начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г. > Покупка на софтуер
в. Седмичен законник
бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.

Покупка на софтуер

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Българска фирма, регистрирана по ДДС, закупува софтуер от доставчик в ЕС - превежда сумата и изтегля софтуера (по-скоро лиценза за ползването му за определен период).  След това продава този лиценз за ползване на български клиенти. Тъй като не е на технически носител, не би трябвало да е стандартен софтуер, но в същото време го препродава като стока. Как е редно счетоводно да се отнесе покупката (стока или услуга) и в коя колона на дневник продажби трябва да се отнесе протоколът? 

   За да се установи дали софтуерът е стока или услуга по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), трябва да се анализират разпоредбите на чл. 5 и чл. 8 от закона:
- стока е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, както и стандартният софтуер;
- услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство.
Съгласно параграф 1, т. 25 от допълнителните разпоредби на ЗДДС стандартен софтуер е програмен продукт, записан на технически носител, който е предназначен за масова употреба и не отчита спецификите в дейността на конкретния потребител.
Както е посочено в запитването, в случая софтуерът се третира като услуга по ЗДДС.
При получаването на услуга от чуждестранен доставчик, когато мястото на изпълнение е на територията на страна, трябва да се издава протокол по чл. 117 от ЗДДС. В дневника на покупките протоколът трябва да се отрази в колона 9 и 10, а в дневника на продажбите - в колона 14 и 15 (протоколът по чл. 117 се издава на основание чл. 82, ал. 2).
За счетоводното отчитане трябва да се тълкуват счетоводните стандарти. Например съгласно параграф 6 от МСС 2 Материални запаси като стоки се отчитат всички активи (независимо дали са материални или нематериални), държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност.
Ако софтуерът отговаря на определението за стока съгласно счетоводните стандарти, трябва да се отчита като покупка и продажба на стоки, въпреки че се третира като услуга по ЗДДС.Статия със свободен достъп