Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 7, Юли 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2017 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм., ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

В сила от 01.01.2000 г. Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г. Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 21 от 16...

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 2 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г. Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 91 от...

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

В сила от 01.01.2002 г. Приета с ПМС № 32 от 11.02.2002 г. Обн., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 19 от 9 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 авг...

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация

В сила от 04.09.2015 г. Приета с ПМС № 233 от 31.08.2015 г. Обн., ДВ, бр. 68 от 4 септември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 19 януари 2016 г., изм., ДВ, бр. 28 от 4 април 2017 г. Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни ...

Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

В сила от 01.01.2005 г. Приета с ПМС № 362 от 29.12.2004 г. Обн., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2005 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 7 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат редът и ...

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

В сила от 01.01.2000 г. Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г. Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2000 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г., изм., ДВ, бр. 28 от ...

Коментар на експерта

Наследяване на данъчни права и задължения на физически лица

По силата на промените в ЗДДФЛ, обнародвани чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС, обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.), на наследниците по закон или завещание на починали лица бе дадена възможност да подават данъчна декларация на...

Последни промени в Търговския закон

С влезлия в сила считано от 03.01.2017 г. Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) се въвеждат някои съществени промени в производството по несъстоятелност, както и едно изцяло ново производство, предхождащо производството по несъст...

Промени в наредбите по прилагането на КСО

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Промените са публикувани в ДВ, бр. 28 от 4 април 2017 г., и са в сила от 1 януари 2017 г. От 1 януари 2017 г. е в сила промяната на чл. 60 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), с която срокът...

Въпроси и отговори от практиката

Годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от закона за доходите на починали лица може да се подава от наследниците

Въпрос: Лице, упражняващо свободна професия като частен съдебен изпълнител (ЧСИ) и регистрирано по ЗДДС, почина на 07.02.2017 г. За календарната 2016 г. ЧСИ е упражнявал дейност има декларирани и внесени авансово осигурителни вноски върху годишен осигурителен доход – 6600,00 лв. ...

Данъци при продажба на недвижимо имущество от физическо лице

Въпрос: Физическо лице, регистрирано като свободна професия с ДДС регистрация, закупува апартамент от друго физическо лице, без начислен ДДС. При евентуална продажба до 1 година след покупката на апартамента какви биха били данъчните ефекти - по ЗМДТ, ЗДДФЛ и други закони, необхо...

Документи, които се изготвят при масово уволнение

Въпрос: Какви документи се изготвят при масово уволнение и в кои институции се изпращат? Отговор: Критериите за определяне на едно уволнение като масово са определени в § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на КТ. Задълженията на работодателя при масово уволнение са посочени в ...

Доставка на транспортна услуга за организиране на международен превоз на стока от територията на трета страна до територията на страната

Въпрос: Спедиторска фирма организира транспорт от Канада до България. Клиентът е данъчно задължено лице. Съгласно кой член се издава фактурата към клиента и не се начислява ДДС: 1. чл. 30 от ЗДДС или 2. чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДДС или по друг начин? Отговор:...

Замяна на акции

Въпрос: Въпросът касае наш клиент, който е публично акционерно дружество, което прилага МСС/МСФО. В пакета от акции, които притежава и отчита като дългосрочни инвестиции и прилага себестойностния метод на представяне на инвестицията (т.е. по цена на придобиване), имаше общо шест ...

Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение

Въпрос: Ако едно лице е работило по трудов договор по чл. 114 от КТ на 4 часа за период от 20.12.2016 до 23.12.2016г. (включително), от коя дата може да бъде издадена заповед за прекратяване на договора - от 23.12.2016, след като е изработило 4 часа, или от 24.12.2016 г. Договоръ...

Издаване на фактури компютърна програма

Въпрос: До момента фирма Х е издавала фактури от кочани. Фирмата иска да започне да издава фактури чрез компютърна програма, като едновременно с това продължи да издава и фактури от кочан. Следва ли да се уведоми НАП? Може ли фактурите, издадени с програмата, да започват с номер ...

Издаване на фискална касова бележка

Въпрос: Става въпрос за питейно заведение, в което клиентът при влизане заплаща вход срещу касов бон и получава гривна срещу авансово заплатена сума за консумация. Примерно дава 50 лева, които се вкарват като налични по гривната му. При напускане на заведението си връща гривната ...

Изплащане на обезщетение при условия, определени в чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване

Въпрос: Касае се за майка, която е в отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ и получава обезщетение при бременност и раждане от 135 до 410 дни по чл. 50 ал. 1 от КСО. Детето е на 10 месеца и в скоро време ще посещава детска ясла. Необходими ли са някакви стъпки от страна на майката и рабо...

Командироване на работници в друга държава членка за извършване на услуги

Въпрос: Във връзка с новата наредба за командироване в друга държава членка за извършване на услуги бихме желали да попитаме дали заплата, която трябва да бъде изплатена на служителя, трябва да съответства на брутната или на чистата заплата на съответната длъжност в другата държа...

Лихви, които не се включват при определянето на регулацията на слабата капитализация

Въпрос: В годишната данъчна декларация при определяне на слабата капитализация кои лихви трябва да се включат? Аз имам лихви за забава на плащане на фактури, лихви по банкови кредити, лихви по дела с ЧСИ и лихви, които сме платили към НАП в началото на 2016г. натрупани по стари з...

Начална дата на инвестиране на преотстъпения за дадена година данък

Въпрос: Ако имаме преотстъпен данък за 2015 г. - 4000 лв., и за 2016 г. - 6000 лв., може ли да се купи през 2016 г. един актив на обща стойност 20 000 лв., т.е. да се инвестира данъкът от двете години в един актив? Отговор: Съгласно разпоредбата на чл.189б от ЗКПО преотстъпеният...

Не се признават за данъчни цели начислените разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ, които не са изплатени към 31 декември на отчетната година

Въпрос: Трябва ли ООД да преобразува финансовия си резултат в посока увеличение, с възнагражденията на съдружниците за положен личен труд през месец декември. Възнагражденията са изплатени през месец декември, но осигуровките и данъкът, които са за сметка на съдружниците, самооси...

Облагаеми доходи от дивиденти

Въпрос: След взето решение от общо събрание на съдружниците в дружеството са изплатени дивиденти на един от тях. Дължимият данък е платен и е подадена декларация по чл. 55. Какъв документ трябва да издаде дружеството за изплатените дивиденти, който документ физическото лице да пр...

Облагане с ДДС приход на заложна къща в частта за таксата за управление

Въпрос: Следва ли да се облага с ДДС приход на заложна къща в частта за таксата за управление и във връзка с Наредбата за заложните къщи? Отговор: Наредбата за заложните къщи, обн., ДВ, бр. 16/2009 г., определя заложните къщи като предприятия, които представят заемни средства ср...

Осигуряване на лица в адвокатско дружество

Въпрос: 1. Може ли съдружниците в адвокатско дружество, образувано по Закона за адвокатурата, да получават месечно възнаграждения за положен личен труд? 2. Как следва да се назначи и осигурява в адвокатско дружество адвокатски сътрудник? 3. Адвокатското дружество има ли качествот...

Отписване на лихвени задължения с изтекъл тригодишен давностен срок

Въпрос: Фирма има договор за доставка на течни горива от доставчик, като в договора е записано, че за просрочените задължения се дължат лихви и всеки месец се изпраща Известие за лихвено плащане, което се осчетоводява. Могат ли да бъдат отписани лихвени задължения с изтекъл триго...

Подаване на декларацията по чл. 160, ал. 1

Въпрос: Фирма ЕООД предстои да подаде заявление в търговския регистър за прекратяване с ликвидация през м. 03.2017 г. - например на 01.03.2017 г. От 01.01.2017 г. до 01.03.2017 г. фирмата не е осъществявала дейност и няма корпоративен данък за внасяне за този период. Следва ли да...

Право на данъчен кредит

Въпрос: Фирма – ЕООД, регистрирана по ЗДДС, закупува автомобил 3+1, който по талон се води товарен автомобил. ЮЛ се занимава с търговия на оцветители, които внася от Англия и продава на българския пазар. Автомобилът ще се използва за целите на търговията, т.е. срещи с настоящи кл...

Принудително отчуждени активи

Въпрос: Със съдебно решение е постановено конфискация в полза на държавата в размер на 1/4 идеални част от недвижим имот собственост на едноличен търговец. Отчетната стойност на имота е 34 600 лв. - земя за 9100 лв. и сграда за 25 500 лв. С какви счетоводни операции следва да се ...

Приходите и разходите от последващи оценки на вземания и разходите от отписване на вземания като несъбираеми не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане

Въпрос: Обезценили сме вземания от клиент по фактури от 2011 г. Давностният срок изтича през 2016 г. Няма плащания по въпросните фактури до момента. Може ли да отложим намаляването на данъчния финансов резултат за следващи данъчни години? Може ли това да не го направим точно при ...

Размер на удръжка по съдебен запор на работник

Въпрос: Как следва да се изчисли размерът на удръжка по съдебен запор на работник, който следва да получава нетна заплата 520 лв., но има и вноска по кредит и след приспадането й ще получава заплата под МРЗ за страната? Лицето е без деца. Отговор: От момента на получаване на зап...

Разрешение за работа на работници от Украйна и Албания

Въпрос: Българка, живееща в Гърция повече от 20 години и развиваща ресторантьорска дейност, закрива бизнеса си в Гърция и регистрира фирма в България. Иска да доведе в България служителите си от Гърция, които са украинци и албанци. Каква е процедурата за узаконяване на тези работ...

Разходи, които не се признават за данъчни цели

Въпрос: Физическо лице е получило кредит от банка през 2014 г. за закупуване на ДМА за 800 000 лв. (същите ДМА са ипотекирани в полза на банката). През м. 2.2016 година същите ДМА са предоставени като апортна вноска в новообразувано ЕООД с едноличен собственик същото физическо ли...

Режимът за облагане и документиране на доставките

Въпрос: Българско дружество с валиден ДДС номер в България, има валиден ДДС / VIES номер в Гърция и издава фактури за продажба на услуги към гръцко дружество, също с валиден VIES номер. Въпросните фактури се издават от дружеството с гръцкия ДДС номер, начислен е 24% ДДС, а усл...

Счетоводно отчитане и облагане на дейността на агенциите за недвижими имоти за 2017 г.

Въпрос: Има ли някакви новости и промени в счетоводното отчитане и облагане на дейността на агенциите за недвижими имоти за 2017 г.? Отговор: В Закона за счетоводството, в сила считано от 01.01.2016 година, не се съдържат разпоредби, които да изискват различно счетоводно предста...

Увеличаване стойността на актив

Въпрос: През 2016 г. придобихме сграда (хале), която беше освободена доставка на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. През януари 2017 г. беше извършена услуга от ЕВН за увеличаване на съществуващата ел. мощност, като за целта е имало изграждане на допълнително трасе и кабели. При к...

Финансов отчет на дружество, което е преобразувано чрез промяна на правната форма от ООД в АД

Въпрос: Как следва да бъде изготвен годишният финансов отчет на дружество, което е преобразувано чрез промяна на правната форма от ООД в АД без ликвидация и с универсално правоприемство - с натрупване от 01.01.201Х - 31.12.201Х, или натрупването трябва да е от датата на вписванет...

„Командироване“ и „изпращане“ на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги

Въпрос: Българска фирма извършва монтаж на вентилационни системи в Германия, като изпраща свои работници от фирмата. За работниците е подадено уведомление А1 в НАП и същите се осигуряват и получават заплати съответстващи на заплатите за тази дейност в Германия. Освен заплатите на...

Писма и указания

№ УК – 2 от 05.06.2017 г. Относно: Прилагане на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството

УКАЗАНИЕ Настоящото указание се издава на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството. Целта на указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 38 от Закона за счетоводството относно публикуването на годишните финансови отчети и годиш...

Решения на съдилища

Решение № 191 от 06.10.2015 г. по гр.д. № 496/2015 г., III г.о.

Отчитането на изразходваната от потребителите вода става по показанията на съответните общи и индивидуални водомери. Когато водомерът е повреден, неговите показания не могат да послужат за отчитане на количеството изразходвана вода, но неизправността на измервателното средство не...

Решение № 6022 от 15.05.2017 г. по адм. дело № 2435/2016 г.

Предмет на спора е начислен ДДС с лихви за данъчни периоди 03.2012 г. - 12.2012 г. Съгласно чл. 15 от ЗДДС, тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В , когато са изпълнени кумулативно условията п...

Решение № 6191 от 17.05.2017 г. по адм. дело № 8403/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС ведно със закъснителни лихви. Доколкото придобиването на правото на разпореждане като собственик със стоката (вж. чл. 14, § 1 от Директива 2006/112/ЕО и чл. 6 от ЗДДС) и получаването на услугата (чл. 9 от ...

Решение № 6262 от 18.05.2017 г. по адм. дело № 2813/2017 г.

Предмет на спора е преотстъпване на корпоративен данък. В разпоредбата на чл. 167 от ЗКПО за преотстъпване на данъка са дадени принципните предпоставки за преотстъпване на корпоративния данък, но тя е приложима и по отношение на преотстъпването на данъка по чл. 48 от ЗДДФЛ, неза...

Решение № 6316 от 19.05.2017 г. по адм. дело № 10238/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадена от различни дружество за доставка на зърнени култури, в резултат на което са установени задължения за ДДС ведно с лихви за просрочие. Съгласно националния данъчен закон и постоянната практика ...

Решение № 6423 от 22.05.2017 г. по адм. дело № 8555/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихва в резултат на отказано право на данъчен кредит по издадени фактури на основание чл. 71, чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 6 и чл. 9 ЗДДС. За да не бъде признато правото на данъчен кредит на получателя ...

Решение № 6491 от 23.05.2017 г. по адм. дело № 8325/2016 г.

Предмет на спора е установено задължение по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2013 г. и лихви за забава. Липсата на селскостопански доход не препятства квалифицирането на субсидията като такава по чл. 29 от ЗДДФЛ. Достатъчно е доходът от помощта да е свързан с дейността на лицето като земеделс...

Решение № 6520 от 25.05.2017 г. по адм. дело № 3107/2017 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС с лихви и допълнително установен корпоративен данък за 2012 г. с лихви. Въпросните „заявки“ за печат или декорации, които са открити при проверката, не съставляват счетоводен документ по смисъла на чл. 6 от ЗСч, поради което не същес...

Решение № 6582 от 26.05.2017 г. по адм. дело № 3609/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит ведно с начислени лихви по фактура от 27.05.2011 г. В решението си по дело С - 271/12 Съдът на ЕС изрично е посочил, че правото на приспадане може да се откаже на данъчно задължените лица, получатели на услуги, ко...

Решение № 6619 от 29.05.2017 г. по адм. дело № 2277/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения в ревизия, извършена по особения ред на основание чл. 122, ал. 1, т. 1 и 5 от ДОПК за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. ведно с лихви за просрочие. Условие за действителност на договорите за паричен заем е р...

Решение № 6795 от 31.05.2017 г. по адм. дело № 9030/2016 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди от 28.05.2007 г. до 31.10.2011 г. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 6 и чл. 25, ал. 2 от ЗДДС и установени задължения и лихви по фактури, издадени от различни д...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 30.06.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник”, от бр. 37 до бр. 38 от 2017 г.

ДВ, бр. 37 от 9.5.2017 г. Народно събрание Решение за избиране на министър-председател на Република България Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България Решение за създаване на Временна комисия по искането на главния прокурор на Република България...