Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 31, 4 - 10 септември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 4 - 10 септември 2017 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 31/2017 г.

Правителството прие доклад за изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест чрез премахване на удостоверителни документи на хартиен носител. До 31 декември 2017 г. всички административни органи да премахнат изискването за предоставя...

Особености при счетоводното отчитане и данъчното облагане на доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени в непарични активи

Ликвидационните дялове и дивидентите могат да се разпределят и изплащат на съдружниците и акционерите както в пари, така и в непарични активи, т.е. в натура (стоки, имоти, съучастия в други предприятия и други непарични активи). I. Счетоводно отчи...

Промени в ДОПК, в сила от 4 август 2017 г.

В ДВ, бр. 63 от 4.08.2017 г., е публикуван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Промените са в сила от 4 август 2017 г. Голяма част от промените в ДОПК са резултат от правилата на Директива (ЕС) 2015/237...

Въпроси и отговори

Базова заплата за изчисляване възнаграждението през време на платен годишен отпуск

Непосредствено след продължителен отпуск по болест работничка излиза в платен годишен отпуск. През време на болничните основната заплата се увеличава с 50 лв. От каква база се изцчислява възнаграждението за платения отпуск? Отчита ли се действието на...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 31/2017 г.

Дело C‑571/15, решение от 1 юни 2017 страни: Wallenborn Transports SA срещу Hauptzollamt Gießen Предмет на спора са данъчни задължения по ДДС в свободните зони. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: 1) Член 61, първа алинея и член 71, п...

Зачитане на права по изтекло решение на ТЕЛК

При назначаването си през октомври 2015 г. служител представя старо решение на ТЕЛК с изтекъл срок на инвалидност 01.03.2010 г. При прекратяване на трудовия договор през май 2017 г. претендира за обезщетение за полагащи му се 26 дни платен годишен от...

Изготвяне на ГФО от счетоводител на граждански договор

Счетоводител - съпругата на собственик (магистър икономист) в ЕТ, се пенсионира. Трудовият договор се прекратява. Тя може ли да изпълнява като физическо лице по граждански договор същата дейност и  клаузата за заплащане в гражданския договор може ли ...

Платеният отпуск за гледане на дете не може да се удължава

Моля да поясните откога започва да тече двегодишният платен отпуск за гледане на дете - дали от датата на раждането му или от последния ден на болничния лист, издаден за бременноста и раждане. Задавам този въпрос, защото ако той започва да тече от по...

Поемане на чужд дълг

Фирма А през 2013 г. е встъпила в задължение - солидарен длъжник и ипотекарен длъжник, като е учредила договорна ипотека върху собствен недвижим имот на фирма В, която е взела заем от банка. Фирма В през 2015 г. спира да обслужва заема и е обявена в ...

Промяна на синдикалното членство като основание за промяна на условията по трудовия договор

Служител напуска синдикалната организация, която е страна по колективния трудов договор в предприятието. Трябва ли автоматично да му се намалят определените в съответствие с КТД размери на платения годишен отпуск и на процента на допълнителното възна...

В пресата за вас

Отчитане формирането и изплащането на ликвидационен дял на напускащ съдружник

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, коментира отчитането на формирането и изплащането на ликвидационен дял на напускащ съдружник. Капиталът на създаваното дружество с ограничена отговорност (ООД) се фо...

Промени, свързани със сумираното изчисляване на работното време

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, представя промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (ДВ, бр. 41 от 23.05.201...

Разработването на документация за обществена поръчка - правна услуга или не

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Мариана Кацарова, експерт по обществени поръчки, разглежда казуса: Разработването на документация за обществена поръчка от външен изпълнител може ли да се счита за правна услуга по Приложение...

Репутация от придобито дъщерно предприятие

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира признаването на репутация от придобито дъщерно предприятие. Придобиването на дъщерно предприятие е вид бизнес комбинация, затова към датата на придоби...

Транспортни разходи, необходими и свързани с бъдещата продажба на биологичния актив

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира транспортни разходи, необходими и свързани с бъдещата продажба на биологичния актив. СС 41 Селско стопанство е лаконичен, затова и текстът му по наше мнение е ма...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по Закона за акцизите и данъчните складове

Министерство на финансите В ЗАДС са въведени данъчни преференции и облекчения, под формата на освобождаване от облагане с акциз и намалени акцизни ставки. Следва да се отбележи, че като данъчни преференции са разгледани само тези освобождавания от о...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 31/2017

Централни валутни курсове за периода 28.07 - 24.08.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...