начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 7, Юли 2019 г. > Признаване на приходите от неустойк...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2019 г.

Признаване на приходите от неустойки

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

   Въпрос: Фирма с основен предмет на дейност „Отглеждане на зърнени и бобови растения“ през 2018 г. получава обезщетение за некачествен посевен материал. Това обезщетение е осчетоводено като друг приход от дейността. За 2018 г фирмата има право на данъчно облекчение под формата на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО.
Печалбата от полученото обезщетение следва ли да се включи към дейността по производство на непреработена растителна продукция и да участва при определяне на размера на преотстъпения данък?

   Отговор: Съгласно раздел Г, точка 3 от Приложение към СС 18 Приходи приходите от неустойки се признават след установяване на правото за тяхното получаване съгласно договор или чрез съдебен иск. Ако активите, за които дружеството получава обезщетение се използват за дейността по отглеждане на зърнени и бобови растения, то тогава счетоводно отчетените приходи от неустойки следва да формират счетоводния финансов резултат на дружеството от съответната дейност. Ето защо смятаме, че след като полученото обезщетение е отпуснато във връзка с активи и покриване на разходи, които се отнасят за дейността, за която може да се преотстъпва корпоративен данък, тогава приходите от обезщетения участват при формиране на счетоводния финансов резултат, съответно на данъчния финансов резултат, за който може да се преотстъпва корпоративен данък.Статия със свободен достъп