начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 2, Февруари 2018 г. > Прекратяване на трудовия договор по...
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2018 г.

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, докато работникът е в отпуск за временна неработоспособност

Oтговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

   Въпрос: Може ли работник да подаде заявление за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, докато е в отпуск за временна неработоспособност? Ако може и работодателят е съгласен, каква трябва да бъде датата на прекратяване на договора - посочената в заявлението или след изтичане на болничния?

   Отговор: По време на ползване на отпуск поради временна неработоспособност, определен от съответните здравни органи, трудовото правоотношение продължава да съществува и по принцип може да бъде изменяно или дори прекратено. Действително в разпоредбата на чл. 333, ал. 1, т. 4 КТ е предвидена предварителна закрила при уволнение на определени основания на работник или служител, започнал ползването на разрешения му отпуск. Работодателят не може да предприеме например уволнение поради съкращаване на щата, докато работникът или служителят е в болничен, без да спази процедурата по искане на предварително разрешение от инспекцията по труда, или по-точно такова уволнение би било незаконосъобразно. Смисълът на тези правила е да се създадат известни гаранции срещу възможни работодателски злоупотреби и извършване на произволни уволнения на лица в по-уязвимо социално положение.

   Казаното обаче не е относимо към прекратяването на трудовия договор по взаимно съгласие, защото при него подобна опасност не съществува. По правната си същност то не представлява уволнение, а преустановяване на трудовоправната връзка между страните в резултат на съгласуваната им обща воля. Затова законът не поставя никакви ограничения пред тях и както те са свободни по всяко време да встъпят в трудово правоотношение, така могат и по всяко време да постигнат съгласие да го прекратят. Според чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие, по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. Не са предвидени някакви други, особени правила във връзка с прекратяването на трудовия договор по взаимно съгласие.

   Следователно няма пречка и по време на ползване на отпуск поради временна неработоспособност работникът или служителят да отправи предложение за прекратяване на договора по взаимно съгласие, работодателят да го приеме и договорът да се прекрати веднага. Срокът на изплащане на обезщетението за временна неработоспособност от държавното обществено осигуряване ще се определи съгласно чл. 42 КСО.Статия със свободен достъп