Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.
Законодателство

Документацията при трансферно ценообразуване

Сред дефинициите на понятията, дадени с допълнителните разпоредби (ДР) на действащата редакция на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), няма дефиниция, която да определя съдържанието на понятието “трансферно ценообразуване” за целите и по смисъла на кодекса. Това понят...

Народно събрание

Парламентът одобри на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт, с които се гарантира независимостта на органа за разследване на жп произшествия и инциденти спрямо оператора на инфраструктурата

Парламентът одобри на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт, с които се гарантира независимостта на органа за разследване на жп произшествия и инциденти спрямо оператора на инфраструктурата. Съществуващото “Звено за разследване на произшествия във въздушния, вод...

Парламентът прие Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за 2018 г

Парламентът прие Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за 2018 г. През изминалата година КЗК е осъществила наблюдение на значими и чувствителни за потребителите и бизнеса сектори на икономиката, като основният фокус е бил върху електронната тъ...

Публична държавна собственост са и язовирите, прехвърлени безвъзмездно от общините на държавата по реда на Закона за водите

Публична държавна собственост са и язовирите, прехвърлени безвъзмездно от общините на държавата по реда на Закона за водите. Промените в него бяха приети на второ четене от парламента. Правото на собственост върху язовир, публична общинска собственост, може да се прехвърля безвъз...

Министерски съвет

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за туризма (ЗТ)

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за туризма (ЗТ). Предвидените промени са от съществено значение за по-добрата регулация на туристическия сектор и за повишаване качеството на туристическите услуги. Поради необходимостта от регла...

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Целта на промените е да се намали административната тежест за икономическите оператори в сектора на производството и търговията с тютюневи и свързани с...

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и предлага на Народното събрание да го приеме

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и предлага на Народното събрание да го приеме. Въвеждат се изисквания за използване на система за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове, в които се произвеждат ...

Въпроси и отговори

Баланс на дружество в ликвидация

Състоянието на дружество е следното: Тече шестмесечният период за предявяване на искания от кредиторите. В баланса имам: АКТИВ Гр. 20 - 2 000 ПАСИВ 101 - 5 000 (капиталът е внесен изцяло) 121 - -15 000 122 - 20 000 123 - -20 000 401 - 12 000 1. Коректна ли е с...

Доставна стойност на стоково-материалните запаси

Дружество М ЕООД получава стока в централен склад от друго дружество, находящо се в същата стопанска база, т.е. стоката се премества между складовете, фактически няма транспорт. Трето дружество транспортира стоката от централен склад до магазинната мрежа на дружество М ЕООД при н...

Закупуване на недостигащ стаж за пенсия

Навършила съм възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, но нямам необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Чувала съм, че когато осигурителният стаж не достига, може да се закупи такъв за времето на обучение във висше учебно заведение. ...

Минимална заплата за страната и основна работна заплата

Какво се разбира под определената от МС минимална работна заплата за страната - размер на основната или на брутната заплата? Министерският съвет определя минималния размер на работната заплата за страната на основание чл. 244 от КТ. Минималната работна заплата се отнася за пълен...

Нанасяне на поправки в трудовата книжка

Кой трябва да нанесе поправка в трудовата книжка на грешно вписано основание за прекратяване на трудовото правоотношение? Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя. При поискване той е длъжен да я предостави на работодателя, за да се извършат необходимите вписвани...

Отчитане на разходите в бюджетната организация

С отчитане на разходи е свързана счетоводната дейност на всяка бюджетна организация (БО), дори и най-малката. За осигуряване на необходимите средства за осъществяване на своята дейност БО може да използва различни източници - собствени приходи, помощи и дарения, трансфери, получе...

Платен годишен отпуск след болнични

При болничен отпуск от 1 година работник/служител има ли право на допълнителен отпуск за ненормирано работно време и на допълнителен платен отпуск по КТД като член на синдикална организация, въпреки че не е плащал членски внос през годината? Право на допълнителен платен отпуск п...

Първоначална оценка на ДМА, получен в резултат на апортна вноска

Дружество А апортира в дружество Б недвижим имот (сграда на етап груб строеж, със сключен предварителен договор за продажба) през 2015 година. В същата година дружество А продава дяловете си в дружество Б. Към датата на апорта дружество А е издало авансови фактури на купувача за...

Справочник

Въпроси и отговори от Националния осигурителен институт

Национален осигурителен институт Въпрос: Как следва да се попълват т. 2 и т. 3 относно осигурителния стаж от удостоверение, приложение № 9 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО след измененията от 1 юли 2019 г. Отговор: От 1 юли 2019 г. отпадна изискването за де...

Искане за прилагане на процедурата на СИДДО и доказване на обстоятелствата за прилагането й

Национална агенция за приходите 1. Искане за прилагане на процедурата на СИДДО. Удостоверяване/деклариране на обстоятелствата След възникване на данъчно задължение за доход от източник в страната, в случай че иска да приложи спогодба за избягване международното двойно данъчно об...

НОИ ще превежда на Агенцията за социално подпомагане добавката за чужда помощ, отпусната на лица с увреждания, получаващи лична помощ от асистент

Национален осигурителен институт От 1 септември 2019 г. се променя редът за изплащане на добавката за чужда помощ към пенсиите на лицата с увреждания, които са подали в Агенцията за социално подпомагане (АСП) заявление-декларация за предоставяне на лична помощ с изричното съглас...

Отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос (в сила от 01.07.2019 г.)

Национална агенция за приходите Отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос (чл. 57, ал. 5 от ЗДДС и Глава двадесета “а” “Отложено начисляване на данъка при внос”) дава право на вносителя (при наличие на условията за прилагане на отложеното начисляване на да...

Подаване на искане за прилагане на процедурата на СИДДО и действия на органите по приходите във връзка с осъществявания контрол по прилагане на процедурата

Национална агенция за приходите I. ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА СИДДО 1. Общи положения Искането за прилагане на процедурата на СИДДО ведно с изискуемите документи, служещи за изясняване и установяване на основанията за прилагане на съответната СИДДО, както ...

Справочна информация бр. 32/2019

Централни валутни курсове за периода 29.08. - 04.09.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...