Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 31, 4 - 10 септември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 4 - 10 септември 2017 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 31/2017 г.

Правителството прие доклад за изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест чрез премахване на удостоверителни документи на хартиен носител. До 31 декември 2017 г. всички административни органи да премахнат изискването за предоставяне на хартиен носител от гражд...

Особености при счетоводното отчитане и данъчното облагане на доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени в непарични активи

Ликвидационните дялове и дивидентите могат да се разпределят и изплащат на съдружниците и акционерите както в пари, така и в непарични активи, т.е. в натура (стоки, имоти, съучастия в други предприятия и други непарични активи). I. Счетоводно отчитане Счетоводното отчитане на...

Промени в ДОПК, в сила от 4 август 2017 г.

В ДВ, бр. 63 от 4.08.2017 г., е публикуван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Промените са в сила от 4 август 2017 г. Голяма част от промените в ДОПК са резултат от правилата на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015...

Въпроси и отговори

Базова заплата за изчисляване възнаграждението през време на платен годишен отпуск

Непосредствено след продължителен отпуск по болест работничка излиза в платен годишен отпуск. През време на болничните основната заплата се увеличава с 50 лв. От каква база се изцчислява възнаграждението за платения отпуск? Отчита ли се действието на чл. 21, ал. 2 от НСОРЗ? За в...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 31/2017 г.

Дело C‑571/15, решение от 1 юни 2017 страни: Wallenborn Transports SA срещу Hauptzollamt Gießen Предмет на спора са данъчни задължения по ДДС в свободните зони. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: 1) Член 61, първа алинея и член 71, параграф 1, първа алинея от Дир...

Зачитане на права по изтекло решение на ТЕЛК

При назначаването си през октомври 2015 г. служител представя старо решение на ТЕЛК с изтекъл срок на инвалидност 01.03.2010 г. При прекратяване на трудовия договор през май 2017 г. претендира за обезщетение за полагащи му се 26 дни платен годишен отпуск. Има ли право? От посоче...

Изготвяне на ГФО от счетоводител на граждански договор

Счетоводител - съпругата на собственик (магистър икономист) в ЕТ, се пенсионира. Трудовият договор се прекратява. Тя може ли да изпълнява като физическо лице по граждански договор същата дейност и  клаузата за заплащане в гражданския договор може ли да бъде не месечна сума, а едн...

Платеният отпуск за гледане на дете не може да се удължава

Моля да поясните откога започва да тече двегодишният платен отпуск за гледане на дете - дали от датата на раждането му или от последния ден на болничния лист, издаден за бременноста и раждане. Задавам този въпрос, защото ако той започва да тече от последния ден на отпуска за ражд...

Поемане на чужд дълг

Фирма А през 2013 г. е встъпила в задължение - солидарен длъжник и ипотекарен длъжник, като е учредила договорна ипотека върху собствен недвижим имот на фирма В, която е взела заем от банка. Фирма В през 2015 г. спира да обслужва заема и е обявена в несъстоятелност. Банката изиск...

Промяна на синдикалното членство като основание за промяна на условията по трудовия договор

Служител напуска синдикалната организация, която е страна по колективния трудов договор в предприятието. Трябва ли автоматично да му се намалят определените в съответствие с КТД размери на платения годишен отпуск и на процента на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и про...

В пресата за вас

Отчитане формирането и изплащането на ликвидационен дял на напускащ съдружник

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, коментира отчитането на формирането и изплащането на ликвидационен дял на напускащ съдружник. Капиталът на създаваното дружество с ограничена отговорност (ООД) се формира от вноски на съдружници....

Промени, свързани със сумираното изчисляване на работното време

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, представя промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (ДВ, бр. 41 от 23.05.2017 г.). Отчитането на работното...

Разработването на документация за обществена поръчка - правна услуга или не

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Мариана Кацарова, експерт по обществени поръчки, разглежда казуса: Разработването на документация за обществена поръчка от външен изпълнител може ли да се счита за правна услуга по Приложение № 2 към Закона за обществени ...

Репутация от придобито дъщерно предприятие

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира признаването на репутация от придобито дъщерно предприятие. Придобиването на дъщерно предприятие е вид бизнес комбинация, затова към датата на придобиването на всяко дъщерно предпр...

Транспортни разходи, необходими и свързани с бъдещата продажба на биологичния актив

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира транспортни разходи, необходими и свързани с бъдещата продажба на биологичния актив. СС 41 Селско стопанство е лаконичен, затова и текстът му по наше мнение е малко объркващ, когато трябва да...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по Закона за акцизите и данъчните складове

Министерство на финансите В ЗАДС са въведени данъчни преференции и облекчения, под формата на освобождаване от облагане с акциз и намалени акцизни ставки. Следва да се отбележи, че като данъчни преференции са разгледани само тези освобождавания от облагане и намалени ставки, кои...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Справочна информация бр. 31/2017

Централни валутни курсове за периода 28.07 - 24.08.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...