начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 19, 13 - 19 май 2019 г. > Зачитане на майчинството за трудов ...
в. Седмичен законник
бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Зачитане на майчинството за трудов стаж

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Поради това, че е била на трудовата борса, майката е получавала обезщетението си за майчинство от борсата. Трябва ли това време да се зачита за трудов стаж за клас?

   За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение по реда и при условията на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Размерът му се определя в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.
Трудовият стаж, придобит преди сключване на трудов договор с конкретен работодател се взема предвид от него, само когато предишният трудов стаж е придобит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия (чл. 12, ал. 4, т. 1 от посочената наредба). Трудовият стаж през времето за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст, без да е съществувало трудово правоотношение и зачетен на основание чл. 354, ал. 1, т. 6 от КТ, не се взема предвид при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, тъй като през това време не е съществувало трудово правоотношение и трудовият стаж не е придобит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Този стаж се отчита при определяне правото и размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст, без да са правени осигурителни вноски (чл. 9, ал. 2, т. 1 от КСО).Статия със свободен достъп