Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 7, Юли 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2019 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

В сила от 01.01.2002 г. Приета с ПМС № 32 от 11.02.2002 г. Обн., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 19 от 9 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 ав...

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (загл., изм., Дв, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)

В сила от 02.01.2003 г. Издадена от министъра на труда и социалната политика Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2003 г., изм., ДВ, бр. 39 от 25 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 88 от 8 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., попр., ДВ, бр. 3 от 10 януари 2006 г., изм., ДВ, бр...

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В сила от 01.01.2006 г. Издадена от министъра на финансите Обн. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 ...

Коментар на експерта

За някои практически проблеми, свързани с договора за вътрешно заместване

Обичайно по-продължителните отсъствия на работници и служители (поради ползването на различни видове отпуски и най-вече отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст; дългосрочни командировки и др.) изправят работодателя пред необходимостта от намиране н...

Нов Закон за защита на търговската тайна

До приемането на новия Закон за защита на търговската тайна (oбн., ДВ, бр. 28 от 05.04.2019 г.) основната правна уредба на защитата на търговската тайна се съдържаше в Закона за защита на конкуренцията – в глава седма „Забрана за нелоялна конкуренция“ (чл. 29-37 ЗЗК). Разпоредбат...

Нов модел на счетоводно отчитане на договорите за консигнация, породено от промените в ЗДДС

Обикновено промените, свързани с текущото счетоводно отчитане по дадени сделки и стопански процеси, се налагат в резултат на промяна в приложимото счетоводно законодателство. Настоящият материал ще направи едно изключение, тъй като промяната в счетоводния модел на отчитане, който...

Промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

С Постановление № 107 от 8 май 2019 г. са извършени изменения и допълнения на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, които са публикувани в „Държавен вестник“, бр. 39 от 14.05.2019 г. С промените наредбата се привежда в съответствие с изменени...

Регистрация на трудовите договори, сключени с работниците и служителите

Регистрацията на трудовите договори с работниците и служителите се извършва по реда на Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Изменения и допълнения на наредбата са обнародвани с ДВ, бр. 12 от ...

Въпроси и отговори от практиката

Изкупуване на ЕООД

Въпрос: Фирма подписва договор със собственик на ЕООД за закупуване на дяловете му и превежда (по банков път) съгласно договора 50 000 лева. Как трябва да се осчетоводи тази сума от фирмата купувач и договорът достатъчно основание ли е за признаване на разхода? Отговор: При поку...

Обезщетение за бременност и раждане

Въпрос: Самоосигуряващо се лице, регистрирано като упражняващо свободна професия (консултант) в регистъра по БУЛСТАТ, осигурено за всички осигурени социални рискове, без фонд безработица, на 20.10.2018 г. излиза в отпуск поради бременност и раждане. Към момента продължава да по...

Облагане доходите на лице, извършващо хореографски услуги

Въпрос: Счетоводител съм на фирма, която сключва граждански договори за изпълнение на допълнителни педагогически услуги. Един от договорите е сключен с лице, което извършва хореографски услуги. Това лице е със завършено образование – хореография. Лицето има основен трудов догов...

Определяне на окончателен осигурителен доход на самоосигуряващо се лице - пенсионер

Въпрос: Самоосигуряващо се лице ЕТ от 01.09.2018 г. е пенсионер. Извършва ли се годишното изравняване на осигурителните вноски за получените от него доходи до м. 09.2018? След този месец самоосигуряващото лице е избрало да не внася осигурителни вноски. Отговор: На първо място, з...

Осигуряване на лице, работещо в чужбина и в страната

Въпрос: 1. Лицето Х - българин, живее и работи на трудов договор в Испания. Собственик и управител е на фирма в България, няма възнаграждение по ДУК. Получава възнаграждение за положен личен труд в българското дружество. Дължи ли осигуровки като самоосигуряващо се лице в България...

Осигуряване на самоосигуряващо се лице

Въпрос: Aко физическо лице продава през регистриран електронен магазин (регистриран на физическо лице) длъжно ли е да внася осигуровки за пенсия като самоосигуряващо се лице? Отговор: От 1 януари 2019 г. съгласно допълнението в чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО задължително осигурени з...

Прекратяване на едноличния търговец

Въпрос: Как се прекратява ЕТ? Отговор: Прекратяването на едноличния търговец се извършва чрез подаване на заявление А1 „Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличния търговец” в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Към заявлението следва да се приложат редица доку...

Прекратяването на осигуряването на изпълнителите по договор за управление и контрол

Въпрос: Управител на ЕООД на пицария спира дейност и сключва трудов договор като наемен работник. Как следва да се спре осигуряването в ЕООД-то? От НАП ни отговориха, че не е необходимо нищо друго да се прави, освен да се спре подаването на Д1 и Д6. Отговор: Договорът за управле...

Прехвърляне на правото на собственост на недвижимия имот

Въпрос: В счетоводството е представен нотариален акт, с който през 2018 г., ЕООД извършва прехвърляне на свой недвижим имот в изпълнение на задължение (даване вместо изпълнение). Със сделката дружеството прехвърля свой поземлен имот на едноличния собственик на капитала, който „.....

Признаване на приходите от неустойки

Въпрос: Фирма с основен предмет на дейност „Отглеждане на зърнени и бобови растения“ през 2018 г. получава обезщетение за некачествен посевен материал. Това обезщетение е осчетоводено като друг приход от дейността. За 2018 г фирмата има право на данъчно облекчение под формата на ...

Разходи за незавършено производство

Въпрос: Фирмата ни се занимава със строително-предприемаческа дейност. Основно строеж на жилищни сгради. След изграждане на жилищна сграда един от апартаментите решава да остави като собствен актив с цел отдаване под наем. До края на миналата година извършва довършителни работи п...

Сключване на трудов договор с шофьор за международен транспорт

Въпрос: Какви документи са необходими при сключване на трудов договор с шофьор международен транспорт? В НАП коя форма А1 се подава? Коя категория труд трябва да бъде назначен, втора или трета? Отговор: Тъй като в запиването не се съдържа конкретна информация за какъв вид превоз...

Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

Въпрос: През 2018 г. бивш служител е завел дело срещу работодателя си за изплащане на обезщетение за неползван отпуск съгласно разпоредбата на чл. 224 от КТ. Съдебният иск е прекратен поради деклариране пред РС от страна на служителя, че доброволно работодателят е изплатил дължим...

Счетоводното признаване на разходите

Въпрос: Могат ли да се отразят разходи за ел. енергия на нает имот, за които разходи партидите за ползване на ел. енергия и вода не са прехвърлени на наемателя, а са фактурирани на наемодателя, който е физическо лице. Юридическото лице ползва наетото помещение в дейността си....

Съхраняване на счетоводна информация

Въпрос: Българско дружество, което е ликвидирано и заличено в Търговския регистър, има документация, различна от вече предадената на НОИ, свързана с персонала. Има ли някакво законово задължение за съхранение или последици, ако вече ненужните документи на заличеното дружество бъд...

Писма и указания

№ 96-00-110 от 25.01.2019 г. Относно: Подаване на данни по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, с вх. № ……… от 11.01.2019 г., ви уведомявам за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването на предходно ваше запитване (вх. № ……../04.05.2018 г...

Решения на ВАС

Решение № 7692 от 22.05.2019 г. по адм. дело № 2845/2019 г.

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС и лихви за забава, дължими за данъчен период 12.2016 г. Съгласно чл. 138, § 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, съдържащ се в глава 4, озаглавена „Осво...

Решение № 7829 от 27.05.2019 г. по адм. дело № 1911/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС, представляващи отговорност по чл. 177 ЗДДС за задължения на АД относно невнесен ДДС по издадени фактури от доставчика, по които ревизираното дружество като получател по доставките е ползвало данъчен кредит. За да бъде приложен и...

Решение № 7875 от 27.05.2019 г. по адм. дело № 1619/2019 г.

Предмет на спора e извършено прихващане между дължим за въстановяване ДДС по чл. 92, ал. 3 ЗДДС за април 2018 г. Задължението е изпълнено доброволно, съгласно нормата на чл. 178, ал. 1 ДОПК, поради което въз основа на плащането задължението е било погасено. След постъпване на су...

Решение № 7882 от 27.05.2019 г. по адм. дело № 3139/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС и съответните лихви за просрочие в резултат на отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди 08. - 11.2014 г., 01., 02., 03., 05., 06., 09. - 12.2015 г. и 01.2016 г. по фактури, издадени от доставчик ЕООД. Съдебната практик...

Решение № 8072 от 29.05.2019 г. по адм. дело № 3714/2018 г.

Предмет на спора e извършване на доставки по няколко фактури. За да се приложи чл. 122 ДОПК при установяване на дължими данъци, следва да е налице особен случай, който да препятства извършването на ревизията по общия ред. Тези особени случаи са уредени изчерпателно в чл. 122 от ...

Решение № 8093 от 30.05.2019 г. по адм. дело № 9163/2018 г.

Предмет на спора e възстановяване на суми, получени без правно основание, представляващи разлика между доставна цена и продажна цена на лекарствени продукти ведно с дължимата законна лихва. Съгласно чл. 115, ал. 1 ЗДДС при изменение на данъчната основа на доставка или разваляне ...

Решение № 8142 от 31.05.2019 г. по адм. дело № 3311/2019 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС за данъчен период 02.2018 г. с прилежащи лихви и отказано право на данъчен кредит за данъчен период 09.2017 г. Според определението в чл. 14, § 1 от Директива 2006/112 относно общата система на ДДС, „доставка на стока“ е прехвърлянет...

Решение № 8383 от 05.06.2019 г. по адм. дело № 2269/2019 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ЕООД допълнителни задължения за ДДС в данъчни периоди декември на 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. и от 01.2016 г. до 05.2017 г., както и за корпоративен данък за отчетните 2011 г. – 2016 г. с лихви за забава. Отсъстват инфо...

Решение № 8621 от 10.06.2019 г. по адм. дело № 7501/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за 12.2015 г. и по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2015 г. с лихви. За двете фактури на посочените по-горе дружества не е доказано осъществяване на доставките, тъй като фактурите не са подписани за получател, не са представени фискални бо...

Решение № 8636 от 10.06.2019 г. по адм. дело № 1371/2019 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения за ДДС и лихви. Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до т...

Решения на ВКС

Решение № 159 от 6.07.2017 г. по гр.д. № 4520/2016 г., IV г.о.

Преобразуването като юридически факт по правило има едновременно правопрекратяващо и правопораждащо действие. Ако за критерий се вземе съдържанието на промените между прекратеното и образуваното търговско дружество, се различават два вида преобразуване. При единия вид се касае за...

Решение № 37 от 04.04.2017 г. на по гр.д. № 3180/2016 г., I г.о.

Договорите, с които се прехвърлят вещни права върху недвижими имоти, съдържат подробно описание на тези имоти с всичките им индивидуализиращи белези - вид на имота, местонахождение, означение по кадастралната карта (или друг план), площ, съседи и др. В определени случаи обаче мож...

Решение № 95 от 13.09.2016 г. по търг. дело № 240/2015 г., II т. о.

Договорът за жилищен ипотечен кредит не е сделка, имаща за предмет финансови инструменти по смисъла на чл. 3 от Закона за пазарите на финансовите инструменти. По силата на чл. 58, ал. 1 ЗКИ банката кредитодател е задължена в условията, при които предоставя на потребителя кредитоп...

Решение № 97 от 21.08.2017 г. на ВКС по т.д. № 60282/2016 г., I г.о.

Когато с договора за поръчка (мандат) доверителят, физическо лице, е предоставил на довереника, също физическо лице, парична сума в евро, за да погаси парично задължение на доверителя в същата валута, а неизпълнението е изразено в нарушение на задължението довереникът да пази пре...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 30.06.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 33 до бр. 37 от 2019 г.

ДВ, бр. 33 от 19.4.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Обръ...