Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 7, Юли 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2019 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

В сила от 01.01.2002 г. Приета с ПМС № 32 от 11.02.2002 г. Обн., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 19 от 9 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009...

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (загл., изм., Дв, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)

В сила от 02.01.2003 г. Издадена от министъра на труда и социалната политика Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2003 г., изм., ДВ, бр. 39 от 25 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 88 от 8 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., попр., ДВ, бр. 3 от 1...

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В сила от 01.01.2006 г. Издадена от министъра на финансите Обн. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр...

Коментар на експерта

За някои практически проблеми, свързани с договора за вътрешно заместване

Обичайно по-продължителните отсъствия на работници и служители (поради ползването на различни видове отпуски и най-вече отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст; дългосрочни командировки и др.) изправят работодателя пре...

Нов Закон за защита на търговската тайна

До приемането на новия Закон за защита на търговската тайна (oбн., ДВ, бр. 28 от 05.04.2019 г.) основната правна уредба на защитата на търговската тайна се съдържаше в Закона за защита на конкуренцията – в глава седма „Забрана за нелоялна конкуренция...

Нов модел на счетоводно отчитане на договорите за консигнация, породено от промените в ЗДДС

Обикновено промените, свързани с текущото счетоводно отчитане по дадени сделки и стопански процеси, се налагат в резултат на промяна в приложимото счетоводно законодателство. Настоящият материал ще направи едно изключение, тъй като промяната в счетов...

Промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

С Постановление № 107 от 8 май 2019 г. са извършени изменения и допълнения на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, които са публикувани в „Държавен вестник“, бр. 39 от 14.05.2019 г. С промените наредбата се прив...

Регистрация на трудовите договори, сключени с работниците и служителите

Регистрацията на трудовите договори с работниците и служителите се извършва по реда на Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Изменения и допълнения на наредбата с...

Въпроси и отговори от практиката

Изкупуване на ЕООД

Въпрос: Фирма подписва договор със собственик на ЕООД за закупуване на дяловете му и превежда (по банков път) съгласно договора 50 000 лева. Как трябва да се осчетоводи тази сума от фирмата купувач и договорът достатъчно основание ли е за признаване ...

Обезщетение за бременност и раждане

Въпрос: Самоосигуряващо се лице, регистрирано като упражняващо свободна професия (консултант) в регистъра по БУЛСТАТ, осигурено за всички осигурени социални рискове, без фонд безработица, на 20.10.2018 г. излиза в отпуск поради бременност и раждане...

Облагане доходите на лице, извършващо хореографски услуги

Въпрос: Счетоводител съм на фирма, която сключва граждански договори за изпълнение на допълнителни педагогически услуги. Един от договорите е сключен с лице, което извършва хореографски услуги. Това лице е със завършено образование – хореография. Л...

Определяне на окончателен осигурителен доход на самоосигуряващо се лице - пенсионер

Въпрос: Самоосигуряващо се лице ЕТ от 01.09.2018 г. е пенсионер. Извършва ли се годишното изравняване на осигурителните вноски за получените от него доходи до м. 09.2018? След този месец самоосигуряващото лице е избрало да не внася осигурителни вноск...

Осигуряване на лице, работещо в чужбина и в страната

Въпрос: 1. Лицето Х - българин, живее и работи на трудов договор в Испания. Собственик и управител е на фирма в България, няма възнаграждение по ДУК. Получава възнаграждение за положен личен труд в българското дружество. Дължи ли осигуровки като само...

Осигуряване на самоосигуряващо се лице

Въпрос: Aко физическо лице продава през регистриран електронен магазин (регистриран на физическо лице) длъжно ли е да внася осигуровки за пенсия като самоосигуряващо се лице? Отговор: От 1 януари 2019 г. съгласно допълнението в чл. 4, ал. 3, т. 2 о...

Прекратяване на едноличния търговец

Въпрос: Как се прекратява ЕТ? Отговор: Прекратяването на едноличния търговец се извършва чрез подаване на заявление А1 „Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличния търговец” в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Към заявлението сле...

Прекратяването на осигуряването на изпълнителите по договор за управление и контрол

Въпрос: Управител на ЕООД на пицария спира дейност и сключва трудов договор като наемен работник. Как следва да се спре осигуряването в ЕООД-то? От НАП ни отговориха, че не е необходимо нищо друго да се прави, освен да се спре подаването на Д1 и Д6. ...

Прехвърляне на правото на собственост на недвижимия имот

Въпрос: В счетоводството е представен нотариален акт, с който през 2018 г., ЕООД извършва прехвърляне на свой недвижим имот в изпълнение на задължение (даване вместо изпълнение). Със сделката дружеството прехвърля свой поземлен имот на едноличния соб...

Признаване на приходите от неустойки

Въпрос: Фирма с основен предмет на дейност „Отглеждане на зърнени и бобови растения“ през 2018 г. получава обезщетение за некачествен посевен материал. Това обезщетение е осчетоводено като друг приход от дейността. За 2018 г фирмата има право на данъ...

Разходи за незавършено производство

Въпрос: Фирмата ни се занимава със строително-предприемаческа дейност. Основно строеж на жилищни сгради. След изграждане на жилищна сграда един от апартаментите решава да остави като собствен актив с цел отдаване под наем. До края на миналата година ...

Сключване на трудов договор с шофьор за международен транспорт

Въпрос: Какви документи са необходими при сключване на трудов договор с шофьор международен транспорт? В НАП коя форма А1 се подава? Коя категория труд трябва да бъде назначен, втора или трета? Отговор: Тъй като в запиването не се съдържа конкретна ...

Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

Въпрос: През 2018 г. бивш служител е завел дело срещу работодателя си за изплащане на обезщетение за неползван отпуск съгласно разпоредбата на чл. 224 от КТ. Съдебният иск е прекратен поради деклариране пред РС от страна на служителя, че доброволно р...

Счетоводното признаване на разходите

Въпрос: Могат ли да се отразят разходи за ел. енергия на нает имот, за които разходи партидите за ползване на ел. енергия и вода не са прехвърлени на наемателя, а са фактурирани на наемодателя, който е физическо лице. Юридическото лице ползва нае...

Съхраняване на счетоводна информация

Въпрос: Българско дружество, което е ликвидирано и заличено в Търговския регистър, има документация, различна от вече предадената на НОИ, свързана с персонала. Има ли някакво законово задължение за съхранение или последици, ако вече ненужните докумен...

Писма и указания

№ 96-00-110 от 25.01.2019 г. Относно: Подаване на данни по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, с вх. № ……… от 11.01.2019 г., ви уведомявам за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването на предходно ваше запи...

Решения на ВАС

Решение № 7692 от 22.05.2019 г. по адм. дело № 2845/2019 г.

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС и лихви за забава, дължими за данъчен период 12.2016 г. Съгласно чл. 138, § 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, съдържащ ...

Решение № 7829 от 27.05.2019 г. по адм. дело № 1911/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС, представляващи отговорност по чл. 177 ЗДДС за задължения на АД относно невнесен ДДС по издадени фактури от доставчика, по които ревизираното дружество като получател по доставките е ползвало данъчен ...

Решение № 7875 от 27.05.2019 г. по адм. дело № 1619/2019 г.

Предмет на спора e извършено прихващане между дължим за въстановяване ДДС по чл. 92, ал. 3 ЗДДС за април 2018 г. Задължението е изпълнено доброволно, съгласно нормата на чл. 178, ал. 1 ДОПК, поради което въз основа на плащането задължението е било п...

Решение № 7882 от 27.05.2019 г. по адм. дело № 3139/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС и съответните лихви за просрочие в резултат на отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди 08. - 11.2014 г., 01., 02., 03., 05., 06., 09. - 12.2015 г. и 01.2016 г. по фактури, издадени от дост...

Решение № 8072 от 29.05.2019 г. по адм. дело № 3714/2018 г.

Предмет на спора e извършване на доставки по няколко фактури. За да се приложи чл. 122 ДОПК при установяване на дължими данъци, следва да е налице особен случай, който да препятства извършването на ревизията по общия ред. Тези особени случаи са уред...

Решение № 8093 от 30.05.2019 г. по адм. дело № 9163/2018 г.

Предмет на спора e възстановяване на суми, получени без правно основание, представляващи разлика между доставна цена и продажна цена на лекарствени продукти ведно с дължимата законна лихва. Съгласно чл. 115, ал. 1 ЗДДС при изменение на данъчната осн...

Решение № 8142 от 31.05.2019 г. по адм. дело № 3311/2019 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС за данъчен период 02.2018 г. с прилежащи лихви и отказано право на данъчен кредит за данъчен период 09.2017 г. Според определението в чл. 14, § 1 от Директива 2006/112 относно общата система на ДДС, „дос...

Решение № 8383 от 05.06.2019 г. по адм. дело № 2269/2019 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ЕООД допълнителни задължения за ДДС в данъчни периоди декември на 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. и от 01.2016 г. до 05.2017 г., както и за корпоративен данък за отчетните 2011 г. – 2016 г. с ли...

Решение № 8621 от 10.06.2019 г. по адм. дело № 7501/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за 12.2015 г. и по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2015 г. с лихви. За двете фактури на посочените по-горе дружества не е доказано осъществяване на доставките, тъй като фактурите не са подписани за получател,...

Решение № 8636 от 10.06.2019 г. по адм. дело № 1371/2019 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения за ДДС и лихви. Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя о...

Решения на ВКС

Решение № 159 от 6.07.2017 г. по гр.д. № 4520/2016 г., IV г.о.

Преобразуването като юридически факт по правило има едновременно правопрекратяващо и правопораждащо действие. Ако за критерий се вземе съдържанието на промените между прекратеното и образуваното търговско дружество, се различават два вида преобразува...

Решение № 37 от 04.04.2017 г. на по гр.д. № 3180/2016 г., I г.о.

Договорите, с които се прехвърлят вещни права върху недвижими имоти, съдържат подробно описание на тези имоти с всичките им индивидуализиращи белези - вид на имота, местонахождение, означение по кадастралната карта (или друг план), площ, съседи и др....

Решение № 95 от 13.09.2016 г. по търг. дело № 240/2015 г., II т. о.

Договорът за жилищен ипотечен кредит не е сделка, имаща за предмет финансови инструменти по смисъла на чл. 3 от Закона за пазарите на финансовите инструменти. По силата на чл. 58, ал. 1 ЗКИ банката кредитодател е задължена в условията, при които пред...

Решение № 97 от 21.08.2017 г. на ВКС по т.д. № 60282/2016 г., I г.о.

Когато с договора за поръчка (мандат) доверителят, физическо лице, е предоставил на довереника, също физическо лице, парична сума в евро, за да погаси парично задължение на доверителя в същата валута, а неизпълнението е изразено в нарушение на задълж...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 30.06.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 33 до бр. 37 от 2019 г.

ДВ, бр. 33 от 19.4.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудн...