Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.
Законодателство

Данъчно третиране на дружествен дял, предоставен на съдружник при прекратяване на участието му в ООД

Участието в търговско дружество е напълно доброволно. Съгласно чл. 125 от Търговския закон (ТЗ) съдружник в дружество с ограничена отговорност може да прекрати своето участие в него “с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата н...

Министерски съвет

Правителството прие промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Правителството прие промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Те произтичат от изменения в Административнопроцесуалния кодекс, с които се регламентира електронният обмен на документи между гражданите ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 27 от 2.4.2019 г.

Народното събрание прие Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Правителството прие: 1. Постановление № 57 от 28 март 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 58 от 28 март...

Въпроси и отговори

ГФО на фирма, обявена в несъстоятелност

Имам фирма, която е обявена в несъстоятелност на 18.10.2018 г. Трябва да я приключа по СС 13. Аз съм направила стандартен ГФО от 01.01.2018-18.10.2018 г. в статистиката. Фирмата има активи, за които е направена пазарна оценка на 20.12.2018 г. По СС 1...

Данъчно третиране на застраховка “Живот”

В ООД собственици са две физически лица, които са самоосигуряващи лица и двамата полагат личен труд в дружеството. И двамата са управители по съдебно решение, но получават месечно възнаграждение само за положения личен труд. Дружеството сключва догов...

Доставка, облагаема с нулева ставка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, възнамерява да си закупи от физическо лице къща с двор, която ще използва за дейността на дружеството. При закупуването на имота няма да се ползва данъчен кредит, тъй като продавачът не е регистрирано по ЗДД...

Едностранна промяна на трудовия договор

Работодателят предлага допълнително споразумение по чл. 119 от КТ към основния договор за изпълнение на допълнителна работа на вакантна длъжност и едновременно с това издава заповед за заемане на тази длъжност. Работникът отказва да подпише допълните...

Зачитане на майчинството за трудов стаж

Поради това, че е била на трудовата борса, майката е получавала обезщетението си за майчинство от борсата. Трябва ли това време да се зачита за трудов стаж за клас? За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща...

Облагане с окончателен данък на доходите от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на чуждестранни физически лица

Предприятието ни има сключен договор за управление с чуждестранно физическо лице, гражданин на страна, която не е членка на ЕС. Лицето няма адрес или офис на територията на Република България и осъществява дейността по управление от територията на ст...

Осигуряване на чуждестранно физическо лице, сключило договор за управление

Предприятието ни има сключен договор за управление с чуждестранно физическо лице, гражданин на страна, която не е членка на ЕС. Лицето няма адрес или офис на територията на Република България и осъществява дейността по управление от територията на ст...

Отдаване под наем на имоти от физически лица

Физическо лице съм и отдавам под наем два мои апартамента за кратко или по-дълго ползване от лица, които са временно в града, в който живея. Ползвам услугите на Booking за намиране на клиенти или чрез познати. Поради противоречивите отговори, които п...

Пенсионеритe не дължат здравни вноски

Пенсионер съм и давам под наем апартамент през летния сезон. В ГДД по чл. 50 трябва ли да правя изравняване на здравното осигуряване? Пенсионерите, получаващи доходи от наем, не дължат здравноосигурителни вноски върху тези доходи. Текстът в Приложен...

Пенсия в намален размер

През 2020 г. ще навърша необходимата съгласно чл. 68 от КСО възраст. Вече имам необходимия осигурителен стаж и за това бих желала да се пенсионирам още през тази 2019 година при условията за отпускане на пенсия в намален размер. Как и кога може да ст...

Покриване на загуби от минали години

ЕТ има в сметка 493 Разчети със собственици кредитно салдо от 10 000 лв. Същите са от собственика. Може ли с тези средства от 10 000 лв. да бъде покрита загубата от минали години? Според чл. 134 от Тър­говския закон по решение на общото събрание за...

Право на ваучери за храна при ползване на отпуск за отглеждане на дете

Наша служителка ще ползва отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ (за отглеждане на дете до 8-годишна възраст) за 4 месеца. Има ли право за периода на този отпуск да получава ваучери за храна в размер на 120 лв. на месец? Поставеният въпрос има поне две из...

Превръщане на безсрочен трудов договор в срочен по молба на лицето

Превръщането на безсрочен трудов договор в срочен по молба на лицето не трябва ли да се счита за мoлба за напускане? Освобождаването на лицето по кой член да стане - с предизвестие от работника или поради изтичане на уговорения срок? Превръщането на...

Прилагане на Наредба Н-18/2006 г. на МФ

Казус 1: Имаме фирма, регистрирана в България по ДДС, която има физически магазин, който не използва СУПТО, има касов апарат, отговарящ на новите изисквания. Получаваме запитване от Румъния за вид стока/артикул, който клиентът иска да закупи. Може ли...

Справочник

Данъчно третиране на договори за оперативен лизинг съгласно Mеждународните счетоводни стандарти при лизингополучатели

I. Мотиви за промяната Промяната е продиктувана от влизането в сила от 01.01.2019 г. на новия МСФО 16 Лизинг и от необходимостта от еднакво данъчно третиране, независимо от това дали данъчно задължените лица прилагат като счетоводна база Международни...

Отменя се задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12 май

Държавна агенция “Национална сигурност” С изменения, отразени в § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обнародван в ДВ, б...

Разяснения относно възможностите за импорт на данни за продажби в СУПТО във връзка с изискванията в т. 9 от Приложение № 29 на Наредба № Н-18/2006 г.

I. Импорт в СУПТО (СУПТО_А) на данни за продажби с УНП, генерирани от друг СУПТО (СУПТО_Б), използван от същото ЗЛ Вариант 1: При импорт в СУПТО_А на данни за продажби с УНП, генерирани в СУПТО_Б, се допуска запазване на вече генерираните УНП. Продаж...

Справочна информация бр. 19/2019

Централни валутни курсове за периода 03.05. - 09.05.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Срок за вписване на обстоятелства по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Агенция по вписванията Агенцията по вписванията напомня, че в срок до 31 май 2019 г. следва да бъдат заявени данни относно действителни собственици съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Данните относно действителни соб...

Схеми електронни магазини - СУПТО

Национална агенция за приходите 1. Търговец извършва продажби чрез онлайн платформа 1.1. Онлайн платформата не притежава характеристиките на СУПТО Вариант 1: Е-търговецът не използва СУПТО Търговецът извършва дейността си от обект, в който няма СУПТ...