начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 9, Септември 2019 г. > Членски внос в ЮЛНЦ
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Членски внос в ЮЛНЦ

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

   Въпрос: Ние сме дружество с нестопанска цел за разпространяване и популяризиране на български народни танци. Организираме курсове по народни танци, за което участниците плащат членски внос. Средствата от членския внос се използват за закупуване на народни носии и участие във фестивали. Това стопанска дейност ли е? За членския внос, който заплащат участниците, трябва ли да се издават касови бележки?

   Отговор: Това, дали дружеството развива стопанска дейност или не, следва сами да си отговорите, тъй като изнесените факти от вас не позволяват да се направи професионално обобщение. Със сигурност членският внос би следвало да е еднакъв за всички членове, освен ако в устава на дружеството не е регламентирано нещо друго и всички лица, ставайки членове приемат този установен регламент. Членският внос би следвало да се събира от касиера на дружеството, а не от инструктора по танци, защото в противен случай това плащане няма да се разглежда като членски внос, а като такса за обучение. Членският внос се плаща с цел дружеството да реализира целите си, за които е създадено, като неговият размер не би следвало да зависи от това дали членът посещава или не посещава курсовете по народни танци. В противен случай плащането би могло да се разглежда като такса за присъствие в курсовете по народни танци. Трайната и последователна тенденция на НАП, изразена в писма и указания, е, че организирането от страна на дружества с нестопанска цел на школи, кръжоци, курсове, хор, които са платени, източник са на постоянен, регулярен доход и цените им са формирани на пазарен принцип, представляват стопанска дейност и подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО.

   В случай че отчисленият членски внос, постъпил в касата на дружеството, не е обвързан с предоставянето на стоки и/или услуги, а за изпълнението на идеалната цел на организацията, то не е налице доставка, в резултат на което нямате задължение за издаване на фискален бон и на данъчен документ по смисъла на чл. 112, ал. 1 от ЗДДС. Същите се документират по общия ред, определен в Закона за счетоводството (ЗС) и приложимите счетоводни стандарти.Статия със свободен достъп