начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 4, Април 2018 г. > Промените в ЗКПО през 2018 г.
сп. Български законник
бр. 4, Април 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Промените в ЗКПО през 2018 г.

Петър ЗАХАРИЕВ – данъчен експерт в НАП

   Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане са направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.).
От 1 януари 2018 г....