Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 8, Август 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2018 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Приета с ПМС № 71 от 10.05.2018 г. Обн., ДВ, бр. 40 от 15 май 2018 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. видът на електронните документи, които могат да са част от трудово досие на работника или служителя; 2. изискванията за създаването и изпращането на...

Коментар на експерта

Наредбата за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Едно от основните задължения на работодателите е да водят трудови досиета на всички работници и служители от предприятието (чл. 128б от КТ). Трудовото досие се създава при постъпване на работника или служителя на работа. В него се съхраняват документите във връзка с възникването,...

Особености при осигуряването в системата на предучилищното и училищното образование

Приема се, че учителите полагат труд при специфични условия, естеството на работата е по-различно от другите категории труд и поради това те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при по-благоприятни условия – по-ниска възраст и по-кратък осигурителен стаж. В К...

Попълване и коригиране на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ от самоосигуряващите се лица, осигурени във фонд „Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“

На основание чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: 1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; 2. лицата, упражняващи трудова дейност като е...

Счетоводно отчитане на разходите за одит на ГФО

На 30 юни 2018 година изтече крайният срок, в който предприятията, имащи задължение по реда на чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представиха за публикувате в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието годишните си...

Въпроси и отговори от практиката

Акредитиран представител за целите на ДДС

Въпрос: Швейцарско дружество - търговия на бяла и черна техника и пластмасови изделия, желае да има акредитиран представител за целите на ДДС в ЕС, възможно ли е това да бъде собственото българско ЕООД на управителя на швейцарската фирма и какви справки се подават към НАП...

Внасяне на осигурителни вноски от управител на сдружение – клуб за спортни танци

Въпрос: Новорегистрирано сдружение – клуб за спортни танци, започва дейност. Сдружението е регистрирано в частна полза и ще има и стопанска дейност. Назначени на трудов договор са няколко учителки по танци. Трябва ли и на какво основание да се осигурява управителят на сдружението...

ВОП с право на данъчен кредит

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, внася стоки от друго дружество, регистрирано в Испания, които стоки то продава в страната. Как да отразя Протокола по чл. 117, ал. 2 ЗДДС в справка-декларацията и имам ли право на данъчен кредит? Отговор: Данните от протокола, с...

ДДС при доставките, които възникват при осъществяването на здравни услуги

Въпрос: Лекар по дентална медицина - стоматолог, регистриран като „ХХХХХХХ-Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ“ ЕООД, подлежи ли на регистрация по ДДС при надвишаване на облагаем оборот над 50 хил. лв.? Отговор: Съгласно чл. 39, ал. 1 от ЗДДС доставки...

Доходи от личен труд на собственик на дружество

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, планира да извършва транспортни услуги. Собственикът на дружеството е сърбин, който не смята да наема работници, а да извършва транспортната дейност лично. Има ли забрана собственикът, назначен на договор за управление и контрол,...

Задължение за подаване на данъчна декларация за последния данъчен период

Въпрос: Имам фирма, която през 2017 г. е започнала процедура по ликвидация. През март 2018 г. трябва да се подаде заявлението за заличаване на търговеца от Търговския регистър. Според ЗКПО фирмата е длъжна да подаде заедно с искането за заличаване и данъчна декларация за последни...

Задължения с изтекла давност

Въпрос: Фирмата ни е ООД. Имаме задължения с изтекла давност за погасяване. Задължението е възникнало през 2007 г. Ако го отпишем при преобразуване на резултата в данъчната декларация по чл. 92 от ЗКПО, можем ли да го дадем в намаление, защото това е един вид изкуствен приход, ил...

Закриване на ЕООД

Въпрос: Какво е необходимо да се направи за закриване на ЕООД – действия и документи пред институциите (НАП, НОИ, АП) и осчетоводяване на операциите? Фирмата не е регистрирана по ДДС. Има неразпределена печалба. Няма персонал. Активите са един напълно амортизиран лек автомобил. С...

Издаване на фискална касова бележка при продажби

Въпрос: Имаме закупени стоки от доставчик, които в същия месец на купуване сме продали на клиенти. Фактурите и при нас, и при доставчика са отчетени съответно в дневниците по ДДС. Последващата продажба към нашите клиенти също съответно е отчетена в дневника за продажби по ДДС. Въ...

Използване на фирмен актив както за икономическата дейност на ЕООД, така и за лични нужди на неговия управител

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант Въпрос: ЕООД регистрирано по ЗДДС е закупило през месец 12.2017 г. лек автомобил. С него управителят на фирмата (няма друг персонал) обикаля клиенти и понякога разнася и ограничени количества стока. (По принцип стоката се изпраща с ку...

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС в България, иска да изпрати свои служители на обучение относно организиране на търговския процес и отчетността, свързана с него в румънско дружество, регистрирано по ДДС в Румъния. Двете дружества имат място на стопанска дейност само в съо...

Международен превоз на стоки по смисъла на чл. 30, ал. 1 от ЗДДС

Въпрос: Физическо лице, с разрешение за постоянно пребиваване на територията на страната, възлага на фирма А да извърши международен транспорт на стоки от страна извън ЕС до територията на България. Фирма А няма лиценз за международен транспорт, за това превъзлага извършването на...

Не е възможно едно и също физическо лице да бъде едновременно и работодател, и нает от него по трудов договор работник или служител в същото дружество

Въпрос: Фирма ООД има двама собственици, които не са вписани като управители. Фирмата има вписани две лица управители, които не са собственици, по договори за управление и контрол. Предвижда се евентуално единият управител да извършва и друга трудова дейност във фирмата, може ли ...

Неплатен отпуск

Въпрос: Представено ни бе решение на ТЕЛК с дата на издаване 13.03.2018 г. и със срок на валидност 1 година, в който оценката на неработоспособността е 100% без чужда помощ. В констатациите към експертното решение пише, че лицето не може да работи за времето до 01.03.2019 г. След...

Облагане на доход от наем на лице, живеещо във Великобритания

Въпрос: Физическо лице, български гражданин, през 2017 г. работи и пребивава през цялата година в Англия. Там е заедно със своето семейство, като съпругата му също работи и се осигурява съгласно местното законодателство. Децата му учат там. През 2017 г. е отдаван под наем апарта...

Облагане на доходи от летен стаж в САЩ

Въпрос: Студент, обучаващ се в български университет, е на летен стаж в САЩ за периода юни-септември. Договорът, с който е нает студентът, е за продажба на учебна литература от врата на врата (не е трудов договор) и е сключен с фирма, регистрирана в САЩ. Възнаграждението е проце...

Облагане на доходи от личен труд на собственик на ЕООД

Въпрос: Собственик съм фирма ЕООД. През 2017 съм получавала възнаграждение за положен личен труд. Данък е удържан всеки месец и е посочван дек. № 1. Трябва ли фирмата да подаде декларация по чл. 73 и да посочи изплатения доход? Отговор: Не, при посочените обстоятелства доходът ...

Облагане на доходи от чужбина

Въпрос: Управител съм на ЕООД. Фирмата работи само през летния сезон. От м. ноември до м. март работя на трудов договор в Австрия. Трябва ли да подам декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.? Отговор: По силата на чл. 6 от ЗДДФЛ физическите лица са носители на задължението за да...

Облагане с ДДС на комисионно възнаграждение

Въпрос: Българска фирма А, регистрирана по ЗДДС, получава комисионна от китайска фирма, за извършена услуга, свързване с клиент от България за доставка на стока на фирма Б. За получената комисиона фирма А трябва ли да начисли ДДС в издадената фактура? Отговор: По общо правило ре...

Облагане с ДДС при обратния лизинг

Въпрос: Българска фирма - ДЗЛ по ЗДДС в България, купува през 09.2017 година лек автомобил - втора употреба, от физическо ДНЗЛ лице от Полша. При покупката не е начисляван, внасян или ползван ДДС. Предстои продажба на автомобила на финансова институция при условията на обратен ли...

Отписване на вземане като текущ разход

Въпрос: Дружеството е предоставило 60 000 лева заем на управителя си през 09.2004 г. със срок на връщане 2012 година. От 2009 г. лицето не е управител и свързано с дружеството, а заемът съответно не е погасен. 1. Трябва ли дружеството да отпише заема към 31.12.2017 г. поради изте...

Платен годишен отпуск

Въпрос: Българско дружество, занимаващо се целогодишно с разработка на софтуер, желае да организира работния процес по такъв начин, че след края на годината да няма служители, които да имат невзети платени отпуски. По какъв начин и с какъв набор от документи, процедури и т.н. по ...

Плащане на трудови възнаграждения в брой

Въпрос: В случай че фирма изплати на съдружниците суми за положен личен труд, какви декларации трябва да подаде за ДДФЛ и осигуровки евентуално и в какви срокове? В случай че еднократно изплащаните суми надвишават 10 000 лв. следва ли плащането да се осъществи по банка? Отговор:...

Подаване на декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ

Въпрос: Едноличен собственик съм на фирма ЕООД. През 2017 г. съм получавала възнаграждение за положен личен труд. Данък е удържан всеки месец и е посочван декларация № 1. Трябва ли фирмата да подаде декларация по чл. 73 и да посочи изплатения доход? Отговор: Всички предприятия...

Попълване на таблиците за осигурителния доход към ГДД по чл. 50 за физическо лице

Въпрос: Как следва да се попълнят таблиците за осигурителния доход към ГДД по чл. 50 за физическо лице, което е: 1. Самоосигуряващо се (вкл. и за болнични). 2. Имало болнични - по 15 дни в месеците март и април 2017 г. За здравните осигуровки - то има в март и април по 15 дни с 8...

Право на удължен годишен отпуск на лицата с намалена 50% и повече работоспособност

Въпрос: Служителка представи експертно решение на ТЕЛК от 01.02.18 г. (влязло в сила на 22.02.18 г.) за срок 1 година - до 01.02.2019 г.; за 64% трайно намалена работоспособност. Съгласно чл. 319 от КТ трябва към основния платен годишен отпуск 20 дни да й се добавят още 6 дни, т....

Пренасяне на данъчна загуба, формирана по реда на ЗКПО

Въпрос: Фирма е прекъснала дейност през м. ноември 2011. Има натрупана загуба. Възобновява дейност септември 2017 г. и излиза на печалба. Има ли основание и право за приспадане на тази загуба, след като са минали 5 години от 2011 г., въпреки че фирмата не е работила през този пер...

Пренасяне на данъчната загуба

Въпрос: ЮЛНСЦ (сдружение), регистрирано в обществена полза, извършва и стопанска дейност. През 2016 г. от стопанската дейност е на загуба. Тази загуба през 2017 г. може ли да се пренесе в ГДД по чл. 92 от ЗКПО в намаление при преобразуване на счетоводния финансов резултат? Натруп...

Разпределяне на дивиденти

Въпрос: Фирмата „А“ участва с 50% капитал във фирма „Б“. През 2017 г. фирма „Б“ продава имот и съдружниците решават да си разпределят сумата под формата на дивиденти. Поради това че не е приключила финансовата година, фирма „Б“ не може с точност да установи колко ще бъдат дивид...

Разходи за обучение на служители извън страната

Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС в България, иска да изпрати свои служители на обучение относно организиране на търговския процес и отчетността, свързана с него в румънско дружество, регистрирано по ДДС в Румъния. Двете дружества имат място на стопанска дейност само в съ...

Регистрация по ЗДДС

Въпрос: Нерегистрирано по ДДС дружество, притежаващо имот в България, възнамерява да отдава този имот на юридически лица от Европейския съюз, регистрирани и нерегистрирани за целите на ДДС, и на физически, както и да провежда курсове по фотография на територията на страната. Необ...

Условията и редът за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства

Въпрос: Министърът на отбраната е издал Наредба № Н-18/20.07.2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства. В чл. 8 са посочени случаите, когато...

Писма и указания

№ 04-00-31 от 06.02.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) след изменението на разпоредбата в сила от 22.12.2017 г.

В отговор на ваше писмо Агенцията по обществени поръчки (АОП) изразява следното становище: В чл. 54, ал. 1 от ЗОП са уредени основания, при наличието на които възложителят е длъжен да отстрани участника или кандидата от процедура за възлагане на обществена поръчка. На етапа на по...

№ 04-00-45 от 06.02.2018 г. Относно: Действия на възложителя при промяна на член на обединение в хода на изпълнение на договор за обществена поръчка/рамково споразумение

В отговор на вашето запитване Агенцията по обществени поръчки изразява следното становище: От запитването може да се направи извод, че към конкретния казус следва да се разгледа приложимостта на основанието по на чл. 116, ал. 1, т. 4, буква б) от ЗОП. Разпоредбата допуска изменен...

№ 20-00-87 ОТ 17.05.2018 г. Относно: Изменението на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) относно отговорността на трето лице за непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1 т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване нормата на чл. 19 от ДОПК и с цел създаване на единна практиката по прилагането й от органите по приходите. I. Съдържание на измененията и характер на но...

№ 91-00-162 от 06.06.2018 г. Относно: Възможност за извършване на агрегирани корекции на разходите за амортизации за 2017 г.

Във връзка с установени в резултат на провеждащи се одити на Сметната палата случаи на съществени неточности в определянето на разходите за амортизации за 2017 г. и в резултат на съвместна среща между Министерството на финансите и Сметната палата се дава възможност на бюджетните ...

Решения на съдилища

Решение № 145 от 16.11.2016 г. по гр.д. № 2412/2016 г., II г.о.

Не всички земи, които се намират извън регулационния план на населеното място, имат земеделски характер. Такива земи могат да запазят селищния си характер, да не бъдат включвани в блок на ТКЗС, нито причислявани към ДПФ, както и да не бъдат отнемани юридически и фактически от лиц...

Решение № 187 от 25.05.2016 г. по т. д. № 1514/2014 г., ТК, II т.о.

Допуснатото нарушение на правото на сведение по чл. 224 ТЗ, изразяващо се в неизготвяне или непредоставяне на писмени материали, е съществено, независимо дали по точките от дневния ред, за които материалите се отнасят, предложенията за решения в поканата по чл. 223, ал. 4, т. 5 Т...

Решение № 24 от 21.06.2016 г. по т.д. № 1526/2014 г., I т.о.

Лизингополучателят по договор за финансов лизинг носи риска от погиването на вещта до момента на прекратяване на договора за лизинг. Последиците от неизпълнение на задължението за връщане на лизинговата вещ на лизингодателя са от значение за евентуалната отговорност за вреди, но ...

Решение № 8340 от 20.06.2018 г. по адм. дело № 14231/2017 г.

Предмет на спора е ангажирана солидарна отговорност по чл. 177 от Закона за данък върху добавената стойност за данъчните периоди от 01.09.2010 г. до 30.04.2011 г. за невнесен данък върху добавената стойност, начислен по различни фактури, ведно с лихви. Разпоредбата на чл. 177, а...

Решение № 8401 от 21.06.2018 г. по адм. дело № 9214/2017 г.

Предмет на спора са определен данък при източника върху доходите от лихви, начислени от „К.“ ЕАД в полза на A.C.L. – Малта, и лихви за забава за 2007 г., 2009 г. и 2009 г., в частта на определен данък при източника върху доходи, начислени от „К.“ ЕАД в полза на R.S.LLP – Великобр...

Решение № 8538 от 25.06.2018 г. по адм. дело № 2531/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2009 г. на В.Б. и лихви. По делото не са представени доказателства ревизираното лице да е извършвало продажби на злато преди ревизирания период и през 2009 г., за да се включат получените средства в паричния ...

Решение № 8544 от 25.06.2018 г. по адм. дело № 8973/2017 г.

Предмет на спора са установени допълнително задължения по ЗДДС и прилежащи лихви, както и дължим годишен и авансов данък по ЗДДФЛ с начислени лихви. Ревизираното лице е подало заявление за регистрация на 27.04.2015 г., като през този период е поддържало оборот над 50 000 лв. Сле...

Решение № 8606 от 26.06.2018 г. по адм. дело № 274/2018 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди от 04.2012 г. до 03.2015 г. и от 06.2014 г. до 12.2015 г., допълнително определен данък по ЗДДФЛ за 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г., както и определени вноски за здравно осигуряване ведно с лихви...

Решение № 8696 от 27.06.2018 г. по адм. дело № 11229/2017 г.

Предмет на спора е реалността на фактурирани доставки на рекламни услуги по изработка на дизайн; предпечатна подготовка на рекламни брошури, етикети продуктови кутийки и листовки; продуктови листовки, кутийки, рекламни брошури, рекламни флаери, рекламни календари и др. като услов...

Решение № 8793 от 28.06.2018 г. по адм. дело № 6074/2018 г.

Предмет на спора са установени за внасяне задължения за ДДС, произтичащи от отказан ДК по всички фактури, включени в дневниците за покупки на РЛ за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2013 г., както и допълнително начислен ДДС по декларирани доставки, по които РЛ се явява доставчик...

Решение № 8856 от 29.06.2018 г. по адм. дело № 652/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ, произтичащи от определени данъчни основи за доходи по чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г., ведно със съответните лихви. Съгласно разпоредбата за ревизия при особени случаи по ч...

Решение № 8875 от 29.06.2018 г. по адм. дело № 13220/2017 г.

Предмет на спора е отказаното право на приспадане на данъчен кредит по доставки на гориво от ЕТ и ЕООД. Предвид представените нови писмени доказателства по делото и забраната по чл. 220 от АПК за нови фактически установявания в касационното производство, фактите и обстоятелстват...

Решение № 9010 от 02.07.2018 г. по адм. дело № 6241/2018 г.

Предмет на спора е отказано изплащането на финансовата помощ, представляваща второ плащане на основание чл. 23б, чл. 13, чл. 14, ал. 1 и 2, чл. 9, ал. 1, т. 8 от Наредба № 9 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване н...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 8 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.07. - 31.07.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 34 до бр. 47 от 2018 г.

ДВ, бр. 34 от 20.4.2018 г. Народно събрание Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Министерски съвет Постановление № 50 от 10 април 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Постановление № 55 от 16...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 9 от 2018 г.

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Преглед на по-значимите изменения в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Статутът „търговец” при продажби на недвижими имоти от физически лица Промени в Правилника за прилагане на ...