начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 7, Юли 2017 г. > Лихви, които не се включват при опр...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2017 г.


Статия със свободен достъп

Лихви, които не се включват при определянето на регулацията на слабата капитализация

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

   Въпрос: В годишната данъчна декларация при определяне на слабата капитализация кои лихви трябва да се включат? Аз имам лихви за забава на плащане на фактури, лихви по банкови кредити, лихви по дела с ЧСИ и лихви, които сме платили към НАП в началото на 2016г. натрупани по стари задължения, които се платиха еднократно. И когато получената величина е отрицателна, на ред 7.2 тогава би следвало да не се коригира финансовият резултат или греша?

   Отговор: По силата на чл. 43, ал. 3 от ЗКПО не се включват при определянето на регулацията на слабата капитализация:
- Лихвите за забава във връзка със закъснели плащания и неустойки, вкл. и за тези просрочени непублични задължения, които се събират от ЧСИ.
- Лихвите по банков заем, освен когато кредитът е гарантиран или обезпечен от или е отпуснат по нареждане на свързано лице.
- Лихвите, които не се признават за данъчни цели на друго основание от закона – например лихвите за просрочие на публични държавни или общински задължения, непризнати по реда на чл. 26, т. 6 от ЗКПО.

   В случай че попълвате помощната справка за целите на попълване на част V от образец 1010 на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и на ред 7.2 получената разлика е отрицателна величина (т.е. разликата между лихвите, подлежащи на регулация по чл. 43, ал. 3 от ЗКПО и приходите от лихви и 75% от счетоводния финансов резултат без влиянието на всички приходи и разходи за лихви), то тогава вие няма да имате увеличаване на счетоводния финансов резултат, а напротив, бихте имали намаление на данъчния финансов резултат, при условие че в предходни години сте имали непризнати разходи за лихви по реда на слабата капитализация, със сумата, посочена на ред 7.2, ограничени до размера на непризнатите разходи за лихви по реда на чл. 43, ал. 1 от ЗКПО за предходните 5 години, непризнати по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗКПО.