начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 8, Август 2017 г. > Административни производства по Зак...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2017 г.


Административни производства по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Мартин ПЕТКОВ – юрист

   1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. ЗУСЕСИФ
Законът за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) беше приет в края на 2015 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.). С неговото влизане в сила беше променен поне час...