начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.
Законодателство

ДДС за превозни средства, закупени от физически лица, установени в държави - членки на ЕС

Данъчното третиране по ЗДДС на доставките на употребявани превозни средства, закупени от собственици - физически лица, установени в държави - членки на ЕС, поражда въпроси в две основни направления, свързани със: - задълженията на българските купувач...

Народно събрание бр.45/2018 г.

Парламентът гласува на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2019 г. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще е 219,43 лв. от 1 юли 2019 г. Това решиха депутатите с приемане на текстове от Зак...

Въпроси и отговори

Неправилно отразен документ в отчетните регистри

Фирма “А” неправомерно издава на фирма “Б” кредитно известие за достигнат бонус оборот в месец октомври 2018. При търговските преговори между фирма “А” и фирма “Б” не се стига до споразумение и затова договорът остава неподписан. Но информацията за н...

Облагане на туристическа услуга

Българска фирма, която е туроператор, има собствена конна база и е регистрирана по ДДС. Има сключени договори с френски и швейцарски туроператори за туристическа услуга конен поход. Тръгва се по определен маршрут с коне, храна, транспорт, прави се на...

Облагане с данък върху недвижим имот на поземлен имот

Физическо лице е извършило промяна на предназначението на земеделска земя за целите на строителство. Налице е осъществена процедура по регулация и е издадена Заповед за одобрен Подробен устройствен план (ПУП). Зоната, в която се намира имотът, е смес...

Осигуряване на български гражданин, работещ в Дания

Български гражданин живее и работи в Дания. Там се осигурява по трудов договор върху сума, много по-висока от максималния осигурителен доход за България. Същият регистрира ЕООД в България и предстои започване на дейност. Лицето е управител на дружес...

Отмяна на дисциплинарно наказание от съда

Наложено дисциплинарно наказание “забележка” е отменено от съда. Трябва ли работодателят да издаде заповед за отмяна на наказанието въз основа на съдебното решение, или то автоматично отменя наказанието? Съдебното решение, с което се уважава иск за ...

Отчитане на продажби

Фирма сме ЕООД, занимаваща се с дърводобив (изсичане на гори и продажба на дърва). С какви документи се отчитат продажбите, след като са на физически лица? По силата на чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС доставчикът на стоки и услуги не е задължен да изда...

Получаване на дължимото обезщетение при пенсиониране

Желая да се пенсионирам, но без да напускам работа. Ще получа ли обезщетение в размер на 6 заплати, ако не напусна? При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и в...

Правен статут на дружества, регистрирани в Гибралтар

Осъществяваме дейност с дружества от Гибралтар. Научихме, че има запитване до Съда на ЕС дали “дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство” се разбират и дружествата, регистрирани в Гибралтар. Може ли да ни дадете повече ...

Право на допълнително трудово възнаграждение за личен принос в предприятието

Брутното ми възнаграждение се формира от основна заплата, допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и ежемесечна персонална надбавка за личен принос, определяна според правилата на дружеството. Има ли работодателят право да ме л...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2018 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна ...

Справочник

Заповед № РД01-879 от 22.10.2018 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.

Министерство на труда и социалната политика Издадена от министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 94 от 2018 г.) На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление №...

Нова електронна услуга за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане

Национална агенция за приходите От 03.12.2018 г. НАП внедри нова електронна услуга с контролиран достъп за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане. Услугата е предназначена за всички органи на държавна власт, включите...

Работното време на Служба по вписванията - гр. София

На основание чл. 6, ал. 4 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията, във връзка с чл. 139 от Кодекса на труда, чл. 4а от Наредба за работното време, почивките и отпуските и раздел IV, т. 4 от Правилника за вътрешния трудов ред на Агенция п...

Размер на таксите, които събират банките при теглене на пари в брой чрез ПОС терминал към 09.11.2018 г.

Българска народна банка 1. Теглене в брой на територията на страната чрез ПОС на същия доставчик на платежни услуги [[app_19337_1]] [[app_19338_2]] [[app_19339_3]] [[app_19340_4]]...

Справочна информация бр. 45/2018

Централни валутни курсове за периода 30.11. - 06.12.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...