начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г. > Закупуване на недостигащ стаж за пе...
в. Седмичен законник
бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.

Закупуване на недостигащ стаж за пенсия

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

   Навършила съм възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, но нямам необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Чувала съм, че когато осигурителният стаж не достига, може да се закупи такъв за времето на обучение във висше учебно заведение. Аз съм завършила висше образование. Моля да ми отговорите какъв е редът за закупуване на осигурителен стаж.

   Действително за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване {КСО), но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 КСО (право на пенсия за осигурителен стаж и възраст) и са внесени осигурителни вноски,изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасяне на вноските. В тези случаи на недостигащ осигурителен стаж недостигът на стаж се преценява към датата на заявлението за отпускане на пенсия. Пенсията се отпуска от датата на заявлението, след като са внесени дължимите осигурителни вноски. Внасянето на осигурителни вноски се извършва по банков път след подадена декларация по ред, определен с Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Тази наредба е обнародвана в брой 1 на “Държавен вестник” от 2006 г., изм. и доп.

   Когато са внесени осигурителни вноски по чл. 9а, ал.1, КСО за периоди на обучение по-малки от 5 години, правоимащото лице има право да внесе осигурителни вноски по алинея 2-ра на чл. 9а КСО за разликата до 5 години. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасяне на вноските.
При пенсиониране времето на обучение по чл. 9а, ал. 1 КСО и на закупения по ал. 2-ра на чл. 9а КСО осигурителен стаж се удостоверяват пред пенсионния орган с удостоверение по утвърден образец.Статия със свободен достъп