Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 5, Май 2019 г. > Доставка на услуга по митническо пр...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2019 г.

Доставка на услуга по митническо представителство

Отговаря Мариета ПЛОЧЕВА - данъчен консултант

   Въпрос: При проверка от Агенция „Митници“ е доначислен ДДС към митническите декларации за внос на стоки, като към митническата облагаема стойност е включена и стойността на услугите на митническите посредници, изготвящи митническите декларации. За тези услуги дружеството разполага с издадени фактури, в които за осъществените услуги по митническото посредничество е налице начислен ДДС. Дружеството е включило посочените фактури в съответните данъчни периоди в дневника за покупките и е приспаднало данъчен кредит.
Дружеството получава обяснение от страна на митническите инспектори, че по посочените фактури е налице възможност два пъти да бъде ползван данъчен кредит - веднъж както е процедирало дружеството и втори път - след като от страна на Агенция „Митници“ отново е начислен ДДС върху стойността на осъществените услуги от митнически посредници.
С какъв документ да се доначисли това ДДС, който да се включи в дневника за покупки, и в коя колона от дневника, за да може да се ползва?

   Отговор: Доставката на услуга по митническото представителство представлява свързана с вноса на стока услуга.
С чл. 55 от ЗДДС е регламентиран начинът на формиране на данъчната основа при внос на стоки.
Съгласно чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗДДС данъчната основа при внос по чл. 16 е митническата стойност, увеличена, доколкото вече не са включени в нея свързани с вноса разходи, като: комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната.
С промените на ЗДДС (в сила от 01.01.2014 г.) е приета нова разпоредба, а именно чл. 36а от същия, която има за цел да се избегне двойното данъчно облагане на свързаните с вноса услуги. Същата дава възможност на доставчиците на тези услуги да прилагат нулева ставка на данъка.
Нулевата ставка се прилага само ако съответната стойност на услугата по митническото представителство е включена в данъчната основа, формирана по реда на чл. 55, ал. 1 от ЗДДС.
В случаите, в които за доставките на услуги, свързани с вноса, данъкът е дължим от доставчика на тези услуги по реда на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС и получател по същите е лицето, на чието име е оформен вносът, и с данъчната им основа е увеличена данъчната основа на вноса (съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДДС), то за тези доставки е приложима разпоредбата на чл. 36а от ЗДДС.
С ППЗДДС са регламентирани документите, с които доставчикът на услугата по митническото представителство следва да удостовери доставката. Когато на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС ДДС е изискуем от доставчика на услугата по вноса, чиято стойност е включена в данъчната основа по вноса на стоки, за да приложи нулевата ставка, доставчикът следва да разполага с документите, посочени в чл. 36а, ал. 2 от ППЗДДС. Това са:
- фактура за доставката;
- писмена декларация от получателя на доставката, на чието име е оформен вносът и описание как е формирана данъчната основа по чл. 55 от ЗДДС (стойността на всяко едно увеличение по чл. 55, ал. 1 от ЗДДС трябва да бъде посочена отделно в декларацията).
Ако преди настъпване на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 и 2 от ЗДДС за доставката е издаден документ с начислен данък със ставка 20%, е дадена законова възможност за извършване на корекция. Същата е регламентирана с текста на чл. 36а, ал. 3 от ЗДДС. Размерът на начисления ДДС се коригира по следния начин:
- за издадени фактури и известия - по реда на чл. 116 от ЗДДС (след снабдяване с документите по чл. 36а, ал. 2 от ППЗДДС);
- за издадени протоколи - по реда на чл. 36а, ал. 3 от ППЗДДС.

   В конкретния случай от страна на вашия доставчик на услугата митническо представителство е начислен ДДС в размер на 20%. Същият е следвало да ви издаде фактура с нулева ставка на данъка съгласно изискването на чл. 36а от ЗДДС, при положение че стойността на услугата се включва в елементите, формиращи данъчната основа на вноса по реда на чл. 55, ал. 1 от ЗДДС. От Ваша страна е следвало да му представите писмена декларация по реда на чл. 36а, ал. 2, т. 2 от ЗДДС.
ЗДДС не допуска възможност да бъде приспаднат два пъти ДДС за осъществена доставка. В тази връзка уверенията, които сте получили от страна на служителите на Агенция „Митници“, че ще имате такава възможност, противоречат на разпоредбите на закона.

   Предвид посоченото, във вашия случай съгласно дадената от законодателя възможност за извършване на корекция следва да се постъпи по следния начин:
Вашият доставчик на услугата по митническо представителство, след като се е снабдил с документите, необходими за удостоверяване прилагането на нулевата ставка (на основание чл. 36а, ал. 4 от ППЗДДС във връзка с чл. 36а, ал. 2 от същия), следва да анулира издадената от него фактура с начислен ДДС в размер на 20% и да състави нова фактура с нулева ставка върху стойността на извършената от него услуга (по реда на чл. 116 от ЗДДС). Също така ще е необходимо да се спази и изискването на чл. 116, ал. 4 от ЗДДС - подписване на двустранен протокол (за вас като получател и за доставчика на услугата). Същият следва да съдържа:
- основанието за анулирането;
- номера и датата на документа, който се анулира;
- номера и датата на издадения нов документ;
- подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Посочената фактура вие следва да включите в дневника за покупки. Също така следва да включите в дневника за покупките и анулираната фактура с отрицателен знак (за данъчния период на нейното анулиране).
Прилагаме ви и писмо на Дирекция „Данъчна политика“ изх. №16-05-109/09.09.2014 г. към Министерството на финансите до заместник-директора на Агенция „Митници“ относно формирането на данъчната основа по чл. 55, ал. 1 от ЗДДС при внос на стоки.Статия със свободен достъп