начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 32, 10 - 16 септември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 10 - 16 септември 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 32/2018 г.

ДВ, бр. 54 от 29.6.2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 107 от 22 юни 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските дет...

Понятието “пазарна цена” за целите на ЗДДС

През последните няколко години в законодателството ни по ДДС бяха извършени промени, характерът на които показва, че с много от тях се коригира практическото приложение на нормативни разпоредби, които противоречат на общностното право, регламентирано...

Въпроси и отговори

ДДС при продажба на автомобил

Дружеството има закупен лек автомобил преди 3 години, за който не е ползвано ДДС, тъй като фактурата е издадена на база чл. 50 от ЗДДС. Автомобилът е използван единствено за служебни цели и никога за нищо не е ползвано ДДС за него. Сега дружеството и...

Доставка на услуга за организиране на фирмено мероприятие

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, трябва да проведе организиране на тиймбилдинг и ски обучение на румънска фирма, регистрирана по закона в Румъния. Ски обучението и тиймбилдингът ще се проведат на територията на Румъния. Как следва да се тре...

Командировъчни пари в рамките на общината

Как се определя дали служителят има право на дневни командировъчни пари, ако командировката е в рамките на общината? Мястото на работа се определя в трудовия договор (чл. 66, ал. 1, т. 1 от КТ). За място на работата се смята седалището на предприяти...

Определяне на периода на ползване на платен годишен отпуск от работника или служителя

Какъв е редът за ползване на платен годишен отпуск след отказ на работодателя да го разреши до края на календарната година, за която се отнася? Когато работникът или служителят има отложен платен годишен отпуск от предходна календарна година и раб...

Отчитане на приходи от извършване на независима икономическа дейност като ресторант

Сдружението с нестопанска цел с общественополезна дейност (възложител) като наемател на недвижим имот сключва договор с ООД (изпълнител). В имота има ресторант с двор и градина. С договора са възложени поддръжката и управлението на недвижимия имот....

Прекратяване на срочен трудов договор при преминаване на безсрочен договор

Намерих си постоянна работа и за да не я загубя, искам да напусна сезонната си работа веднага, без предизвестие. Имам ли право? Срочният ми договор изтича след два месеца, но нямам екземпляр от него. За изпълнение на сезонна работа страните сключват...

Прехвърляне на товарен автомобил от лизингодател на трето лице

Сключен е договор за финансов лизинг на товарен автомобил от 2013 г. с първоначална вноска и финансирана част за 60 месеца. Лизинговата компания е издавала всеки месец фактури за главници и лихви съгласно погасителен план, на които е ползван данъч...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове във връзка с търговията с нефтени продукти

В ДВ, бр. 62 от 27 юли 2018 г., е публикувано поредното изменение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Промените предвиждат от 28 юли 2020 г. всеки складодържател на нефт и продукти от нефтен произход трябва да разполага с трайно прикр...

Промени в Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните помощи и обезщетения от държавното обществено осигуряване, в сила от 1 юли 2018 г.

Считано от 1 юли тази година са в сила специални разпоредби в Кодекса за социално осигуряване, които регламентират правата на осиновителите на деца до 5-годишна възраст за получаване на парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигу...

Средствата, които физическото лице ползва от своята фирма на ЕТ, не представляват плащане и не попадат в обхвата на ЗОПБ

В касата на ЕТ има налични пари 120 хил. лв., а неразпределена печалба от минали години има салдо 88 хил. лв. Знаем, че изразът на печалбата на ЕТ е паричен - в касова или банкова наличност, и му принадлежи и последващата операция е Дт 122 или 123/ К...

Трудов договор с пенсионер

Моля да ми отговорите на какво основание може да се сключва трудов договор с пенсионер? След отмяната на чл. 72 от Кодекса на труда (КТ) трудов договор с лице, което е пенсионер, се сключва съгласно действащите разпоредби на Кодекса на труда (КТ). П...

Справочник

Вариант 3 - “Счетоводство етап 1 - затворени въпроси” от писмения изпит за кандидат-одитори

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Посочете кое от следните изисквания е изцяло вярно при изготвянето на “Начален баланс при ликвидация” съгласно СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност: А) наличните активи и пасиви къ...

Коригиране/заличаване на декларации за осигуряване

Национална агенция за приходите Във връзка със спецификата на декларираните данни по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при...

Справочна информация бр. 32/2018

Централни валутни курсове за периода 30.08. - 05.09.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...