Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.
Законодателство

По-важните акценти в Наредба № Н-9 за регистрите, водени от Агенция “Митници”

В “Държавен вестник”, бр. 94 от 13.11.2018 г., е обнародвана и влязла в сила от същата дата Наредба № Н-9 от 7 ноември 2018 г. за регистрите, водени от Агенция “Митници”, издадена от министъра на финансите. Същата е допълнена и в ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г. Наредбата на основание ...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Декларация за действителни собственици ще подават фирми, чиито собственици са регистрирани чуждестранни лица, и техните действителни собственици - физически лица, не са вписани в българс...

Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за лечебните заведения

Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за лечебните заведения. Парламентът удължи с четири години срока за придобиване на специалност “Обща медицина” от личните лекари, които нямат такава. Досегашният срок беше 3 юни 2019 г. По данни на регионалните здра...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за решаване на проблема с храненето на военнослужещите

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за решаване на проблема с храненето на военнослужещите. С измененията се дава възможност при наличие на обективна невъзможност за осигуряване на безплатна храна и ободряващи на...

Парламентът прие промени в Закона за държавната собственост на второ четене

Парламентът прие промени в Закона за държавната собственост на второ четене. С промените се оптимизира процедурата, свързана с отчуждаването на частни имоти за държавни нужди. В закона беше записано, че в седeмдневен срок от постъпване на искането съдът може да допусне предварите...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за марките и географските означения

Правителството одобри проект на Закон за марките и географските означения. Чрез предложените изменения в действащата към момента правна уредба в областта на марките и географските означения ще се постигане съответствие между българското и европейското право в областта на защитата...

Държавен вестник

ДВ, бр. 36 от 3.5.2019 г.

Конституционният съд прие Решение № 5 от 19 април 2019 г. по конституционно дело № 12 от 2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 89 от 25 април 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. 2. Постановление № 90 от 25 април 2019...

ДВ, бр. 37 от 7.5.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Пра...

Въпроси и отговори

База за изчисляване на обезщетението при уволнение след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Освободихме служител от 01.01.2019 г. по взаимно съгласие, за да може да получи пенсия. На следващия ден отново го назначихме на работа, поради което временно беше стопирано изплащането на обезщетението. На 12 февруари получих заповед за изплащане на обезщетението. Кой месец след...

Възнаграждение за платен годишен отпуск, ползван след продължителен отпуск по майчинство

Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск, който се ползва веднага след продължителен отпуск по майчинство? Ако заплатата преди началото на отпуска по майчинство (2017 г.) е била на нивото на минималната за страната работна заплата, тя ли трябва да бъде отчитана ...

Данъчно третиране на доходите, придобити при конкурси, състезания и игри

Българско дружество на случаен принцип (томбола по радиото) избира двама човека, на които да направи безплатно обучение. Това е един вид награда за спечелилите лица на случаен принцип. Дружеството издава фактури към тези лица, в които се начислява стойността на обучение, както и ...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 22/2019 г.

Дело C‑278/18, решение от 28 февруари 2019 страни: Manuel Jorge Sequeira Mesquita срещу Fazenda Pública, Предмет на спора е облагане с ДДС на договор за прехвърляне на стопанисване на земеделски имоти със засадени лозя. Господин “А”, който е собственик на лозя, е сключ...

Заплащане на продуктова такса

Имам въпрос, свързан с използването на найлонови торбички. Имаме няколко вида найлонови торбички, които не отговарят на предвидените в наредбата за продуктови такси размери и микрони дебелина. Въпросът ми е как най-икономически изгодно да подходим? Какви са вариантите ни - дали д...

Отчитане на извънредни разходи

Автомобил на наш клиент счупи бариера, която не е ДМА. Получихме фактура за ремонта за 600 лв. с ДДС, изплатена сума щета 650 лева. Трябва ли да компенсирам възникналите извънредни разходи 500 лева с извънредните приходи и да посоча само разликата в ОПР като извънреден приход, ил...

Покупка на софтуер

Българска фирма, регистрирана по ДДС, закупува софтуер от доставчик в ЕС - превежда сумата и изтегля софтуера (по-скоро лиценза за ползването му за определен период).  След това продава този лиценз за ползване на български клиенти. Тъй като не е на технически носител, не би трябв...

Право на данъчен кредит за стоки, закупени в период на временна дерегистрация

По правило право на данъчен кредит имат само регистрираните за целите на облагането с ДДС лица. В случаите на чл. 68, ал. 1, т. 1-4 от ЗДДС и при наличието на изискванията на чл. 69 те имат право да приспаднат от задълженията си по закона сумите за данъка върху стоки или услуги п...

Признаване за данъчни цели на разходите за обучение

Българско дружество, регистрирано по ДДС, избира трима новозавършващи студенти, които записва на допълнителен курс за своя сметка. В зависимост от резултатите от завършения курс дружеството може да назначи един, двама или никой от тях на трудов договор. Има ли право българското д...

Смяната на собственика не е основание за уволнение

Фирмата, в която работим, беше продадена. Преди няколко дни получихме заповеди за уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда поради ликвидация на предприятието, въпреки че то не се ликвидира. Производството остава същото и мястото му не се променя. При това п...

Справочник

Данъчен финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество

Национална агенция за приходите Определяне на данъчен финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество (КЧД): ПРАВИЛО: Неразпределената печалба от текущата година на чуждестранно образувание и печалбата, реализирана от място на стопанска дейност в чужбина за с...

Общи правила на публичната продан

НАЧИН НА ПРОДАЖБАТА 1. Начини на продажбата на вещи в производството по принудително събиране по ДОПК Публичната продан е част от принудителното изпълнение върху вещи и имоти. По отношение на продажбата на движими вещи законодателят изисква публичната продан да се извършва на пос...

Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от КТ

Разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) определя дохода, сроковете и начина на внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда н...

Отпадат ограниченията за работа на българи в Швейцария

Министерство на труда и социалната политика От 1 юни 2019 г. отпадат ограниченията за работа на граждани на България в Швейцария. Сънародниците ни ще могат да пребивават свободно в страната при условие, че имат работно място. Това стана възможно, след като правителството на Швей...

Публична продажба на постоянно определени места - общи правила и условия за намаляване на цената

1. Публична продажба - общи правила Движими вещи, чиято първоначална продажна цена не надвишава 5000 лв. и които се намират на мястото на продажбата, могат да се продават чрез публична продажба на постоянно определени места, при която вещта се предава на купувача след заплащане н...

Справочна информация бр. 22/2019

Централни валутни курсове за периода 23.05. - 30.05.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...