Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 5, Май 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2019 г.
Закони и правителствени актове

Закон за счетоводството

В сила от 01.01.2016 г. Обн. ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., ...

Коментар на експерта

Как съдът може да ви задължи да върнете погрешно получена сума по банковата ви сметка като заем с лихва

Въпросът възниква с оглед наличието на съдебни решения на районни съдилища у нас в този смисъл, които се позовават на практика на ВКС, които според решенията допуска това да се случи. Така след получена по банковата сметка на дадено лице сума с наредител лице, с което получателят...

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г.

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г., са публикувани в ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г. Те се отнасят за изискванията, свързани с независимия финансов одит, поставяне на печат във финансовите отчети, публикуване на финансовите отчети и приложимата счетово...

Промените в ЗМДТ, в сила от 01.01.2019 г.

С разпоредбите на § 39-40 на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИД ЗКПО), обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., са направени изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), по-голямата част от които влизат в сила от 01.01.2019 г. Най-същественити от тях с...

Процедура за възстановяване на уволнен работник или служител

Прекратяването на трудовото правоотношение разкъсва създадената с трудовия договор връзка между работника или служителя и работодателя. Последиците обикновено са по-тежки за работника или служителя, особено ако прекратяването е извършено от работодателя в нарушение на закона. Пор...

Въпроси и отговори от практиката

Встъпителните и последващи имуществени вноски на учредителите се отчитат като собствен капитал на ЮЛНЦ

Въпрос: Сдружение с нестопанска цел, регистрирано в частна полза, за получавания членски внос трябва ли да има касов апарат? С какви документи трябва да се отчита приходът от получавания членски внос? Отговор: Встъпителните и последващи имуществени вноски на учредителите се отчи...

Вътреобщностно придобиване

Въпрос: Новооткрито българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, възнамерява да извърши покупка на сувенири от италианско дружество. Сувенирите ще бъдат транспортирани до Германия, където ще бъдат продадени на американско дружество, за което нямаме данни да има място на стопанска...

Данъчни аспекти при продажба на жилище от физически лица

Въпрос: През м. 09/2018 г. продадохме собствено основно жилище, придобито през 1978 г., за което със съпруга ми имаме по 1/2 собственост. През м. март 2017 г. придобихме чрез покупка второ жилище, предназначено за живеене, тъй като решението ни беше да продадем жилището по т. 1. ...

Допълнителни парични вноски по чл. 134 от ТЗ

Въпрос: Дружество А има 50% дялово участие в дружество Б. Дружеството А с протокол на общото събрание предоставя парични средства на дружество Б по реда на чл. 134 от ТЗ. Как следва да бъдат осчетоводени допълнителните парични вноски съответно и в двете дружества? Отговор: Допъл...

Доставка на услуга по митническо представителство

Въпрос: При проверка от Агенция „Митници“ е доначислен ДДС към митническите декларации за внос на стоки, като към митническата облагаема стойност е включена и стойността на услугите на митническите посредници, изготвящи митническите декларации. За тези услуги дружеството разполаг...

Доход от трудова дейност на ФЛ в държава, на която не е гражданин

Въпрос: Физическо лице, студент в САЩ, е заминало за обучение в края на 2018 година. Лицето има доходи от друга стопанска дейност през 2018 година в България и съответно е получило доходи от почасова заетост в САЩ през 2018 година. Работодателят в САЩ съобщава на лицето, че трябв...

Издаване на фискална касова бележка

Въпрос: Клиенти ни са фирма, която има лиценз-марка, с която произвежда облекло. Притежава фирма и лицензът е на името на фирмата. Има и сайт, който е на същата фирма. Основно ще продава от сайта си и има търговски обект с касов апарат. Във връзка с новите изисквания за лицензира...

Командироване на управител на търговско дружество

Въпрос: Може ли управител на българска фирма, чужд гражданин - грък, при командироване в страна от ЕС и в трета страна (Китай) да не тръгва от България, а от Гърция, без дори да преминава през България. Проблем ли е в командировъчната заповед маршрут Атина - Пекин - Атина? Относн...

Коригиране на грешка

Въпрос: Придобит е автомобил през 2014 г. и не е заведен счетоводно. Автомобилът е товарен и е бил закупен от друга фирма в брой. Установяваме грешката сега на 23.01.2019 г., тъй като предстои продажбата му. Към днешна дата е спрян от движение и не се използва за нуждите ни. Авто...

Наредба № Н-18 от 2006 г. не е приложима, когато плащанията по продажбите се извършват по банков път

Въпрос: Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите (абр. НДВ1062006) приложима ли е за нашето дружество, предвид че имаме софтуер за изготвяне/издаване на фактури, всички плащания се извършват по банков път и нямаме касов апарат? ...

Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер

Въпрос: Агенция за недвижими имоти получава депозит от купувача от 2000 лв. за осъществяване на покупко-продажба на недвижим имот. Впоследствие купувачът се отказва и депозитът остава като неустойка - 1000 лв. за агенцията и 1000 лв. за продавача. Какви документи трябва да бъдат ...

Непризнатите приходи за данъчни цели

Въпрос: Преди пет години на ЕООД е съставен ревизионен акт по ЗДДС. Заведено е дело против този акт, но междувременно банковите сметки са запорирани и съответно парите за акта прихванати. След всички инстанции съдът се произнася в наша полза и отменя акта. Пуснахме до НАП искане ...

Няма специфични изисквания за префактуриране на разходи за счетоводни цели

Въпрос: Фирма А ипотекира свой недвижим имот в полза на фирми Б и С за отпускане на кредит на последните. Собствениците на фирмите са братя. Във връзка с отпускането на кредита фирма Б плаща нотариални такси, банкови такси, такси в Агенция по вписванията. Фирма С ще възстанови на...

Облагане доходите от наем на местни физически лица

Въпрос: Физическо лице се осигурява като СОЛ и плаща авансови осигурителни вноски върху избран осигурителен доход в дружество А. Едновременно с това е на трудово правоотношение в дружество Б. Получава и доходи от наем. Внасян е авансово данък за I, II, III тримесечие за полученит...

Облагане на внос на стоки

Въпрос: Италианска фирма, която не е регистрирана за целите на облагането с ДДС нито в Италия, нито в която и да било друга държава - членка на ЕС, има сайт за електронна търговия, чрез който продава на данъчно незадължени лица в Европа, включително и в България. Данъчно незадълж...

Облагане на физическо лице, получаващо доходи за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство

Въпрос: Физическо лице е засадило лавандула на наследени от него ниви и през 2018 г. е предало ожънатата лавандула на фирма с договор и протокол за преработка. След това продава добитото масло на фирмата, която е преработила лавандулата, но указва парите по продажбата да бъдат пр...

Облагане по ЗДДС на доставка на стоки

Въпрос: Българска фирма „А“, нерегистрирано по ЗДДС лице, изнася хранителни стоки(мед) за страна – членка в ЕС, фирма „Б“. 1. В единия случай „Б“ е регистрирана по ЗДДС и има VAT номер. 2. В другия случай фирма „Б“ не е регистрирана по ЗДДС. Има ли задължение фирма „А“ да се реги...

Облагане по ЗДДС на продажба на машина извън ЕС

Въпрос: Фирма в България закупува машина (ДМА), която иска да продаде на фирма извън Европейския съюз, но машината ще бъде само с прехвърлена собственост, тъй като остава на територията на България за отговорно пазене и ползване от българската фирма. Как следва да се оформи факту...

Облагане с ДДС на посреднически услуги

Въпрос: Имаме фирма, регистрирана по ЗДДС, която се занимава с посредничество за получаване на обезщетения от пътници на закъснели или отменени полети. Полетите са в рамките на Евросъюза, или поне кацането или излитането е в страна от Евросъюза. Клиентът ни (пътникът - винаги физ...

Определяне на данъчния финансов резултат

Въпрос: Фактура за доставена стока от 2013 г. не е платена на доставчика. През 2018 г. е подписано споразумение между доставчика и клиента за отсрочване - срокът за погасяване на задължението съгласно споразумението е до 31.12.2019 г. Следва ли клиентът да приложи изискването на ...

Определяне на облагаемия оборот

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, започва дейност в търговски обект - ресторант. През периода м. ноември 2018 г. – м. януари 2019 г. са реализирани обороти от дейността, както следва: през месец ноември 2018 г. 7000 лв.; през месец декември 2018 г. 32 000 лв.; към 18 януар...

Отписване на задължения

Въпрос: Фирма има задължения към доставчици по фактури от 2009 г. и от 2012 г. Задължително ли е тези задължения да бъдат отписани и съответно да се увеличи счетоводният финансов резултат? Какви счетоводни статии следва да се съставят? Отговор: Задълженията с изтекъл давностен с...

Отписване на стоки

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС, има налични стоки към 31.12.2017 г. в размер на 65 000 лв. Голяма част от тях, на стойност 23 000 лв., са закупени преди 2013 година. Какви са изискванията стоките да се изпишат през 2018 г. и как да се отразят в ОПР и баланса? Отговор: С...

Плащане на заем от солидарен длъжник

Въпрос: Фирма Х има изтеглен ипотечен кредит със залог недвижим имот, собственост на фирмата. От две години фирмата Х не обслужва заема си. В момента заемът се обслужва от фирма У, която е вписана в договора за заем като солидарен длъжник. Обслужването е, като се внасят пари на к...

Признаване на закупена стока

Въпрос: Българска фирма, изкупува трюфели от физически лица, които са чуждестранни лица – живеещи в Италия. Мястото на работата им (бране на трюфели) е в България. По какъв начин трябва счетоводно да се отрази закупената стока (трюфелите)? Трябва ли българската фирма да сключва д...

Продажба на стоки под покупната стойност

Въпрос: Продаваме залежали стоки под покупната стойност. Трябва ли да си начисляваме ДДС на разликата между продажната стойност и покупната им стойност? Стоките не са преоценени. Отговор: В Закона за данък върху добавената стойност няма изискване за начисляване на ДДС за разлика...

Публичният електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС

Въпрос: Подлежи ли дружеството ни на вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15, ако съм получател на течни горива по чл. 176в, ал. 1, т. 3 и използвам същите само за собствени нужди (зареждане на МПС за разносна търговия), притежавам ЕСПФ и нивомерна система. Ако подлежа на такова...

Разпределяне на дивидентите в дружествата с ограничена отговорност

Въпрос: Допустимо ли е общото събрание на ООД да вземе решение за разпределяне на дивиденти на съдружниците така, че дивидентите да не съответстват на дяловото участие? Пример: двама съдружници с по 50% дялово участие вземат решение да разпределят на единия съдружник 70 000 лв., ...

Съставяне на крайния ликвидационен баланс

Въпрос: При ликвидация на фирма има натрупана загуба от съществуването на фирмата от 2002 г. до момента 23 000 лв. и остатък от неизплатен заем 26 000 лв. към собственици и той няма да се изплаща. Фирмата не разполага с финансови средства по каса и банка. Какви счетоводни операци...

Транзитни продажби

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, продава на фирма извън Европа, регистрирана в Хонконг стоки, но фактически износ няма (стоките не напускат територията на Европейския съюз), тези стоки са изпратени на адрес на трета фирма в Испания, която е регистрирана по ДДС. От гл...

Писма и указания

Решение № 4319 от 22.03.2019 г. по адм. дело № 13458/2018 г.

Предмет на спора e наложена на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС принудителна административна мярка запечатване на търговски обект - зоомагазин, и забрана на достъпа до него за срок от 30 дни. В конкретния случай безспорно се установява констатираното нарушение, изразя...

№ 1029-40-12134 от 28.12.2018 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за бюджета на ДОО за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения.

I. Закон за бюджета на ДОО за 2019 г. Със Закона за бюджета на ДОО за 2019 г. са определени следните нови размери на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители и на паричните обезщетения и помощи ...

№ 91-00-10.107 от 03.12.2018 г. ОТНОСНО: Ред за заявяване за принудително събиране на публични вземания по реда Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в Националната агенция за приходите (НАП) чрез електронна услуга за предявяване на изпълнителни основания, с които е установено публичното вземане

С писмо с изх. № 91-00-100#9/14.08.2018 г. на изпълнителния директор на НАП ви уведомихме за предстоящо внедряване на нова електронна услуга с контролиран достъп от НАП за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане, съобразена с изискванията на чл. 22...

№ МУ-2 от 27.02.2019 г. ОТНОСНО: Осъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ В чл. 229, ал. 1, т. 2, б. „д“ ЗОП е регламентирано правомощие на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за осъществяване на контрол върху процедури на договаряне. Обхват на контрола Съгласно чл. 233, ал. 1 ЗОП на контрол от АОП подлежат откритите от публични...

№ МУ-3 от 27.02.2019 г. ОТНОСНО: Осъществяване на контрол по чл. 235 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ В чл. 229, ал. 1, т. 2, б. „е“ ЗОП е регламентирано правомощие на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за осъществяване на контрол на измененията на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП. Обхват на контрола Съгласно чл. 235 от...

№ НДМСПО-17-723 от 22.02.2019 г. ОТНОСНО: Принципен подход на КЗЛД по отношение на представените за одобрение проекти на кодекси за поведение

СТАНОВИЩЕ Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венцислав Караджов, Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на 15.02.2019 г., при разглеждането на искане с вх. № НДМСПО-17-723#5/31.10.2018 г. установи, че след започването на прилагането на...

Решения на ВАС

Решение № 4094 от 20.03.2019 г. по адм. дело № 14316/2018 г.

Предмет на спора e прекратена регистрацията по ЗДДС на ООД, на основание чл. 107, т. 4, б. „а” от ЗДДС. Съгласно чл. 107, т. 4, б. „а“ ЗДДС (в приложимата редакция на ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.), прекратяването на юридическо лице търговец, с или без ликвидаци...

Решение № 4184 от 20.03.2019 г. па адм. дело № 10904/2018 г.

Предмет на спора e отговорност на управител на дружество за задълженията му на основание чл. 19, ал. 1 ДОПК. Условията за възнищкване на отговорността по чл. 19, ал. 1 ДОПК следва да са налице кумулативно. Съответното лице е било управител на дружеството в периода от 29.04.2014 ...

Решение № 4231 от 21.03.2019 г. по адм. дело № 7946/2018 г.

Предмет на спора са допълнително определени задължения по ЗДДС, данък по чл. 48 ЗДДФЛ и здравноосигурителни вноски ведно с лихви за просрочие. Доставка на стока съгласно легалната дефиниция, дадена в чл. 6 ЗДДС, е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право вър...

Решение № 4275 от 21.03.2019 г. по адм. дело № 14699/2018 г.

Предмет на спора e налагане на принудителна административна мярка запечатване на търговски обект - заведение за бързо хранене, и забрана за достъп до него за срок от 5 дни. Приходният орган действа в условията на обвъзрана компетентност, като ирелевантно за случая е прекратяване...

Решение № 4390 от 25.03.2019 г. по адм. дело № 12524/2018 г.

Предмет на спора e непризнато право на приспадане на данъчен кредит лихви по няколко фактури на различни дружества на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6 и чл. 9 ЗДДС поради неосъществяване на фактурираните доставки на авточасти и ремотни услуги. Някои от с...

Решение № 4401 от 25.03.2019 г. по адм. дело № 13410/2018 г.

Предмет на спора e право на ползване на данъчен кредит. При сделка, състояща се в получаването на услуга, каквато е наемането на автомобил, наличието на пряка и непосредствена връзка между определена получена доставка и една или повече извършени доставки, пораждащи право на прис...

Решение № 4481 от 26.03.2019 г. по адм. дело № 14774/2018 г.

Предмет на спора е установено допълнително задължение за ДДС ведно с лихви на основание чл. 111, ал. 1 във вр. с чл. 27, ал. 5 ЗДДС. Нормата на чл. 27, ал. 5 ЗДДС в глава втора на ЗДДС „Данъчно събитие и данъчна основа“ се явява специална разпоредба и тя определя реда, по който ...

Решение № 4570 от 27.03.2019 г. по адм. дело № 12400/2018 г.

Предмет на спора e ползване на данъчен кредит. Принципът на допустимост на солидарната отговорност и съответствието му с Директива на Съвета 2006/112/ЕО е потвърден с Решение на Съда ЕО по дело С-384/04, в което Съдът посочва, че чл. 21, ал. 3 от Шестата директива (отм.), сега ч...

Решение № 4896 от 02.04.2019 г. по адм. дело № 14204/2018 г.

Предмет на спора са задължения за ДДС, резултат от отказ на право на данъчен кредит по фактури, издадени от три ЕООД, с предмет на доставките месо. Според решението на Съда на ЕС по дело С-643/11, съгласно чл. 203 от Директива 2006/112 за доставчика данъкът е изискуем по силата ...

Решения на ВКС

Решение № 10 от 01.02.2017 г. на ВКС по гр.д. № 2801/2016 г., III г.о.

Не може да се приеме, че с подписването от служителя на заповед за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, т. 1 от КТ фактическият състав на тази разпоредба е осъществен. Подписът на работника или служителя под заповедта удостоверява единствено получаването й, а не...

Решение № 107 от 7.07.2017 г. на ВКС по гр.д. № 4580/2016 г. на I г.о., ГК

При сключване на договор за прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти те следва да бъдат описани с присъщите им индивидуализиращи признаци. За урегулираните поземлени имоти това са местонахождение, площ, планът, по който са заснети, номерът по плана и съседите. При прехвър...

Решение № 186 от 30.01.2017 г. по т. д. № 2410/2015 г., I т. о.

Допустимо е наследниците на починал в хода на съдебния процес ищец по иск с правно основание чл. 74 ТЗ за отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност да бъдат конституирани като ищци на мястото на починалия наследодател, ако с този ...

Решение № 212 от 19.01.2017 г. по т. д. № 3447/2015 г., I т. о.

Синдикът може да прекрати с едностранно предизвестие по реда на чл. 644 ТЗ сключен от несъстоятелния търговец договор и в случаите, когато неизпълнението е от страна на длъжника. Чл. 19, ал. 3 ЗЗД Чл. 644 ТЗ Производството е по реда на чл. 290 ТПК. Образувано е по касационна жа...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 5 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.04. - 30.04.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 18 до бр. 26 от 2019 г.

ДВ, бр. 18 от 1.3.2019 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 г., подписан...