Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 9, Септември 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2017 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г. Обн. ДВ, бр. 6 от 23 януари 1987 г., изм., ДВ, бр. 31 от 19 април 1991 г., изм., ДВ, бр. 55 от 12 юли 1991 г., изм., ДВ, бр. 59 от 23 юли 1991 г., изм., ДВ, бр. 59 от 9 юли 1993 г., изм., ДВ, бр. 67 от 6 август 1993 г., изм., ДВ, бр. 38 от 6 май...

Коментар на експерта

ВИДЕОСЕМИНАР: Актуални промени в трудовото законодателство

ВИДЕОСЕМИНАР [[table_1]]...

Ликвидация на дружество с ограничена отговорност през призмата на приложимото счетоводно и данъчно законодателство

Няма да е погрешно, ако твърдим, че всяко създадено търговско дружество в правния мир в крайна сметка ще прекрати своята дейност в обозримото бъдеще и тогава същото следва да се ликвидира. В този смисъл в Търговския закон е уредена правната възможност всяко едно търговско дружест...

Ревизия при особени случаи по реда на чл. 122 от ДОПК

І. Същност и цел на облагането по реда на чл. 122 от ДОПК Разпоредбата на чл. 122 ДОПК урежда производството по издаване на ревизионен акт при особени случаи, а именно когато липсват необходимите данни за установяването на данъчните задължения. Със същата е регламентирана възможн...

Сумираното изчисляване на работното време

Сумираното изчисляване на работното време се установява от работодателя в съответствие с чл. 142, ал. 2 от КТ. При тази форма на работа се допуска за определен период от време (не повече от 6 месеца непрекъснато) работникът или служителят в едни дни да работи повече от установена...

Въпроси и отговори от практиката

Амортизирането на актива съгласно нормите, допустими от ЗКПО, няма отношение към корекциите на данъчен кредит по ЗДДС

Въпрос: При продажба на ДМА – автомобил (изцяло амортизиран - изтекли са 4 години от придобиването му) по застрахователна стойност и начислено ДДС върху тази стойност следва ли да се прави корекция на ДДС съгласно чл. 79 от ЗДДС? Отговор: Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за данъ...

Безвъзмездна доставка на услуга, която съгласно чл. 9, ал. 3, т. 3 от ЗДДС е приравнена на възмездна

Въпрос: По повод на данъчна ревизия от НАП – Варна, офис Русе. През 2013 година се регистрира фирма В. България ЕООД със собственик холандски граждани за производство на медицински изделия от нетъкан текстил, хартия и фолио. Фирмата се регистрира по ЗДДС. През септември 2013 г. ф...

Върху изплатените тантиеми се дължат осигурителни вноски за фондовете на ДОО, за здравно осигуряване и за ДЗПО, определени по реда за осигуряване на работещите по договор за управление и контрол

Въпрос: Служител, собственик на ЕООД, където е СОЛ, работи в друга фирма на трудов договори в момента, е пенсиониран от м. 11.2016 г. Вече получава окончателно изчислена пенсия. Трудовият договор е за 1400 лв., СОЛ - 460 лв. - за всички осигурителни вноски. Трудовият договор и са...

Годишен оборот на МСП

Въпрос: В декларацията за обстоятелствата по член 3 и 4 от ЗМСП се попълват данни за предходна финансова година за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите. За годишният оборот каква стойност се има предвид - стойността на нетните приходи от продажб...

Годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация

Въпрос: Физическо лице, който е безработен за 2016 г., е внасял ЗО по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. През м. август 2016 г. продава имот, който е облагаем по чл. 13 от ЗДДФЛ. Този доход трябва ли да се раздели на 12 месеца в таблица 2 за окончателния размер на осигурителния доход за...

Данъчно третиране при продажба на недвижими имти от физическо лице

Въпрос: Физическо лице продава през м. 11 2016 г. собствен апартамент за 100 000,00 лв. През м. 05 2017 г. продава втори апартамент за 29 000,00 лв. Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? Отговор: Относно регистрацията по ЗДДС: Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДД...

Дейностите и услугите, извършвани с личен труд от съдружниците в дружествата, на които са собственици или съсобственици, не представляват независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС

Въпрос: Сумите, които съдружниците в ООД получават за положен личен труд, формират ли оборот за регистрация по ЗДДС на съдружниците - физически лица? Отговор: До края на 2009 г. експертите на НАП поддържаха становището, че извършването на дейност или услуги от физическо лице по ...

Документ за медицински преглед се представя само при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца

Въпрос: В чл. 1 от Наредба № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, е посочено, че трябва документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок н...

Доставки, облагаеми с нулева данъчна ставка

Въпрос: Българска фирма строи яхти в Италия, в италианска корабостроителница и ги изнася за Дубай, като износител е българската фирма по митническа декларация, изготвена в Италия. 1. Трябва ли българската фирма да се регистрира по ДДС в Италия и кога? 2. Фактурите за материали и ...

Заплащане на наемна цена, представляваща част от парична престация по договор, чиято надвишава 10 000 лева

Въпрос: Фирма има сключен договор за наем със срок 5 години. Наемната цена е 400 лв. на месец. Има ли право фирмата да плаща наемната цена по договора в брой, предвид на продължителността на договора, или задължително плащанията следва да бъдат направени по банков път. Съгласно З...

Изкупуване на дялове на търговско дружество

Въпрос: Предстои изкупуване на регистрирано по ЗДДС ЕООД от друго също регистрирано по ЗДДС дружество. Първото дружество ще бъде прекратено. Какви задължения за подаване на декларации и други документи и плащане на евентуални данъци и в какви срокове има прекратяващото се дружест...

Командироване на работник или служител

Въпрос: Дружеството се занимава с търговия на горива на едро в цялата страна. Дружеството има назначени служители на длъжност: „Търговски директор“ и „Специалист, търговия“. В длъжностните характеристики и на двамата служители е описано, че следва да търсят доставчици и клиенти н...

Намаляване на капитала на ЕООД

Въпрос: Счетоводител съм отскоро на едно ЕООД с основен капитал 110 хил. лв. (110 дяла всеки по 1000 лв.) към края на миналата година. След това на основание решение на едноличния собственик на капитала той е намален на 2 лв. - два дяла по един лв. В актуалният дружествен договор...

Не се смятат за възнаграждение по доставката всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер

Въпрос: Ние сме дружество, регистрирано по ЗДДС. Имаме сключен договор с контрагент за доставка на стока, съгласно който той трябва да заплати дължимите суми в срок от 60 дни след получаването на фактурата. В договора има клауза за дължима лихва (съгласно законоустановената лихва...

Оборотът от доставки с нулева данъчна ставка се включва в облагаемия оборот за задължителна регистрация

Въпрос: Българско юридическо лице купува материали от Гърция, които с експедиционна бележка отиват в Италия, откъдето се изнасят за Дубай с митническа декларация от българската фирма. Гръцката фирма декларира ВОД към българската фирма. Тази сделка ВОП за Италия ли е и следва ли б...

Определяне размера на реализирания облагаем оборот

Въпрос: Фирма ЕООД има клиенти физически лица. Фирмата се занимава с организиране на събития на различни теми - за което клиентите плащат всеки месец членски внос, които са приходи и оборот за фирмата. В случай че фирмата направи групова застраховка „Живот“ на клиентите си (като ...

Осигуряане на земеделски производител

Въпрос: Физическо лице, регистрирано като земеделски производител, е избрало да се облага като едноличен търговец и прилага правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за формиране на облагаемата печалба. Данъчната ставка е 15%. Подадена е декларация по чл. 29...

Особености на солидарната отговорност на купувача и продавача при прехвърляне на търговско предприятие и на института на погасителната давност

Въпрос: На 12.01.2010 г. е вписано прекратяване на ЕТ и прехвърлянето му в ООД. Собственикът на ЕТ е съдружник в ООД. ЕТ има задължения за осигуровки и данъци от 2006 до края на 2009 г., които не са внесени към датата на прехвърлянето. Тези задължения се водят по партидата на физ...

Отдаване по наем на гараж

Въпрос: Физическо лице, регистрирано по ЗДДС, отдава под наем гараж на друго физическо лице. Съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДС освободени доставки са тези за жилищни цели. Спада ли гараж към дефиницията за жилищни цели, или тези доставки подлежат на облагане с 20% ставка и следва ли...

Погасяване по давност на платен годишен отпуск

Въпрос: Лекар, който има 38 работни дни платен годишен отпуск за 2015 година, не е ползвал същия нито през 2015 г., нито през 2016 г., а от 08.12.2016 г. излиза в отпуск за временна неработоспособност без прекъсване до днешна дата и ще продължава чрез ТЕЛК да бъде в болнични до к...

При взета мярка за неотклонение задържане под стража за самоосигуряващото се лице няма основание за внасяне на осигурителни вноски

Въпрос: ООД има двама съдружници, които са управители заедно и поотделно. Единият съдружник се самоосигурява чрез друга своя фирма. Вторият съдружник беше управител с договор за управление. Договорът за управление беше прекратен, поради това че лицето е задържано поради влязла в ...

Придобиване право на пенсия от държавен служител

Въпрос: Държавен служител съм с общ трудов стаж 41 г. В държавната администрация работя от 2000 г. – имам 17 г. стаж като държавен служител. Искам да се пенсионирам една година преди достигането на възрастта. Имам ли право на обезщетения при пенсиониране и какви са особеностите п...

Признаване на ДМА

Въпрос: Фирмата ни закупува чрез съдия-изпълнител поземлен имот с начин на трайно ползване - незастроен и имот за жилищни нужди (това, което е вписано в постановлението). Като какво да се заведе: като сграда (няма сграда) или земя (неамортизируем) актив? Отговор: Очевидно, след ...

Разходи за нощувки

Въпрос: Дружеството ни е регистрирано по българското законодателство и командирова свои работници в Германия съгласно чл. 121а от Кодекса на труда. В сключеното споразумение между работодателя и работника е договорено работодателят да плаща квартирни пари съгласно новата Наредба ...

Режимът за облагането на доставките зависи от тяхното местоизпълнение

Въпрос: Българска фирма сключва договор с турска фирма за построяване на яхта. След това купува части и материали от Италия и Гърция и ги изнася с митническа декларация от италианско пристанище за Турция. В митническата декларация е записан като износител българската фирма, получ...

Срочен трудов договор

Въпрос: Фирмата се занимава с международен транспорт и има наети на трудов договор. В момента един от шофьорите излиза в едномесечен отпуск и тъй като не е рентабилно камионът да работи, се налага да му се назначи заместник. Интересува ме допустимо ли е да наемем на граждански до...

Третиране на движението на стоки между българско дружество (регистрирано по ЗДДС в Р.България) и получател същото дружество (с издаден румънски ДДС регистрационен номер)

Въпрос: Клиент на българска фирма, който е регистрирано по ДДС дружество в България, се регистрира по ДДС в Румъния заради преминат праг на дистанционни продажби там. Българската фирма се консултира с НАП относно декларираните и отчитането на движението на стоките между български...

Трудово досие на работник или служител

Въпрос: След напускане на служителя какво сме задължени да съхраняваме като архив в личното досие и колко години? Това ни задължение формулирано ли е изрично в наредба, закон, кодекс или правилник? Отговор: Съгласно чл. 128б КТ работодателят е длъжен да води трудово досие на все...

Управителите на търговски дружества са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица

Въпрос: Физическо лице е съдружник в дружество и се осигурява като СОЛ. Сключва договор за управление и контрол с друго дружество без фиксирано възнаграждение. 1. Трябва ли този договор да се регистрира в Агенция по вписванията? 2. В случай че е договорено възнаграждение като про...

Финансов отчет на малко предприятие

Въпрос: С промяната на НСС 1 считано от 01.01.2016 г. се даде възможност годишните финансови отчети на малките предприятия да се състоят от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение. Има ли промяна в информацията, която подлежи на оповестяване в прилож...

Писма и указания

№ 66-00-3 от 04.04.2017 г. ОТНОСНО: Съставяне на годишен финансов отчет и съхраняване на счетоводната информация по реда на Закона за счетоводство от дружества, чийто собственик е починал

Фактическа обстановка: Дружествата „ОМЛ“ ЕООД, „Такс“ ЕООД и „Стив“ ЕООД имат основна дейност пътнически таксиметров транспорт. След смъртта на собственика и управителя им въпросните дружества се наследяват от синовете му. През месец ноември 2016 г. неговите наследници закриват л...

Решения на съдилища

Решение № 10183 от 01.08.2017 г. по адм. дело № 10546/2016 г.

Предмет на спора е определяне на данъчна основа за облагане с ДДС. По силата на чл. 124, ал. 2 от ДОПК в производството по обжалването на ревизионния акт при извършена ревизия по реда на чл. 122 фактическите констатации в него се смятат за верни до доказване на противното, когат...

Решение № 10189 от 01.08.2017 г. по адм. дело № 2447/2017 г.

Предмет на спора са начислен ДДС и съответните лихви върху определена данъчна основа по чл. 122, ал. 2 от ДОПК поради неотчетени приходи за различни ревизирани периоди, начислен ДДС за май 2013 г. за установено изписване на стоки, без да е отчетен приход, и начислен ДДС за април ...

Решение № 10192 от 01.08.2017 г. по адм. дело № 12325/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения от начислен ДДС ведно с лихви за периода от 15.01.2008 г. – 30.06.2011 г. и установени задължителни осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице за ДДО и ЗО за 2008 г. и 2009 г. Според решение от 05.10.2016 на Съда на ЕС по дело С-576/...

Решение № 10397 от 08.08.2017 г. по адм. дело № 9011/2016 г.

Предмет на спора е установен корпоративен данък за 2010 и 2011 г. от преобразуване на финансов резултат, както и задължение по ЗДДС за септември 2010 г. за продажба на джип. Правилно съдът е определил приходите от наеми на помещения на годишна база и приходите от наеми на робот ...

Решение № 10402 от 08.08.2017 г. по адм. дело № 3561/2017 г.

Предмет на спора е начислен допълнително данък по ЗДДС ведно със законните лихви. Съгласно нормата на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС ВОД на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за cметка на доставчика, регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на стра...

Решение № 10471 от 14.08.2017 г. по адм. дело № 14597/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит и лихви, както и определени задължения за корпоративен данък за 2012 г. Наличието на достатъчна информация относно количеството и вида на стоките, и вида на услугите е необходимо, за да се прецени дали доставката ...

Решение № 175 от 23.12.2015 г. по т.д. № 3021/2014 г., ТК, I т.о.

Съдът, на който делото е върнато за ново разглеждане, е длъжен да съобрази указанията на ВКС в отменителното му решение. Чл. 294, ал. 1 ГПК Производството е по реда на чл. 290 и сл. от ГПК . Образувано е по касационна жалба на [фирма] чрез адв. Н. Б., ВАК срещу решение № 944 от...

Решение № 182 от 28.12.2015 г. по т.д. № 2383/2014 г., ТК, II т.о.

Налице е редовно връчване на покана по чл. 139, ал. 1 ТЗ на съдружник в ООД, съдържаща и предупреждение за изключване, когато съдружникът е подписал разписката за връчване, удостоверено от връчителя, но е отказал да получи документите, съдържащи се в пратката, като не се касае за...

Решение № 207/2015 г. от 15.01.2016 г. по т.д. № 3234/2014 г., ТК, I т.о.

Националното бюро на автомобилните застрахователи изплаща обезщетение за претендираните от третото лице вреди, както и законната лихва върху сумата след изтичане на определения от закона (КЗ) срок от деня на подаване на претенцията. Чл. 271, ал. 5 КЗ (отм.) Чл. 282, ал. 3 КЗ (от...

Решение № 9451 от 17.07.2017 г. по адм. дело № 9327/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди февруари, март, април и юни 2011 г. При липса на установена по съответния ред данъчна измама съдът е приел спора като правен и свеждащ се до установяване на законосъобразността на сторниране на начисления ДДС п...

Решение № 9537 от 18.07.2017 г. по адм. дело № 4270/2017 г.

Предмет на спора е акт за прихващане или възстановяване. По делото безспорно се доказва, че за едно и също задължение два пъти се прихващат внесени от дружество суми, като определена сума е надвнесена и следва да бъде възстановена/прихваната на дружеството. С процесния АПВ, видн...

Решение № 9601 от 19.07.2017 г. по адм. дело № 3187/2017 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по няколко фактури от 2011 г. Съгласно чл. 68, ал. 2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем. Данъкът е изискуем съгласно чл. 25, ал. 6 от ЗД...

Решение № 9642 от 19.07.2017 г. по адм. дело № 3103/2017 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по няколко фактури от 2014 г. и 2015 г. ведно с лихви за забава. Разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС обуславят възникването на правото на приспадане на данъчен кредит от кумулативното осъществяване на елементите на ре...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.08. - 31.08.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 50 до бр. 58 от 2017 г.

ДВ, бр. 50 от 23.6.2017 г. Министерски съвет Постановление № 114 от 15 юни 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 76 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите...