начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 8, Август 2018 г. > Задължение за подаване на данъчна д...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2018 г.


Статия със свободен достъп

Задължение за подаване на данъчна декларация за последния данъчен период

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

   Въпрос: Имам фирма, която през 2017 г. е започнала процедура по ликвидация. През март 2018 г. трябва да се подаде заявлението за заличаване на търговеца от Търговския регистър. Според ЗКПО фирмата е длъжна да подаде заедно с искането за заличаване и данъчна декларация за последния данъчен период в ТД на НАП. Фирмата не е извършвала дейност. За 2017 г. не трябва да подава годишна декларация, а само Декларация липса на дейност към Агенция по вписвания. Трябва ли в деня на заличаването и приключването на ликвидацията в агенция по вписвания да подавам декларация към НАП и как трябва да я подам, ако отговорът е положителен?

   Отговор: Задължението за подаване на данъчна декларация за последния данъчен период е регламентирано в чл. 162, ал. 1 от ЗКПО. Съгласно цитираната норма декларацията следва да бъде подадена в компетентната ТД на НАП на датата, на която е поискано заличаване на предприятието в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, като заедно с декларацията в НАП следва да се подаде и копие от искането за заличаване. Това означава, че предприятието първо следва да подаде в Търговския регистър искане за заличаване и след това да подаде в НАП своята ГДД (образец 1010) за последния данъчен период. Според нас възможността да не се подава ГДД за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, е допустима в случаите по чл. 92, ал. 4 от ЗКПО. Задължението за подаване на данъчна декларация за последния данъчен период е регламентирано на друго основание – чл. 162, ал. 1 от ЗКПО – което се явява специална норма, която следва да се прилага приоритетно пред общите норми на чл. 92 от материалния данъчен закон. От друга страна, предприятие в ликвидация по принцип е прекратило своята дейност и като такова то е длъжно да изпълнява задълженията си по реда на Глава двадесет и първа от ЗКПО (чл. 158 от ЗКПО), което включва и подаване на данъчна декларация за последния данъчен период по реда на чл. 162, ал. 1 от ЗКПО. След като всички данъчни декларации по ЗКПО, считано от 01.01.2018 година, се подават по електронен път (чл. 7, ал. 2), то тогава и тази данъчна декларация за последния данъчен период следва да се подаде в НАП по електронен път посредством използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).