начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 8, Август 2018 г. > Задължение за подаване на данъчна д...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2018 г.

Задължение за подаване на данъчна декларация за последния данъчен период

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

   Въпрос: Имам фирма, която през 2017 г. е започнала процедура по ликвидация. През март 2018 г. трябва да се подаде заявлението за заличаване на търговеца от Търговския регистър. Според ЗКПО фирмата е длъжна да подаде заедно с искането за заличаване и данъчна декларация за последния данъчен период в ТД на НАП. Фирмата не е извършвала дейност. За 2017 г. не трябва да подава годишна декларация, а само Декларация липса на дейност към Агенция по вписвания. Трябва ли в деня на заличаването и приключването на ликвидацията в агенция по вписвания да подавам декларация към НАП и как трябва да я подам, ако отговорът е положителен?

   Отговор: Задължението за подаване на данъчна декларация за последния данъчен период е регламентирано в чл. 162, ал. 1 от ЗКПО. Съгласно цитираната норма декларацията следва да бъде подадена в компетентната ТД на НАП на датата, на която е поискано заличаване на предприятието в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, като заедно с декларацията в НАП следва да се подаде и копие от искането за заличаване. Това означава, че предприятието първо следва да подаде в Търговския регистър искане за заличаване и след това да подаде в НАП своята ГДД (образец 1010) за последния данъчен период. Според нас възможността да не се подава ГДД за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, е допустима в случаите по чл. 92, ал. 4 от ЗКПО. Задължението за подаване на данъчна декларация за последния данъчен период е регламентирано на друго основание – чл. 162, ал. 1 от ЗКПО – което се явява специална норма, която следва да се прилага приоритетно пред общите норми на чл. 92 от материалния данъчен закон. От друга страна, предприятие в ликвидация по принцип е прекратило своята дейност и като такова то е длъжно да изпълнява задълженията си по реда на Глава двадесет и първа от ЗКПО (чл. 158 от ЗКПО), което включва и подаване на данъчна декларация за последния данъчен период по реда на чл. 162, ал. 1 от ЗКПО. След като всички данъчни декларации по ЗКПО, считано от 01.01.2018 година, се подават по електронен път (чл. 7, ал. 2), то тогава и тази данъчна декларация за последния данъчен период следва да се подаде в НАП по електронен път посредством използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).Статия със свободен достъп