начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г. > Право на допълнително трудово възна...
в. Седмичен законник
бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Право на допълнително трудово възнаграждение за личен принос в предприятието

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Брутното ми възнаграждение се формира от основна заплата, допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и ежемесечна персонална надбавка за личен принос, определяна според правилата на дружеството. Има ли работодателят право да ме лиши от тази надбавка и от 13-а заплата, без да ме уведоми срещу подпис?

   В съответствие с чл. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата брутната работна заплата се състои от:
• основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата в предприятието система на заплащане на труда;
• допълнителни трудови възнаграждения, определени в нормативната уредба или в колективен трудов договор;
• други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор.
На основание чл. 13, ал. 1 от наредбата с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуален трудов договор могат да се определят и други допълнителни трудови възнаграждения - за постигнати резултати от труда (текущо, за година или за друг период); при временни промени в условията на труд, които водят до допълнително нервно-психическо натоварване и/или увреждащи здравето на работника; за участие в печалбата на дружеството и други. Редът и условията за получаване на тези възнаграждения се определят със съответния документ (колективен трудов договор, трудов договор, вътрешни правила) и се разясняват на работниците и служителите, за които се отнасят. Обикновено получаването на такива други възнаграждения се обвързва с постигането на конкретни резултати и показатели в работата. Ако резултатите не бъдат постигнати, няма основание за изплащане на тези възнаграждения.
Приетите вътрешни правила, колективният трудов договор и индивидуалните трудови договори са задължителни и за двете страни. Ако не спази предвидените в тях уговорки, работодателят нарушава трудовото законодателство, за което засегнатият работник или служител може да сигнализира съответната инспекция по труда.Статия със свободен достъп