Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 4, Април 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2018 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г.)

в сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., ДВ, бр....

Коментар на експерта

Годишната данъчна декларация за облагане доходи на починал ЕТ

По силата на действащите разпоредби на Закона за данъка върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) физическите лица - наследници по закон или завещание на починали лица имат възможност да подават данъчна декларация на починалия. Това е нова възможност, която е в сила от 01.01.2017 ...

Промените в ЗКПО през 2018 г.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане са направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.). От 1 януари 2018 г. годишна данъчна декларация по чл. 9...

Уволнение на бременна служителка по време на масови уволнения

Решение на Съда на ЕС от 22.02.2018 г. по дело C 103/16 На 22 февруари 2018 г. Съдът на Европейския съюз излезе с решение по дело C 103/16, постановено във връзка със спор между бременна испанска гражданка с нейния работодател, различни синдикални секции и Фонда за гарантиране на...

Въпроси и отговори от практиката

Kорекция на ползвания кредит при придобиването на имота по реда на чл. 79, ал. 3

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува недвижим имот апартамент и ползва данъчен кредит за него. Изминават повече от 5 години от датата на придобиването на имота и дружеството решава да го продаде. Според чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е доставката...

Данъчно третиране на апортна вноска на сграда в дружество

Въпрос: През юни 2012 г. е направена апортна вноска на сграда в дружеството ни. Апортиращият не е ползвал данъчен кредит при придобиването на сградата. Сградата се използваше за необлагаеми сделки. На 01.11.2017 г. сградата е продадена и при продажбата сме избрали сделката да е о...

Облагане с ДДС продажба на недвижим имот

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува през 2007 г. офис в Бизнес център с договор от физическо лице без ДДС. Ако сега продаде въпросния офис, следва ли да дължи ДДС за продажбата, като се има предвид, че не е ползван данъчен кредит при покупката? Отговор: Съгласно дейст...

Определяне на годишните данъчни амортизации

Въпрос: ЕООД закупи през м. октомври паркомясто за стойност 12 000 лв. Към коя категория активи следва да се заведе паркомястото и подлежи ли на амортизации? Отговор: Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при определяне на годишните данъчни...

Определянето на окончателния размер на месечния осигурителен доход

Въпрос: Самоосигуряващо се лице (регистрирано като упражняващо свободна професия) е избрало да се осигурява през 2017 година върху максималния размер на осигурителния доход - 2600 лв. През месец 02.2017 г. лицето е боледувало 5 дни, за които дни е получило обезщетение за временна...

Осигурителен доход за самоосигуряващи се лица

Въпрос: Преводач иска да бъде СОЛ в ЕООД и да се осигурява на 600 лв., подал е ОКД 5, трябва ли да подаваме справка или уведомление към НАП, че ще се осигурява на сума над 510 лв. и какво уведомление да се подаде? Отговор: Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се л...

Осигуряване на ЕТ при временна нетрудоспособност

Въпрос: Едноличен търговец от м. януари до м. май включително е бил в болничен. Внасяни са само здравни осигуровки върху 260,00 лв. в размер на 22,08 лв. Данъчният резултат за 2017 г. е положителен. През периода на временната нетрудоспособност на едноличния търговец не е прекратя...

Осигуряване на наето от ЕТ лице

Въпрос: Фирма ЕТ има собствен касов апарат и е на патент. Дейността е търговия на сергия и фотографски услуги. Ако наеме човек на хонорар, роден 1969 г., осигуряващ се на трудов договор под максимума за осигуряване, като наетото лице има ателие, в което ще провежда курсове по рис...

Ползване на отпуск за отглеждане на малко дете до 2-годишната му възраст

Въпрос: Майка, която ползва отпуск за гледане на дете до 2-год. възраст, представя болничен лист за 45 дни преди раждане. Какво трябва да се направи в НОИ и какво обезщетение ще получава? Отговор: Майката ползва отпуск за отглеждане на малко дете до 2-годишната му възраст, за ко...

Право да ползва данъчен кредит при самоначисляването на ДДС с протокол по чл. 117

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува от Китай електрически бус. Транспортът е за сметка на българското дружество. Бусът не влиза на територията на страната, а се обмитява в Белгия, където се внася мито, но не и ДДС. Оттам бусът заминава за Италия, където ще б...

Разходи, които се признават за данъчни цели по реда на ЗКПО

Въпрос: Дружеството е ЕООД. Собственикът на фирмата не е водач на МПС. Фирменият автомобил, с който се извършват доставките на стоки, се управлява от съпругата му. Автомобилът е „товарен“. Води се пътен лист, попълван от съпругата. За признаване на разходите по ЗКПО и данъчния кр...

Третиране по ЗДДС на доставките на превозни средства

Въпрос: При покупка на лек автомобил със статут № 1 от частно лице има ли ограничения при регистрация по ЗДДС и ползване и ако има, какви са те? Какви са условията за придобиване и ползване на територията на България и за чужбина? Отговор: Предвид неясно формулираните обстоятелс...

Третиране по ЗКПО на разходи от липси на активи

Въпрос: През 2012 г. имаме осчетоводен акт за начет на МОЛ за установени липси на стоки при инвентаризация, а също така и акт за начет за липса на парични средства. Постъпления и по двата акта до момента няма и следва през 2017 г. да отпиша вземането. Относно акта за начет за лип...

Условия за ползване на данъчен кредит за доставки, получени преди регистрацията на данъчно задължени лица по ЗДДС

Въпрос: Ако регистриран земеделски производител е закупил плодни дръвчета - сини сливи (преди 1 година), както и платените на агрономи услуги по засаждане и други, преди регистрация по ДДС, има ли право след регистрация по ДДС да си приспадне платеното ДДС по фактури за дръвчетат...

Формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация

Въпрос: Фирма, на която водя счетоводството, се занимава със следните дейности: - валутно бюро - обмяна на валута; - получава комисиона за възнаграждения от „Изипей” за парични преводи; - получава комисионно за парични преводи – „ФК КЕШ Експрес Сървис” ЕООД. Формира ли се облага...

Формуляр А1 за работа в чужбина

Въпрос: Българско ООД с 6 (шестима) съдружници сключва договор с белгийска фирма за извършване на услуга в Белгия за срок, по-дълъг от един месец. В България шестимата съдружници се осигуряват като самоосигуряващи се лица. За извършване на дейността в Белгия дължим ли допълнителн...

Решения на съдилища

Решение № 181 от 11.01.2016 г. по т.д. № 1662/2014 г., ТК, II т.о.

Нормата на чл. 7, ал. 2 от Закона за кооперациите е опровомощаваща, а не императивна и няма пречка тя да бъде дерогирана чрез приемане на уставна клауза, ограничаваща правото на членуване в повече от една кооперация. Чл. 7, ал. 2 от Закона за кооперациите Чл. 53 ЗК Производство...

Решение № 2072 от 15.02.2018 г. по ам. дело № 13366/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви за данъчни периоди септември 2007 г., ноември 2008 г. и декември 2009 г., както и задължения за корпоративен данък и лихви за данъчни периоди 2007 г. и 2009 г. За целите на облагането с ДДС на облагаемите доставки е ирелев...

Решение № 2217 от 19.02.2018 г. по адм. дело № 531/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС по непризнати вътреобщностни доставки в полза на различни дружества ведно с лихви. Дефиниция относно понятието вътреобщностна доставка (ВОД) се съдържа в чл. 7, ал. 1 от ЗДДС. От нея следва изводът, че доставчикът и получателят т...

Решение № 2252 от 20.02.2018 г. по адм. дело № 7679/2017 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит за периода 07. – 09., 11. и 12.2013 г., на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1 и чл. 9 от ЗДДС ведно с лихви. Фактът, че договорът за лизинг на персонал не е договор по чл. 107р и сл. от КТ, поради липс...

Решение № 2318 от 21.02.2018 г. по адм. дело № 7843/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви в резултат на непризнато право на данъчен кредит. Доказването на реално осъществени строителни услуги на строителен обект на конкретен получател, който ги е използвал за осъществяване на облагаеми доставки, е достатъчно, з...

Решение № 2449 от 26.02.2018 г. по адм. дело № 429/2018 г.

Предмет на спора е Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) от 15.03.2017 г., издадена от и. д. директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП - София, с която е наложена ПАМ запечатване на търговски обект павилион и забрана за достъп до него за срок от 14 дн...

Решение № 2518 от 27.02.2018 г. по адм. дело № 5646/2017 г.

Предмет на спора е установена корекция на деклариран за внасяне корпоративен данък за 2015 г., като са коригирани и дължимите върху корпоративния данък лихви. Съгласно разпоредбата на чл. 107, ал. 3 от ДОПК, акт за установяване на задължение по декларация се издава по искане на ...

Решение № 2569 от 27.02.2018 г. по адм. дело № 5099/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗКПО и ЗДДС: корпоративен данък за 2012 г. и лихви; ДДС за внасяне за ревизираните периоди от 01.01.2012 г. до 31.07.2013 г. ведно с лихви. Заповедта за възобновяване на ревизията е връчена на ревизираното дружество съгласно чл. 30, а...

Решение № 2618 от 28.02.2018 г. по адм. дело № 9170/2017 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит ведно с прилежащите лихви за данъчни периоди 11. и 12.2014 г. и 02. и 04.2015 г. по фактури с предмет ел. материали и пелети. В случая се касае за напълно изкуствена икономическа конструкция, решения на СЕС по дело С-504/10 и С-653/11 ...

Решение № 2747 от 01.03.2018 г. по адм. дело № 127/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС с лихви за забава за данъчни периоди 04. - 06. 2010 г. в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури с предмет доставка на захар. Тъй като предмет на доставката са родово определени вещи, от съществено ...

Решение № 2757 от 02.03.2018 г. по адм. дело № 8280/2017 г.

Предмет на спора са начислен допълнително данък върху ДДС определени задължения по ЗКПО: корпоративен данък за 2009 г. - 2013 г. с лихви след ревизия, проведена по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК, поради наличие на основание по чл. 122, ал. 1, т. 2 и 4 от ДОПК - наличие на данни за...

Решение № 54 от 24.03.2016 г. по гр.д. № 3804/2015 r., III г.о.

Не всяко съпричиняване на вредите от работника, а само това, извършено при груба небрежност, може да доведе до намаляване на дължимото обезщетение от работодателя. Такова е поведението на работника, при което той не полага елементарно старание и внимание и пренебрегва основни пра...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 4 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.03. - 31.03.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Справочна информация бр. 4 от 2018 г. Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.03. - 31.03.2018 г.

За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците със съдържанието на всеки отделен брой от периодичните ни издания....

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 13 до бр. 17 от 2018 г.

ДВ, бр. 13 от 9.2.2018 г. Народно събрание Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници Конституционен съд Р...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 5 от 2018 г.

Кодекс на труда Последни изменения и допълнения на КТ Последните промени в ЗДДС, приети чрез § 12 и 13 от ПЗР на Закона за митниците Новият подход в защитата на лични данни на физически лица и неговото отражение върху дейността на организациите и предприятията Новите платежни усл...