Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.
Законодателство

ДДС за превозни средства, закупени от физически лица, установени в държави - членки на ЕС

Данъчното третиране по ЗДДС на доставките на употребявани превозни средства, закупени от собственици - физически лица, установени в държави - членки на ЕС, поражда въпроси в две основни направления, свързани със: - задълженията на българските купувачи за облагането на покупките и...

Народно събрание бр.45/2018 г.

Парламентът гласува на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2019 г. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще е 219,43 лв. от 1 юли 2019 г. Това решиха депутатите с приемане на текстове от Закона за бюджета на държавното о...

Въпроси и отговори

Неправилно отразен документ в отчетните регистри

Фирма “А” неправомерно издава на фирма “Б” кредитно известие за достигнат бонус оборот в месец октомври 2018. При търговските преговори между фирма “А” и фирма “Б” не се стига до споразумение и затова договорът остава неподписан. Но информацията за неподписания договор между двет...

Облагане на туристическа услуга

Българска фирма, която е туроператор, има собствена конна база и е регистрирана по ДДС. Има сключени договори с френски и швейцарски туроператори за туристическа услуга конен поход. Тръгва се по определен маршрут с коне, храна, транспорт, прави се настаняване в хотели. С конете с...

Облагане с данък върху недвижим имот на поземлен имот

Физическо лице е извършило промяна на предназначението на земеделска земя за целите на строителство. Налице е осъществена процедура по регулация и е издадена Заповед за одобрен Подробен устройствен план (ПУП). Зоната, в която се намира имотът, е смесена многофункционална зона (СМ...

Осигуряване на български гражданин, работещ в Дания

Български гражданин живее и работи в Дания. Там се осигурява по трудов договор върху сума, много по-висока от максималния осигурителен доход за България. Същият регистрира ЕООД в България и предстои започване на дейност. Лицето е управител на дружеството. Задължено ли е лицето...

Отмяна на дисциплинарно наказание от съда

Наложено дисциплинарно наказание “забележка” е отменено от съда. Трябва ли работодателят да издаде заповед за отмяна на наказанието въз основа на съдебното решение, или то автоматично отменя наказанието? Съдебното решение, с което се уважава иск за отмяна на наложено дисциплинар...

Отчитане на продажби

Фирма сме ЕООД, занимаваща се с дърводобив (изсичане на гори и продажба на дърва). С какви документи се отчитат продажбите, след като са на физически лица? По силата на чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС доставчикът на стоки и услуги не е задължен да издава фактури за извършената от н...

Получаване на дължимото обезщетение при пенсиониране

Желая да се пенсионирам, но без да напускам работа. Ще получа ли обезщетение в размер на 6 заплати, ако не напусна? При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основани...

Правен статут на дружества, регистрирани в Гибралтар

Осъществяваме дейност с дружества от Гибралтар. Научихме, че има запитване до Съда на ЕС дали “дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство” се разбират и дружествата, регистрирани в Гибралтар. Може ли да ни дадете повече информация по този въпрос? И...

Право на допълнително трудово възнаграждение за личен принос в предприятието

Брутното ми възнаграждение се формира от основна заплата, допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и ежемесечна персонална надбавка за личен принос, определяна според правилата на дружеството. Има ли работодателят право да ме лиши от тази надбавка и от 13-а...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2018 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна база: - При прилагане на НСС: ...

Справочник

Заповед № РД01-879 от 22.10.2018 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.

Министерство на труда и социалната политика Издадена от министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 94 от 2018 г.) На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на М...

Нова електронна услуга за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане

Национална агенция за приходите От 03.12.2018 г. НАП внедри нова електронна услуга с контролиран достъп за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане. Услугата е предназначена за всички органи на държавна власт, включително на съдебната система и орг...

Работното време на Служба по вписванията - гр. София

На основание чл. 6, ал. 4 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията, във връзка с чл. 139 от Кодекса на труда, чл. 4а от Наредба за работното време, почивките и отпуските и раздел IV, т. 4 от Правилника за вътрешния трудов ред на Агенция по вписванията работното време ...

Размер на таксите, които събират банките при теглене на пари в брой чрез ПОС терминал към 09.11.2018 г.

Българска народна банка 1. Теглене в брой на територията на страната чрез ПОС на същия доставчик на платежни услуги [[app_19337_1]] [[app_19338_2]] [[app_19339_3]] [[app_19340_4]]...

Справочна информация бр. 45/2018

Централни валутни курсове за периода 30.11. - 06.12.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...