начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 32, 10 - 16 септември 2018 г. > Прекратяване на срочен трудов догов...
в. Седмичен законник
бр. 32, 10 - 16 септември 2018 г.

Прекратяване на срочен трудов договор при преминаване на безсрочен договор

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Намерих си постоянна работа и за да не я загубя, искам да напусна сезонната си работа веднага, без предизвестие. Имам ли право? Срочният ми договор изтича след два месеца, но нямам екземпляр от него.

   За изпълнение на сезонна работа страните сключват срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ. Работодателят е длъжен да връчи на новоназначения работник или служител екземпляр от трудовия договор и няма право да го допуска до работа, ако не му е връчил договора.
В съответствие с чл. 327, ал. 1, т. 7 от КТ, когато работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 КТ и премине на друга работа за неопределено време, работникът или служителят има право да прекрати трудовия си договор писмено, без предизвестие. За целта работникът или служителят представя пред работодателя си заявление за прекратяване на трудовия договор и копие от трудовия договор за неопределено време, сключен с другия работодател. Старият трудов договор се прекратява на посоченото по-горе основание без предизвестие, поради което не се дължи обезщетение на работодателя.Статия със свободен достъп