Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 8, Август 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2018 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Приета с ПМС № 71 от 10.05.2018 г. Обн., ДВ, бр. 40 от 15 май 2018 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. видът на електронните документи, които могат да са част от трудово досие на работника или служителя; 2. изискванията з...

Коментар на експерта

Наредбата за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Едно от основните задължения на работодателите е да водят трудови досиета на всички работници и служители от предприятието (чл. 128б от КТ). Трудовото досие се създава при постъпване на работника или служителя на работа. В него се съхраняват документ...

Особености при осигуряването в системата на предучилищното и училищното образование

Приема се, че учителите полагат труд при специфични условия, естеството на работата е по-различно от другите категории труд и поради това те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при по-благоприятни условия – по-ниска възраст и по...

Попълване и коригиране на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ от самоосигуряващите се лица, осигурени във фонд „Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“

На основание чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: 1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; 2. лицата, упра...

Счетоводно отчитане на разходите за одит на ГФО

На 30 юни 2018 година изтече крайният срок, в който предприятията, имащи задължение по реда на чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представиха за публикувате в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията към Министерств...

Въпроси и отговори от практиката

Акредитиран представител за целите на ДДС

Въпрос: Швейцарско дружество - търговия на бяла и черна техника и пластмасови изделия, желае да има акредитиран представител за целите на ДДС в ЕС, възможно ли е това да бъде собственото българско ЕООД на управителя на швейцарската фирма и какв...

Внасяне на осигурителни вноски от управител на сдружение – клуб за спортни танци

Въпрос: Новорегистрирано сдружение – клуб за спортни танци, започва дейност. Сдружението е регистрирано в частна полза и ще има и стопанска дейност. Назначени на трудов договор са няколко учителки по танци. Трябва ли и на какво основание да се осигур...

ВОП с право на данъчен кредит

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, внася стоки от друго дружество, регистрирано в Испания, които стоки то продава в страната. Как да отразя Протокола по чл. 117, ал. 2 ЗДДС в справка-декларацията и имам ли право на данъчен кредит? От...

ДДС при доставките, които възникват при осъществяването на здравни услуги

Въпрос: Лекар по дентална медицина - стоматолог, регистриран като „ХХХХХХХ-Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ“ ЕООД, подлежи ли на регистрация по ДДС при надвишаване на облагаем оборот над 50 хил. лв.? Отговор: Съгласно ...

Доходи от личен труд на собственик на дружество

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, планира да извършва транспортни услуги. Собственикът на дружеството е сърбин, който не смята да наема работници, а да извършва транспортната дейност лично. Има ли забрана собственикът, назначен на до...

Задължение за подаване на данъчна декларация за последния данъчен период

Въпрос: Имам фирма, която през 2017 г. е започнала процедура по ликвидация. През март 2018 г. трябва да се подаде заявлението за заличаване на търговеца от Търговския регистър. Според ЗКПО фирмата е длъжна да подаде заедно с искането за заличаване и ...

Задължения с изтекла давност

Въпрос: Фирмата ни е ООД. Имаме задължения с изтекла давност за погасяване. Задължението е възникнало през 2007 г. Ако го отпишем при преобразуване на резултата в данъчната декларация по чл. 92 от ЗКПО, можем ли да го дадем в намаление, защото това е...

Закриване на ЕООД

Въпрос: Какво е необходимо да се направи за закриване на ЕООД – действия и документи пред институциите (НАП, НОИ, АП) и осчетоводяване на операциите? Фирмата не е регистрирана по ДДС. Има неразпределена печалба. Няма персонал. Активите са един напълн...

Издаване на фискална касова бележка при продажби

Въпрос: Имаме закупени стоки от доставчик, които в същия месец на купуване сме продали на клиенти. Фактурите и при нас, и при доставчика са отчетени съответно в дневниците по ДДС. Последващата продажба към нашите клиенти също съответно е отчетена в д...

Използване на фирмен актив както за икономическата дейност на ЕООД, така и за лични нужди на неговия управител

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант Въпрос: ЕООД регистрирано по ЗДДС е закупило през месец 12.2017 г. лек автомобил. С него управителят на фирмата (няма друг персонал) обикаля клиенти и понякога разнася и ограничени количества стока. (По п...

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС в България, иска да изпрати свои служители на обучение относно организиране на търговския процес и отчетността, свързана с него в румънско дружество, регистрирано по ДДС в Румъния. Двете дружества имат място н...

Международен превоз на стоки по смисъла на чл. 30, ал. 1 от ЗДДС

Въпрос: Физическо лице, с разрешение за постоянно пребиваване на територията на страната, възлага на фирма А да извърши международен транспорт на стоки от страна извън ЕС до територията на България. Фирма А няма лиценз за международен транспорт, за т...

Не е възможно едно и също физическо лице да бъде едновременно и работодател, и нает от него по трудов договор работник или служител в същото дружество

Въпрос: Фирма ООД има двама собственици, които не са вписани като управители. Фирмата има вписани две лица управители, които не са собственици, по договори за управление и контрол. Предвижда се евентуално единият управител да извършва и друга трудова...

Неплатен отпуск

Въпрос: Представено ни бе решение на ТЕЛК с дата на издаване 13.03.2018 г. и със срок на валидност 1 година, в който оценката на неработоспособността е 100% без чужда помощ. В констатациите към експертното решение пише, че лицето не може да работи за...

Облагане на доход от наем на лице, живеещо във Великобритания

Въпрос: Физическо лице, български гражданин, през 2017 г. работи и пребивава през цялата година в Англия. Там е заедно със своето семейство, като съпругата му също работи и се осигурява съгласно местното законодателство. Децата му учат там. През 201...

Облагане на доходи от летен стаж в САЩ

Въпрос: Студент, обучаващ се в български университет, е на летен стаж в САЩ за периода юни-септември. Договорът, с който е нает студентът, е за продажба на учебна литература от врата на врата (не е трудов договор) и е сключен с фирма, регистрирана в...

Облагане на доходи от личен труд на собственик на ЕООД

Въпрос: Собственик съм фирма ЕООД. През 2017 съм получавала възнаграждение за положен личен труд. Данък е удържан всеки месец и е посочван дек. № 1. Трябва ли фирмата да подаде декларация по чл. 73 и да посочи изплатения доход? Отговор: Не, при пос...

Облагане на доходи от чужбина

Въпрос: Управител съм на ЕООД. Фирмата работи само през летния сезон. От м. ноември до м. март работя на трудов договор в Австрия. Трябва ли да подам декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.? Отговор: По силата на чл. 6 от ЗДДФЛ физическите лица са ...

Облагане с ДДС на комисионно възнаграждение

Въпрос: Българска фирма А, регистрирана по ЗДДС, получава комисионна от китайска фирма, за извършена услуга, свързване с клиент от България за доставка на стока на фирма Б. За получената комисиона фирма А трябва ли да начисли ДДС в издадената фактура...

Облагане с ДДС при обратния лизинг

Въпрос: Българска фирма - ДЗЛ по ЗДДС в България, купува през 09.2017 година лек автомобил - втора употреба, от физическо ДНЗЛ лице от Полша. При покупката не е начисляван, внасян или ползван ДДС. Предстои продажба на автомобила на финансова институц...

Отписване на вземане като текущ разход

Въпрос: Дружеството е предоставило 60 000 лева заем на управителя си през 09.2004 г. със срок на връщане 2012 година. От 2009 г. лицето не е управител и свързано с дружеството, а заемът съответно не е погасен. 1. Трябва ли дружеството да отпише заема...

Платен годишен отпуск

Въпрос: Българско дружество, занимаващо се целогодишно с разработка на софтуер, желае да организира работния процес по такъв начин, че след края на годината да няма служители, които да имат невзети платени отпуски. По какъв начин и с какъв набор от д...

Плащане на трудови възнаграждения в брой

Въпрос: В случай че фирма изплати на съдружниците суми за положен личен труд, какви декларации трябва да подаде за ДДФЛ и осигуровки евентуално и в какви срокове? В случай че еднократно изплащаните суми надвишават 10 000 лв. следва ли плащането да се...

Подаване на декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ

Въпрос: Едноличен собственик съм на фирма ЕООД. През 2017 г. съм получавала възнаграждение за положен личен труд. Данък е удържан всеки месец и е посочван декларация № 1. Трябва ли фирмата да подаде декларация по чл. 73 и да посочи изплатения доход...

Попълване на таблиците за осигурителния доход към ГДД по чл. 50 за физическо лице

Въпрос: Как следва да се попълнят таблиците за осигурителния доход към ГДД по чл. 50 за физическо лице, което е: 1. Самоосигуряващо се (вкл. и за болнични). 2. Имало болнични - по 15 дни в месеците март и април 2017 г. За здравните осигуровки - то им...

Право на удължен годишен отпуск на лицата с намалена 50% и повече работоспособност

Въпрос: Служителка представи експертно решение на ТЕЛК от 01.02.18 г. (влязло в сила на 22.02.18 г.) за срок 1 година - до 01.02.2019 г.; за 64% трайно намалена работоспособност. Съгласно чл. 319 от КТ трябва към основния платен годишен отпуск 20 дни...

Пренасяне на данъчна загуба, формирана по реда на ЗКПО

Въпрос: Фирма е прекъснала дейност през м. ноември 2011. Има натрупана загуба. Възобновява дейност септември 2017 г. и излиза на печалба. Има ли основание и право за приспадане на тази загуба, след като са минали 5 години от 2011 г., въпреки че фирма...

Пренасяне на данъчната загуба

Въпрос: ЮЛНСЦ (сдружение), регистрирано в обществена полза, извършва и стопанска дейност. През 2016 г. от стопанската дейност е на загуба. Тази загуба през 2017 г. може ли да се пренесе в ГДД по чл. 92 от ЗКПО в намаление при преобразуване на счетово...

Разпределяне на дивиденти

Въпрос: Фирмата „А“ участва с 50% капитал във фирма „Б“. През 2017 г. фирма „Б“ продава имот и съдружниците решават да си разпределят сумата под формата на дивиденти. Поради това че не е приключила финансовата година, фирма „Б“ не може с точност да...

Разходи за обучение на служители извън страната

Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС в България, иска да изпрати свои служители на обучение относно организиране на търговския процес и отчетността, свързана с него в румънско дружество, регистрирано по ДДС в Румъния. Двете дружества имат място н...

Регистрация по ЗДДС

Въпрос: Нерегистрирано по ДДС дружество, притежаващо имот в България, възнамерява да отдава този имот на юридически лица от Европейския съюз, регистрирани и нерегистрирани за целите на ДДС, и на физически, както и да провежда курсове по фотография на...

Условията и редът за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства

Въпрос: Министърът на отбраната е издал Наредба № Н-18/20.07.2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства. В чл. ...

Писма и указания

№ 04-00-31 от 06.02.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) след изменението на разпоредбата в сила от 22.12.2017 г.

В отговор на ваше писмо Агенцията по обществени поръчки (АОП) изразява следното становище: В чл. 54, ал. 1 от ЗОП са уредени основания, при наличието на които възложителят е длъжен да отстрани участника или кандидата от процедура за възлагане на обще...

№ 04-00-45 от 06.02.2018 г. Относно: Действия на възложителя при промяна на член на обединение в хода на изпълнение на договор за обществена поръчка/рамково споразумение

В отговор на вашето запитване Агенцията по обществени поръчки изразява следното становище: От запитването може да се направи извод, че към конкретния казус следва да се разгледа приложимостта на основанието по на чл. 116, ал. 1, т. 4, буква б) от ЗОП...

№ 20-00-87 ОТ 17.05.2018 г. Относно: Изменението на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) относно отговорността на трето лице за непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1 т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване нормата на чл. 19 от ДОПК и с цел създаване на единна практиката по прилагането й от органите по приходите. I. Съдържание н...

№ 91-00-162 от 06.06.2018 г. Относно: Възможност за извършване на агрегирани корекции на разходите за амортизации за 2017 г.

Във връзка с установени в резултат на провеждащи се одити на Сметната палата случаи на съществени неточности в определянето на разходите за амортизации за 2017 г. и в резултат на съвместна среща между Министерството на финансите и Сметната палата се ...

Решения на съдилища

Решение № 145 от 16.11.2016 г. по гр.д. № 2412/2016 г., II г.о.

Не всички земи, които се намират извън регулационния план на населеното място, имат земеделски характер. Такива земи могат да запазят селищния си характер, да не бъдат включвани в блок на ТКЗС, нито причислявани към ДПФ, както и да не бъдат отнемани ...

Решение № 187 от 25.05.2016 г. по т. д. № 1514/2014 г., ТК, II т.о.

Допуснатото нарушение на правото на сведение по чл. 224 ТЗ, изразяващо се в неизготвяне или непредоставяне на писмени материали, е съществено, независимо дали по точките от дневния ред, за които материалите се отнасят, предложенията за решения в пока...

Решение № 24 от 21.06.2016 г. по т.д. № 1526/2014 г., I т.о.

Лизингополучателят по договор за финансов лизинг носи риска от погиването на вещта до момента на прекратяване на договора за лизинг. Последиците от неизпълнение на задължението за връщане на лизинговата вещ на лизингодателя са от значение за евентуал...

Решение № 8340 от 20.06.2018 г. по адм. дело № 14231/2017 г.

Предмет на спора е ангажирана солидарна отговорност по чл. 177 от Закона за данък върху добавената стойност за данъчните периоди от 01.09.2010 г. до 30.04.2011 г. за невнесен данък върху добавената стойност, начислен по различни фактури, ведно с лихв...

Решение № 8401 от 21.06.2018 г. по адм. дело № 9214/2017 г.

Предмет на спора са определен данък при източника върху доходите от лихви, начислени от „К.“ ЕАД в полза на A.C.L. – Малта, и лихви за забава за 2007 г., 2009 г. и 2009 г., в частта на определен данък при източника върху доходи, начислени от „К.“ ЕАД...

Решение № 8538 от 25.06.2018 г. по адм. дело № 2531/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2009 г. на В.Б. и лихви. По делото не са представени доказателства ревизираното лице да е извършвало продажби на злато преди ревизирания период и през 2009 г., за да се включат п...

Решение № 8544 от 25.06.2018 г. по адм. дело № 8973/2017 г.

Предмет на спора са установени допълнително задължения по ЗДДС и прилежащи лихви, както и дължим годишен и авансов данък по ЗДДФЛ с начислени лихви. Ревизираното лице е подало заявление за регистрация на 27.04.2015 г., като през този период е поддър...

Решение № 8606 от 26.06.2018 г. по адм. дело № 274/2018 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди от 04.2012 г. до 03.2015 г. и от 06.2014 г. до 12.2015 г., допълнително определен данък по ЗДДФЛ за 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г., както и определени вноски за здр...

Решение № 8696 от 27.06.2018 г. по адм. дело № 11229/2017 г.

Предмет на спора е реалността на фактурирани доставки на рекламни услуги по изработка на дизайн; предпечатна подготовка на рекламни брошури, етикети продуктови кутийки и листовки; продуктови листовки, кутийки, рекламни брошури, рекламни флаери, рекла...

Решение № 8793 от 28.06.2018 г. по адм. дело № 6074/2018 г.

Предмет на спора са установени за внасяне задължения за ДДС, произтичащи от отказан ДК по всички фактури, включени в дневниците за покупки на РЛ за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2013 г., както и допълнително начислен ДДС по декларирани доставки, ...

Решение № 8856 от 29.06.2018 г. по адм. дело № 652/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ, произтичащи от определени данъчни основи за доходи по чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г., ведно със съответните лихви. Съгласно разпоредбата за р...

Решение № 8875 от 29.06.2018 г. по адм. дело № 13220/2017 г.

Предмет на спора е отказаното право на приспадане на данъчен кредит по доставки на гориво от ЕТ и ЕООД. Предвид представените нови писмени доказателства по делото и забраната по чл. 220 от АПК за нови фактически установявания в касационното производ...

Решение № 9010 от 02.07.2018 г. по адм. дело № 6241/2018 г.

Предмет на спора е отказано изплащането на финансовата помощ, представляваща второ плащане на основание чл. 23б, чл. 13, чл. 14, ал. 1 и 2, чл. 9, ал. 1, т. 8 от Наредба № 9 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансо...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 8 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.07. - 31.07.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 34 до бр. 47 от 2018 г.

ДВ, бр. 34 от 20.4.2018 г. Народно събрание Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Министерски съвет Постановление № 50 от 10 април 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския ...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 9 от 2018 г.

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Преглед на по-значимите изменения в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Статутът „търговец” при продажби на недвижими имоти от физически лица Промени...