начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г. > Уволнение поради съкращаване в щата...
в. Седмичен законник
бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

Уволнение поради съкращаване в щата или срещу уговорено обезщетение

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

   В предприятието ни предстоят уволнения на много работници и служители. Работодателят ни предлага избор между две възможности: да прекрати трудовите ни договори на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 или на основание чл. 331 от Кодекса на труда, като ни заплати парично обезщетение в размер на 4 заплати.
В тази връзка въпросите ни са следните:
1. Кога е налице уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 от КТ?
2. В случай че някои от нас изберат предлаганата ни възможност за уволнение поради съкращаване в щата, ще може ли след това да се обжалва заповедта пред съда, ако се прецени, че е незаконосъобразна?
3. При условие че е дадено съгласие за уволнение срещу заплащане на обезщетение от работодателя и той не изплати обезщетението, ще може ли да се обжалва заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение пред съда и да се иска възстановяване на предишната работа?

   1. Уволнението поради съкращаване в щата е прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя. Съкращаване в щата може да е налице, когато се намаляват щатни бройки, определени за конкретна длъжност, а също и когато всички бройки за тази длъжност са заличени (съкратени). Възможно е се извърши съкращаване в щата и в случай на запазване, дори увеличаване на общия брой на числения състав на предприятието. Това се случва при трансформация на длъжности. В тази хипотеза има действително съкращаване на едни длъжности и същевременно разкриване на нови, които са различни от съкратените не само по наименование, но и по трудовата функция на новите длъжности. В този случай, ако лицата, заемащи съкратените вече длъжности, не могат да заемат новосъздадените длъжности по обективни причини (като например липса на правоспособност, образование, квалификация и пр.), то те може да бъдат уволнени на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2. Ако те отговарят на изискванията за заемане на новите длъжности, редно е работодателят да им ги предложи и да ги преназначи на тях на основание споразумение по чл. 119 КТ, разбира се, ако засегнатите работници и служители дадат съгласието си за тази промяна.
2. Правото за атакуване на незаконосъобразна заповед за уволнение е субективно право на работника или служителя и отказът от него е недействителен. Но направеното заявление за предпочитание за уволнение на конкретно правно основание не може да се приеме като отказ за обжалване на това уволнение по предвидения в закона ред.
3. И уволнението на основание чл. 331 от КТ по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение също спада към уволненията по инициатива на работодателя. Това основание се реализира, ако съответното лице приеме в писмена форма предложението на работодателя в 7-дневен срок. В случай че уговореното обезщетение (не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение) не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се счита отпаднало. При отпаднало основание отношенията между страните се връщат в състоянието им преди уволнението. Работникът или служителят ще има право да се върне на предишната си работа, без да е необходимо да търси намесата на съда.Статия със свободен достъп