Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 7, Юли 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2017 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм., ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

В сила от 01.01.2000 г. Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г. Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2...

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 2 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г. Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруар...

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

В сила от 01.01.2002 г. Приета с ПМС № 32 от 11.02.2002 г. Обн., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 19 от 9 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 ...

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация

В сила от 04.09.2015 г. Приета с ПМС № 233 от 31.08.2015 г. Обн., ДВ, бр. 68 от 4 септември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 19 януари 2016 г., изм., ДВ, бр. 28 от 4 април 2017 г. Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за внасяне и разпределяне н...

Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

В сила от 01.01.2005 г. Приета с ПМС № 362 от 29.12.2004 г. Обн., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2005 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 7 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С...

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

В сила от 01.01.2000 г. Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г. Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2000 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 18 от 10 март...

Коментар на експерта

Наследяване на данъчни права и задължения на физически лица

По силата на промените в ЗДДФЛ, обнародвани чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС, обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.), на наследниците по закон или завещание на починали лица бе дадена възможност да...

Последни промени в Търговския закон

С влезлия в сила считано от 03.01.2017 г. Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) се въвеждат някои съществени промени в производството по несъстоятелност, както и едно изцяло ново производство, предхо...

Промени в наредбите по прилагането на КСО

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Промените са публикувани в ДВ, бр. 28 от 4 април 2017 г., и са в сила от 1 януари 2017 г. От 1 януари 2017 г. е в сила промяната на чл. 60 от Кодекса за социално оси...

Въпроси и отговори от практиката

Годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от закона за доходите на починали лица може да се подава от наследниците

Въпрос: Лице, упражняващо свободна професия като частен съдебен изпълнител (ЧСИ) и регистрирано по ЗДДС, почина на 07.02.2017 г. За календарната 2016 г. ЧСИ е упражнявал дейност има декларирани и внесени авансово осигурителни вноски върху годишен оси...

Данъци при продажба на недвижимо имущество от физическо лице

Въпрос: Физическо лице, регистрирано като свободна професия с ДДС регистрация, закупува апартамент от друго физическо лице, без начислен ДДС. При евентуална продажба до 1 година след покупката на апартамента какви биха били данъчните ефекти - по ЗМДТ...

Документи, които се изготвят при масово уволнение

Въпрос: Какви документи се изготвят при масово уволнение и в кои институции се изпращат? Отговор: Критериите за определяне на едно уволнение като масово са определени в § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на КТ. Задълженията на работодателя при м...

Доставка на транспортна услуга за организиране на международен превоз на стока от територията на трета страна до територията на страната

Въпрос: Спедиторска фирма организира транспорт от Канада до България. Клиентът е данъчно задължено лице. Съгласно кой член се издава фактурата към клиента и не се начислява ДДС: 1. чл. 30 от ЗДДС или 2. чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДД...

Замяна на акции

Въпрос: Въпросът касае наш клиент, който е публично акционерно дружество, което прилага МСС/МСФО. В пакета от акции, които притежава и отчита като дългосрочни инвестиции и прилага себестойностния метод на представяне на инвестицията (т.е. по цена на ...

Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение

Въпрос: Ако едно лице е работило по трудов договор по чл. 114 от КТ на 4 часа за период от 20.12.2016 до 23.12.2016г. (включително), от коя дата може да бъде издадена заповед за прекратяване на договора - от 23.12.2016, след като е изработило 4 часа,...

Издаване на фактури компютърна програма

Въпрос: До момента фирма Х е издавала фактури от кочани. Фирмата иска да започне да издава фактури чрез компютърна програма, като едновременно с това продължи да издава и фактури от кочан. Следва ли да се уведоми НАП? Може ли фактурите, издадени с пр...

Издаване на фискална касова бележка

Въпрос: Става въпрос за питейно заведение, в което клиентът при влизане заплаща вход срещу касов бон и получава гривна срещу авансово заплатена сума за консумация. Примерно дава 50 лева, които се вкарват като налични по гривната му. При напускане на ...

Изплащане на обезщетение при условия, определени в чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване

Въпрос: Касае се за майка, която е в отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ и получава обезщетение при бременност и раждане от 135 до 410 дни по чл. 50 ал. 1 от КСО. Детето е на 10 месеца и в скоро време ще посещава детска ясла. Необходими ли са някакви стъп...

Командироване на работници в друга държава членка за извършване на услуги

Въпрос: Във връзка с новата наредба за командироване в друга държава членка за извършване на услуги бихме желали да попитаме дали заплата, която трябва да бъде изплатена на служителя, трябва да съответства на брутната или на чистата заплата на съотве...

Лихви, които не се включват при определянето на регулацията на слабата капитализация

Въпрос: В годишната данъчна декларация при определяне на слабата капитализация кои лихви трябва да се включат? Аз имам лихви за забава на плащане на фактури, лихви по банкови кредити, лихви по дела с ЧСИ и лихви, които сме платили към НАП в началото ...

Начална дата на инвестиране на преотстъпения за дадена година данък

Въпрос: Ако имаме преотстъпен данък за 2015 г. - 4000 лв., и за 2016 г. - 6000 лв., може ли да се купи през 2016 г. един актив на обща стойност 20 000 лв., т.е. да се инвестира данъкът от двете години в един актив? Отговор: Съгласно разпоредбата на ...

Не се признават за данъчни цели начислените разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ, които не са изплатени към 31 декември на отчетната година

Въпрос: Трябва ли ООД да преобразува финансовия си резултат в посока увеличение, с възнагражденията на съдружниците за положен личен труд през месец декември. Възнагражденията са изплатени през месец декември, но осигуровките и данъкът, които са за с...

Облагаеми доходи от дивиденти

Въпрос: След взето решение от общо събрание на съдружниците в дружеството са изплатени дивиденти на един от тях. Дължимият данък е платен и е подадена декларация по чл. 55. Какъв документ трябва да издаде дружеството за изплатените дивиденти, който д...

Облагане с ДДС приход на заложна къща в частта за таксата за управление

Въпрос: Следва ли да се облага с ДДС приход на заложна къща в частта за таксата за управление и във връзка с Наредбата за заложните къщи? Отговор: Наредбата за заложните къщи, обн., ДВ, бр. 16/2009 г., определя заложните къщи като предприятия, които...

Осигуряване на лица в адвокатско дружество

Въпрос: 1. Може ли съдружниците в адвокатско дружество, образувано по Закона за адвокатурата, да получават месечно възнаграждения за положен личен труд? 2. Как следва да се назначи и осигурява в адвокатско дружество адвокатски сътрудник? 3. Адвокатск...

Отписване на лихвени задължения с изтекъл тригодишен давностен срок

Въпрос: Фирма има договор за доставка на течни горива от доставчик, като в договора е записано, че за просрочените задължения се дължат лихви и всеки месец се изпраща Известие за лихвено плащане, което се осчетоводява. Могат ли да бъдат отписани лихв...

Подаване на декларацията по чл. 160, ал. 1

Въпрос: Фирма ЕООД предстои да подаде заявление в търговския регистър за прекратяване с ликвидация през м. 03.2017 г. - например на 01.03.2017 г. От 01.01.2017 г. до 01.03.2017 г. фирмата не е осъществявала дейност и няма корпоративен данък за внасян...

Право на данъчен кредит

Въпрос: Фирма – ЕООД, регистрирана по ЗДДС, закупува автомобил 3+1, който по талон се води товарен автомобил. ЮЛ се занимава с търговия на оцветители, които внася от Англия и продава на българския пазар. Автомобилът ще се използва за целите на търгов...

Принудително отчуждени активи

Въпрос: Със съдебно решение е постановено конфискация в полза на държавата в размер на 1/4 идеални част от недвижим имот собственост на едноличен търговец. Отчетната стойност на имота е 34 600 лв. - земя за 9100 лв. и сграда за 25 500 лв. С какви сче...

Приходите и разходите от последващи оценки на вземания и разходите от отписване на вземания като несъбираеми не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане

Въпрос: Обезценили сме вземания от клиент по фактури от 2011 г. Давностният срок изтича през 2016 г. Няма плащания по въпросните фактури до момента. Може ли да отложим намаляването на данъчния финансов резултат за следващи данъчни години? Може ли тов...

Размер на удръжка по съдебен запор на работник

Въпрос: Как следва да се изчисли размерът на удръжка по съдебен запор на работник, който следва да получава нетна заплата 520 лв., но има и вноска по кредит и след приспадането й ще получава заплата под МРЗ за страната? Лицето е без деца. Отговор: О...

Разрешение за работа на работници от Украйна и Албания

Въпрос: Българка, живееща в Гърция повече от 20 години и развиваща ресторантьорска дейност, закрива бизнеса си в Гърция и регистрира фирма в България. Иска да доведе в България служителите си от Гърция, които са украинци и албанци. Каква е процедурат...

Разходи, които не се признават за данъчни цели

Въпрос: Физическо лице е получило кредит от банка през 2014 г. за закупуване на ДМА за 800 000 лв. (същите ДМА са ипотекирани в полза на банката). През м. 2.2016 година същите ДМА са предоставени като апортна вноска в новообразувано ЕООД с едноличен ...

Режимът за облагане и документиране на доставките

Въпрос: Българско дружество с валиден ДДС номер в България, има валиден ДДС / VIES номер в Гърция и издава фактури за продажба на услуги към гръцко дружество, също с валиден VIES номер. Въпросните фактури се издават от дружеството с гръцкия ДДС ном...

Счетоводно отчитане и облагане на дейността на агенциите за недвижими имоти за 2017 г.

Въпрос: Има ли някакви новости и промени в счетоводното отчитане и облагане на дейността на агенциите за недвижими имоти за 2017 г.? Отговор: В Закона за счетоводството, в сила считано от 01.01.2016 година, не се съдържат разпоредби, които да изискв...

Увеличаване стойността на актив

Въпрос: През 2016 г. придобихме сграда (хале), която беше освободена доставка на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. През януари 2017 г. беше извършена услуга от ЕВН за увеличаване на съществуващата ел. мощност, като за целта е имало изграждане на допъ...

Финансов отчет на дружество, което е преобразувано чрез промяна на правната форма от ООД в АД

Въпрос: Как следва да бъде изготвен годишният финансов отчет на дружество, което е преобразувано чрез промяна на правната форма от ООД в АД без ликвидация и с универсално правоприемство - с натрупване от 01.01.201Х - 31.12.201Х, или натрупването тряб...

„Командироване“ и „изпращане“ на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги

Въпрос: Българска фирма извършва монтаж на вентилационни системи в Германия, като изпраща свои работници от фирмата. За работниците е подадено уведомление А1 в НАП и същите се осигуряват и получават заплати съответстващи на заплатите за тази дейност ...

Писма и указания

№ УК – 2 от 05.06.2017 г. Относно: Прилагане на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството

УКАЗАНИЕ Настоящото указание се издава на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството. Целта на указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 38 от Закона за счетоводството относно публикуването на годи...

Решения на съдилища

Решение № 191 от 06.10.2015 г. по гр.д. № 496/2015 г., III г.о.

Отчитането на изразходваната от потребителите вода става по показанията на съответните общи и индивидуални водомери. Когато водомерът е повреден, неговите показания не могат да послужат за отчитане на количеството изразходвана вода, но неизправността...

Решение № 6022 от 15.05.2017 г. по адм. дело № 2435/2016 г.

Предмет на спора е начислен ДДС с лихви за данъчни периоди 03.2012 г. - 12.2012 г. Съгласно чл. 15 от ЗДДС, тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В , когато са изп...

Решение № 6191 от 17.05.2017 г. по адм. дело № 8403/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС ведно със закъснителни лихви. Доколкото придобиването на правото на разпореждане като собственик със стоката (вж. чл. 14, § 1 от Директива 2006/112/ЕО и чл. 6 от ЗДДС) и получ...

Решение № 6262 от 18.05.2017 г. по адм. дело № 2813/2017 г.

Предмет на спора е преотстъпване на корпоративен данък. В разпоредбата на чл. 167 от ЗКПО за преотстъпване на данъка са дадени принципните предпоставки за преотстъпване на корпоративния данък, но тя е приложима и по отношение на преотстъпването на д...

Решение № 6316 от 19.05.2017 г. по адм. дело № 10238/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадена от различни дружество за доставка на зърнени култури, в резултат на което са установени задължения за ДДС ведно с лихви за просрочие. Съгласно националния данъчен...

Решение № 6423 от 22.05.2017 г. по адм. дело № 8555/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихва в резултат на отказано право на данъчен кредит по издадени фактури на основание чл. 71, чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 6 и чл. 9 ЗДДС. За да не бъде признато правото на...

Решение № 6491 от 23.05.2017 г. по адм. дело № 8325/2016 г.

Предмет на спора е установено задължение по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2013 г. и лихви за забава. Липсата на селскостопански доход не препятства квалифицирането на субсидията като такава по чл. 29 от ЗДДФЛ. Достатъчно е доходът от помощта да е свързан с дей...

Решение № 6520 от 25.05.2017 г. по адм. дело № 3107/2017 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС с лихви и допълнително установен корпоративен данък за 2012 г. с лихви. Въпросните „заявки“ за печат или декорации, които са открити при проверката, не съставляват счетоводен документ по смисъла на чл. 6...

Решение № 6582 от 26.05.2017 г. по адм. дело № 3609/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит ведно с начислени лихви по фактура от 27.05.2011 г. В решението си по дело С - 271/12 Съдът на ЕС изрично е посочил, че правото на приспадане може да се откаже на данъчно задължените ...

Решение № 6619 от 29.05.2017 г. по адм. дело № 2277/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения в ревизия, извършена по особения ред на основание чл. 122, ал. 1, т. 1 и 5 от ДОПК за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. ведно с лихви за просрочие. Условие за действителност на ...

Решение № 6795 от 31.05.2017 г. по адм. дело № 9030/2016 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди от 28.05.2007 г. до 31.10.2011 г. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 6 и чл. 25, ал. 2 от ЗДДС и установени задължения и лихви по ф...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 30.06.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник”, от бр. 37 до бр. 38 от 2017 г.

ДВ, бр. 37 от 9.5.2017 г. Народно събрание Решение за избиране на министър-председател на Република България Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България Решение за създаване на Временна комисия по искането на главния ...