоводи получаването - 503/701 ли? И признава ли се приходът за данъчни цели? Вземането е от 2009 г., а е отписано през 2015 г. Предполагам...

Принципни положения, отнасящи се за самоосигуряващите се лица

Собственикът на ЕООД се осигурява като самоосигуряващо се лице и получава доходи от личен труд (420 лв на месец). Има ли възможност собственикът да излезе в платен или неплатен отпуск, аналогично на лицата, назначени на трудов договор? Ако да, при  и...

Размер на платения годишен отпуск при непълна година

Постъпих на работа на 01.2.2016 г. на пълно работно време. Поисках от 01.11. да ползвам целия размер на платения отпуск за 2016 г., но ми разрешиха само 18 дни. Имам ли право на останалите два дни отпуск? Размерът на полагащия се за съответната кале...

Уволнение преди придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Един месец преди придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст работник е уволнен с предизвестие, като му се заплаща обезщетение за неотработено предизвестие, за да не се платят 6 заплати обезщетение при пенсиониране. Има ли работникът н...

“Превръщане” на договора за допълнителен труд в основен

Едно лице има сключени два трудови договора - първият е за заместване, а вторият е постоянен по чл. 110 от КТ. След завръщане на замествания и прекратяване на трудовия договор за заместване трябва ли да се промени основанието на втория трудов договор...

В пресата за вас

Възможността за назначаване на контрольори в търговско дружество

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Търговско дружество 100% държавна собственост отскоро има назначен “контрольор”, който е и адвокат - самоосигуряващо се лице. Договорът с него като гражданс...

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, свързани с гражданските дружества

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. Известно е, че неперсонифицираните (гражданските) дружества (ДЗЗД) за данъчни цели се приравняват на ю...

Счетоводно отчитане на бандеролите

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” д-р Борислав Боянов, ас. в УНСС, коментира счетоводното отчитане на бандеролите. Установеният данъчен режим за получаване на бандероли, както и случаите, при които се връщат и бракуват бандероли, определят ...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Как да подам финансов отчет

Агенция по вписванията Необходими документи за подаване на финансов отчет 1. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2 - може да се изтегли от интернет страницата на Търговския регистър. 2. Годишен финансов отчет. 3. Протокол от...

Справочна информация бр. 25/2017

Централни валутни курсове за периода 16.06 - 22.06.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...