начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 9, Септември 2017 г. > Ликвидация на дружество с ограничен...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2017 г.


Ликвидация на дружество с ограничена отговорност през призмата на приложимото счетоводно и данъчно законодателство

Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор

   Няма да е погрешно, ако твърдим, че всяко създадено търговско дружество в правния мир в крайна сметка ще прекрати своята дейност в обозримото бъдеще и тогава същото следва да се ликвидира. В този смисъл в Търговския закон е уредена правната възможнос...