начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 31, 4 - 10 септември 2017 г. > Изготвяне на ГФО от счетоводител на...
в. Седмичен законник
бр. 31, 4 - 10 септември 2017 г.


Статия със свободен достъп

Изготвяне на ГФО от счетоводител на граждански договор

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

   Счетоводител - съпругата на собственик (магистър икономист) в ЕТ, се пенсионира. Трудовият договор се прекратява. Тя може ли да изпълнява като физическо лице по граждански договор същата дейност и  клаузата за заплащане в гражданския договор може ли да бъде не месечна сума, а еднократно в края на календарната година.

   Съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството междинните годишни и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия. Гражданският договор представлява облигационно правоотношение. Затова е възможно финансови отчети да се съставят на граждански договор. Няма законово ограничение на граждански договор да се води текущо счетоводно отчитане. Няма ограничение и относно периодичността на плащането.