начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 9, Септември 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.
Коментар на експерта

Лихвите и данъчното им третиране по ЗДДС

Редица дейности от съвременната стопанска практика са неразривно свързани с ползването на лихви, било в качеството им на цена за ползване на паричен ресурс, било за определяне размера на обезщетенията при неизпълнени в срок парични задължения или за ...

Отчитане на работното време

(Решение на Съда на ЕС и българската правна уредба) Решение на Съда на Европейския съюз по Дело C 55/18 от 14.05.2019 г. На 14 май 2019 г. Съдът на Европейския съюз (ЕС) излезе с Решение по Дело C 55/18, съгласно което членове 3, 5 и 6 от Директива ...

Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти

В настоящото изложение ще разгледаме най-новите промени в актуалната и доста коментирана Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им ...

Промени и нови правила за регулирането на лихвените разходи по реда на ЗКПО за 2019 г.

[[table_1]] [[table_2]]...

Въпроси и отговори от практиката

Годишен финансов отчет на микропредприятията

Въпрос: Дружество ООД за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. прилага НСС и попада в категорията на микропредприятията по смисъла на чл. 19, ал. 2 от ЗСч. За 2016 г. и 2017 г. дружеството е съставило и съответно публикувало в Агенцията по вписванията пълния к...

Доставки на услуги, извършвани по електронен път по смисъла на 1, т. 14, б. ”а” от ДР на ЗДДС

Въпрос: ЮЛНЦ, регистрирано в България, което не осъществява стопанска дейност и има приходи единствено от членски внос, заплаща за услуги хостинг и облачно пространство, предоставени чрез платформи като Amazon. 1. ЮЛНЦ данъчно задължено лице ли е по...

Закупуване от физическо лице на употребявани лични вещи

Въпрос: „АБВ“ ЕООД е регистрирано по ДДС по чл. 100, ал. 1. „АБВ“ ЕООД закупува от физическо лице стари фотоапарат и 3 обектива (дружеството е с предмет на дейност - „фотография“). Закупените апарат и обективи се явяват вещи на физическото лице и сам...

Издаване на протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС

Въпрос: „X“ ЕООД със седалище и дейност в България закупува от американска фирма право на домейн. Американската фирма издава фактура без начислено ДДС. „Х“ ЕООД си самоначислява 20% ДДС с протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС и отразява протокола и в д...

Командироване на работник за повече от 30 дни

Въпрос: Строителна фирма сключва договори за строителство в различни градове в България, като строителството продължава няколко месеца. През това време се налага работници и служители да бъдат командировани на съответния обект за срок по-дълъг от 30 ...

Командироване на служител

Въпрос: Наш служител от Варна е назначен на работа в София и е договорено с него, че всеки петък ще си пътува към Варна, а всеки понеделник към София и ние ще му покриваме разходите за самолет, някои дни ще бъде и с кола. Въпросът ми е възможно ли е ...

Може ли да се изплаща възнаграждение по договор за управление в брой

Въпрос: Може ли да се изплаща възнаграждение по договор за управление в брой, при положение че договорената сума е 9900 лева на месец бруто? Отговор: Законът за ограничаване на плащанията в брой не се прилага при изплащането на трудови възнаграждени...

Осигуряване на собствениците или съдружници в търговски дружества

Въпрос: Собственик на ЕООД се осигурява във фирмата си по ДУК. При временно прекратяване/замразяване на дейността ще прекрати осигуряването. Подава ли се информация в ТР, че управителят за този период няма да се осигурява? Трябва ли някъде да се пода...

Получени парични средства, представляващи членски внос

Въпрос: ЮЛНЦ – сдружение, регистрирано по ЗДДС, издава на румънска фирма фактура за платен членски внос. Не се начислява ДДС на основание чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗДДС. Трябва ли да се подава в този случай VIES декларация? Румънската фирма е регистрира...

Приет на работа по трудов договор служител, който към този момент не е навършил 18-годишна възраст

Въпрос: Ще назначим служител с разрешение на ГИТ, считано от 17.06.2019 г. Служителят е на 17 години и е ученик в 11-и клас. На 04.08.2019 г. навършва 18 години. До края на учебната година е само първа смяна на училище. Той иска да работи на работа ...

Регистриране и отчитане на суми, въвеждани или извеждани от касата извън случаите на продажби

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ДДС, отчита продажби на дребно в търговски обект. На 10.06 има отчетени 1050 лв., като същия ден е изплатена заплата 600 лв. и е платена фактура за ел. енергия 150 лв. Трябва ли тези суми да бъдат маркирани в касовия...

Сключване на граждански договор

Въпрос: Назначено физическо лице по чл. 114 от КТ. Има ли право да сключи граждански договор със същото ЕООД за извършване на определена дейност? Отговор: Няма пречка между работодател и работник или служител да се сключи и граждански договор по сми...

Управление на еднолично дружество с ограничена отговорност

Въпрос: Собственик (физическо лице) на ЕООД се осигурява по ДУК. Има ли право да сключи граждански договор със собственото си ЕООД за извършване на определена дейност? Отговор: Разпоредбата на чл. 147 ТЗ урежда управлението на еднолично дружество с ...

Членски внос в ЮЛНЦ

Въпрос: Ние сме дружество с нестопанска цел за разпространяване и популяризиране на български народни танци. Организираме курсове по народни танци, за което участниците плащат членски внос. Средствата от членския внос се използват за закупуване на на...

Писма и указания

№ 96-00-108 от 22.05.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Дружество осъществява търговска дейност с облекла, обувки и аксесоари. Към момента продажбите се осъществяват от физически магазин, в който ще се работи със софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО). Предстои откриване на онлайн маг...

№ 96-00-135 от 20.06.2019 г. ОТНОСНО: Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-135/06.06.2019 г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е изложена следната фактическа обстановка: Дружество разработва електронен магазин с търговско наименование „АртДжой“ (www.artjo...

Решения на ВАС

Решение № 10349 от 04.07.2019 г. по адм. дело № 4432/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2012 г. върху годишна данъчна основа по чл. 17 ЗДДФЛ ведно с лихва. При извършена проверка на лицето е констатирано несъответствие между стойността на имуществото и финансовото съ...

Решение № 10423 от 04.07.2019 г. по адм. дело № 1332/2018 г.

Предмет на спора e регистрация по ЗДДС на основание чл. 96, ал. 1 ЗДДС. Относно констатациите в ревизионния акт, с който е начислен ДДС към 31.12.2009 г., приходните органи предвид установения от тях общ размер на данъка са приели, че към посочената...

Решение № 10536 от 08.07.2019 г. по адм. дело № 11773/2018 г.

Предмет на спора e поправка на очевидна фактическа грешка в съдебно решение. Съгласно разпоредбата на чл. 175, ал. 1 АПК по свой почин или по искане на страна съдът може да поправи допуснати в решението писмени грешки, грешки в пресмятането или друг...

Решение № 10664 от 09.07.2019 г. по адм. дело № 3146/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2009 г. Касационната жалба е недопустима по чл. 160, ал. 6 от ДОПК в приложимата редакция от ДВ, бр.77/18.09.2018 г. С цитираното изменение на ДОПК е обнародвано второ изре...

Решение № 10752 от 10.07.2019 г. по адм. дело № 2203/2019 г.

Предмет на спора e неиздаване на касова бележка за документиране на продажба. По силата на чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС, принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до един месец, независимо от предвидените глоби или имуще...

Решение № 10842 от 11.07.2019 г. по адм. дело № 8952/2017 г.

Предмет на спора e определените задължения по ЗДДС и ЗКПО с лихви В РА са събрани доказателства за кадрова и техническа обезпеченост на доставчиците да осъществят спорните доставки, за счетоводно отразяване на същите в дневниците за продажби и на пр...

Решение № 11011 от 15.07.2019 г. по адм. дело № 5072/2019 г.

Предмет на спора са начислен ДДС на основание чл. 79, ал. 3 ЗДДС за данъчен период 08.2016 г. и определени задължения за довнасяне на ДДС и лихви. Ревизията е проведена по особения ред поради наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 4, т. 5 и ...

Решение № 11017 от 15.07.2019 г. по адм. дело № 13446/2018 г.

Предмет на спора e начислен ДДС и съответните лихви за данъчни периоди 12.2010 г., 12.2011 г., 12.2012 г., 09.2013 и 10.2013 г., резултат от извършени корекции на ползван данъчен кредит на основание чл. 79, ал. 3 ЗДДС за установени липси. В съответс...

Решение № 11046 от 16.07.2019 г. по адм. дело № 3480/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и съответните лихви и корпоративен данък за периода 2011 г. - 2014 г. и лихви за периода 2010 г. - 2014 г. Първоинстанционният съд е допуснал нарушение на чл. 202 ГПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, ...

Решение № 11473 от 26.07.2019 г. по адм. дело № 12388/2018 г.

Предмет на спора е допълнително начислен корпоративен данък. Способът за поправка на очевидна фактическа грешка, регламентиран в разпоредбата на чл. 175, ал. 1 АПК, не може да бъде използван за пререшаване на влязлото в сила решение. Волята на съста...

Решения на ВКС

Решение № 177 от 07.11.2017 г. по т.д. № 316/2017 г.

Вземане на потребител на застрахователна услуга, което е предявено в срок и признато с влязло в сила решение по чл. 644 ТЗ или чл. 637 ТЗ срещу застрахователното дружество в несъстоятелност, подлежи на изплащане от Гаранционния фонд, без да е необход...

Решение № 178 от 09.11.2017 г. по гр.д. № 375/2017 г., III г.о.

Обезщетението по чл. 220, ал. 1 КТ, изплатено за неспазен срок на предизвестие, подлежи на прихващане от размера на предявеното с иск по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ - тъй като двете вземания обезщетяват една и съща по ест...

Решение № 195 от 31.01.2018 г. по търг. дело № 370/2017 г., I т. о.

Понятието „действителен притежател на марката“, употребено в разпоредбата на чл. 26, ал. 5, т. 2 ЗМГО, не е идентично с понятието „собственик на марката“, придобил права върху нея чрез регистрацията й по надлежния ред, а следва да бъде тълкувано в см...

Решение № 257 от 11.04.2017 г. по т.д. № 2745/2015 г., I т.о.

Недопустимо е установяването по съдебен ред на права върху капитала на трето неучастващо лице - търговско дружество, в рамките на спор с правно основание чл. 292 ЗЗД между физически лица. Прехвърлянето на налична поименна акция не може да бъде реализ...

Процедури

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за работа” на командировани работници - граждани на трети държави

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Документът „Разрешение за работа” се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по искане на местното лице, приемащо на работа командирован или изпратен работник от тре...

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер”

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Разрешението за пребиваване и работа тип „Разрешение на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер” (ВКТ) се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 33п от З...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.08. - 31.08.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 42 до бр. 61 от 2019 г.

ДВ, бр. 42 от 28.5.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръж...