Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.
Законодателство

Документацията при трансферно ценообразуване

Сред дефинициите на понятията, дадени с допълнителните разпоредби (ДР) на действащата редакция на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), няма дефиниция, която да определя съдържанието на понятието “трансферно ценообразуване” за целите и по ...

Народно събрание

Парламентът одобри на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт, с които се гарантира независимостта на органа за разследване на жп произшествия и инциденти спрямо оператора на инфраструктурата

Парламентът одобри на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт, с които се гарантира независимостта на органа за разследване на жп произшествия и инциденти спрямо оператора на инфраструктурата. Съществуващото “Звено за разследване на п...

Парламентът прие Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за 2018 г

Парламентът прие Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за 2018 г. През изминалата година КЗК е осъществила наблюдение на значими и чувствителни за потребителите и бизнеса сектори на икономиката, като основният фок...

Публична държавна собственост са и язовирите, прехвърлени безвъзмездно от общините на държавата по реда на Закона за водите

Публична държавна собственост са и язовирите, прехвърлени безвъзмездно от общините на държавата по реда на Закона за водите. Промените в него бяха приети на второ четене от парламента. Правото на собственост върху язовир, публична общинска собственос...

Министерски съвет

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за туризма (ЗТ)

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за туризма (ЗТ). Предвидените промени са от съществено значение за по-добрата регулация на туристическия сектор и за повишаване качеството на туристическите услуги. ...

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Целта на промените е да се намали административната тежест за икономическите оператори в сектора на производството и търг...

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и предлага на Народното събрание да го приеме

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и предлага на Народното събрание да го приеме. Въвеждат се изисквания за използване на система за видеонаблюдение и контрол в данъчните скл...

Въпроси и отговори

Баланс на дружество в ликвидация

Състоянието на дружество е следното: Тече шестмесечният период за предявяване на искания от кредиторите. В баланса имам: АКТИВ Гр. 20 - 2 000 ПАСИВ 101 - 5 000 (капиталът е внесен изцяло) 121 - -15 000 122 - 20 000 123 - -20 000 401 - ...

Доставна стойност на стоково-материалните запаси

Дружество М ЕООД получава стока в централен склад от друго дружество, находящо се в същата стопанска база, т.е. стоката се премества между складовете, фактически няма транспорт. Трето дружество транспортира стоката от централен склад до магазинната м...

Закупуване на недостигащ стаж за пенсия

Навършила съм възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, но нямам необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Чувала съм, че когато осигурителният стаж не достига, може да се закупи такъв за времето на обучени...

Минимална заплата за страната и основна работна заплата

Какво се разбира под определената от МС минимална работна заплата за страната - размер на основната или на брутната заплата? Министерският съвет определя минималния размер на работната заплата за страната на основание чл. 244 от КТ. Минималната рабо...

Нанасяне на поправки в трудовата книжка

Кой трябва да нанесе поправка в трудовата книжка на грешно вписано основание за прекратяване на трудовото правоотношение? Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя. При поискване той е длъжен да я предостави на работодателя, за да се ...

Отчитане на разходите в бюджетната организация

С отчитане на разходи е свързана счетоводната дейност на всяка бюджетна организация (БО), дори и най-малката. За осигуряване на необходимите средства за осъществяване на своята дейност БО може да използва различни източници - собствени приходи, помощ...

Платен годишен отпуск след болнични

При болничен отпуск от 1 година работник/служител има ли право на допълнителен отпуск за ненормирано работно време и на допълнителен платен отпуск по КТД като член на синдикална организация, въпреки че не е плащал членски внос през годината? Право н...

Първоначална оценка на ДМА, получен в резултат на апортна вноска

Дружество А апортира в дружество Б недвижим имот (сграда на етап груб строеж, със сключен предварителен договор за продажба) през 2015 година. В същата година дружество А продава дяловете си в дружество Б. Към датата на апорта дружество А е издало ав...

Справочник

Въпроси и отговори от Националния осигурителен институт

Национален осигурителен институт Въпрос: Как следва да се попълват т. 2 и т. 3 относно осигурителния стаж от удостоверение, приложение № 9 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО след измененията от 1 юли 2019 г. Отговор: От 1 юли 201...

Искане за прилагане на процедурата на СИДДО и доказване на обстоятелствата за прилагането й

Национална агенция за приходите 1. Искане за прилагане на процедурата на СИДДО. Удостоверяване/деклариране на обстоятелствата След възникване на данъчно задължение за доход от източник в страната, в случай че иска да приложи спогодба за избягване ме...

НОИ ще превежда на Агенцията за социално подпомагане добавката за чужда помощ, отпусната на лица с увреждания, получаващи лична помощ от асистент

Национален осигурителен институт От 1 септември 2019 г. се променя редът за изплащане на добавката за чужда помощ към пенсиите на лицата с увреждания, които са подали в Агенцията за социално подпомагане (АСП) заявление-декларация за предоставяне на ...

Отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос (в сила от 01.07.2019 г.)

Национална агенция за приходите Отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос (чл. 57, ал. 5 от ЗДДС и Глава двадесета “а” “Отложено начисляване на данъка при внос”) дава право на вносителя (при наличие на условията за прилагане н...

Подаване на искане за прилагане на процедурата на СИДДО и действия на органите по приходите във връзка с осъществявания контрол по прилагане на процедурата

Национална агенция за приходите I. ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА СИДДО 1. Общи положения Искането за прилагане на процедурата на СИДДО ведно с изискуемите документи, служещи за изясняване и установяване на основанията за прилаган...

Справочна информация бр. 32/2019

Централни валутни курсове за периода 29.08. - 04.09.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...