Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 24/2018 г.

ДВ, бр. 38 от 8.5.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. 2. Решение за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Правителството прие: 1. Постановление № 66 от 3 май 2018 г. за одобряване на допълн...

Нулевата данъчна ставка и ускореното възстановяване на данъка при износ

При определени обстоятелства, свързани с осъществяването на доставки за трети страни, в операцията участват няколко данъчно задължени лица. В такива случаи възникват въпроси дали всички участници в тази операция имат право да приложат за доставката си нулева данъчна ставка и да п...

Въпроси и отговори

Вътреобщностно придобиване

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, с основна дейност продажба на автомобили втора употреба, купува от испанска фирма автомобил. Автомобилът е втора употреба и се купува с цел продажба. Дотук няма нищо необичайно, но издадената фактура от испанската фирма с легален ВАТ е с нач...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 24/2018 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-500/16, решение от 20 декември 2017 г. страни: Caterpillar Financial Services sp. z o.o. в присъствието на Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Предмет на спора е право на данъчен кредит се погасява при изтичане на 5-годише...

Кога съдружникът в дружество е осигурено лице

Транспортна фирма с двама собственици. Единият ще е самоосигуряващ,   другият на договор ли трябва да е? Може ли и двамата да са самоосигуряващи? Бележките от пътни такси и разходи в чужбина как може да се отчетат като разход? Задължението за съдружник в дружество с ограничена о...

Облагане с ДДС на доставките, свързани с “добив” на биткойн чрез изчислителни дейности

Дейността на фирма е добив на компютърни алгоритми (биткойн) и търговия с тях. През 2017 г. има издадени фактури за сумите, получени по банковата сметка на фирмата за продажбата на биткойни. Фактурите са с начислено 20% ДДС и са регистрирани в дневниците за продажби. Същите не са...

Осигуряване на собственика на новообразувана фирма, осигурен в друга фирма

Собственик на новообразувана фирма е осигурен в друга фирма на максималния осигурителен доход по трудов договор. Дължи ли осигуровки като самоосигуряващо се лице в своята фирма, основанията са различни, но той е осигурен на максималния размер за ДОО, ДЗПО и ЗО. Как се постъпва в ...

Платен годишен отпуск при непълно работно време и по договор за допълнителен труд

Какъв е размерът на полагаемия се платен годишен отпуск на служител, назначен на 4-часов работен ден, и на служител, назначен на втори трудов договор при същия работодател? Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск (чл. 155, ал. 1 КТ). Този принцип е еднакво...

Сумирано изчисляване на работното време при паралелни трудови правоотношения

Имаме служител на сумирано отчитане, работи на 12 часа дежурства - 2 дневна, 2 нощна, 2 почива. Можем ли да го назначим в друга фирма по чл. 114 от КТ или по 111 - там да дава дежурства също като охрана? Трябва ли да подпише съгласие за работа за повече от 48 ч. седмично? И как д...

Счетоводни записвания и отчитане на допълнителния корпоративен данък, който е установен с ревизионен акт

На ЕООД, регистрирано по ДДС, е направена ревизия. Резултатът от ревизията е непризнато ДДС в размер 2000 лв. от фактури на доставчици, неотразили същите в своите дневници, непризнат корпоративен данък 500 лв. и лихви 300 лв. Връчен на 15.01.2018 г., ревизионният акт е обжалван о...

Трудови договори при отдаване на обект под наем

Имаме малък семеен хотел, който отдаваме под наем за срок от три години. Как се уреждат отношенията с досегашните служители? Трябва ли непременно да бъдат уволнени? От 01.01.2018 г. е в сила нова редакция на чл. 123а от КТ. Трудовото правоотношение с работника или служителя не с...

Уволнение поради съкращаване в щата или срещу уговорено обезщетение

В предприятието ни предстоят уволнения на много работници и служители. Работодателят ни предлага избор между две възможности: да прекрати трудовите ни договори на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 или на основание чл. 331 от Кодекса на труда, като ни заплати парично обезщ...

В пресата за вас

Коригиране на счетоводния данъчен резултат

В бр. 6 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: При коригиране на ГДД с признатите и непризнатите за данъчни цели счетоводно отчетени приходи и разходи (в т.ч. данъчни и счетоводни амортизации) би ли следвало да се отчитат временните ...

Промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” и обратно

В брой 3 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Гюргя Желязкова, разглежда темата за избор на осигуряване - в универсален пенсионен фонд или във фонд “Пенсии” на ДОО. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО) (обн. ДВ, бр. 92 от 2017 г.) е напра...

Справочник

Права и задължения на работодатели и работещи във връзка с еднодневните договори в селското стопанство

С промените в Кодекса на труда (КТ), в сила от 17.07.2015 г., е създадена нова разпоредба в чл. 114а, с която се регламентира трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден. Трудовият договор се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин ...

Справочна информация бр. 24/2018

Централни валутни курсове за периода 08 - 14.06.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците със ...

Условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от КТ от дирекциите “Инспекция по труда”

Главна инспекция по труда Правна уредба: Чл. 114а от Кодекса на труда. Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. С изменението и допълнението на Кодекса на труда от м. юли 2015 г. се създаде...