начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г. > Изчисляване на неустойка
в. Седмичен законник
бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Изчисляване на неустойка

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

   Фирма “А” с регистрация по ДДС и прилагаща МСС има сключен консултантски договор с фирма “Б”, също регистрирана по ДДС. Съгласно сключения договор между двете фирми фирма “Б” е задължена в срок от 30 дни да изготви и предостави на фирма “А” определен доклад. Цената на възложената работа, която фирма “А” трябва да заплати, възлиза на 1000 лева без  ДДС.
Фирма “А” има право да получи изпълнение на този договор в пълния му обем и в уговорените в него качество и срок. При просрочване на договорния срок фирма “Б” дължи неустойка на фирма “А” в размер на 0,5% на ден от договорната цена, но не повече от 30% от нея. Фирма “Б” просрочва договорения срок с пет дни и съответно фирма “А” начислява неустойка в размер на 30 лв. (1200 лв. *0,5%=6 лв. за един ден просрочие; 6*5 дни=30 лв. неустойка за 5 дни просрочие). Правилно ли е начислена наустойката и върху размера на ДДС-то? В кой закон е регламентирано върху коя стойност се начислява неустойка?

   Съгласно чл. 79 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение. В конкретната хипотеза фирма “Б” има задължение да изпълни определена работа в размер на 1200 лева. Съгласно чл. 84 от ЗЗД, когато денят за изпълнение на задължението е определен, длъжникът изпада в забава след изтичането му. Тоест след изтичане на определения от двете предприятия 30-дневен срок длъжникът - фирма “Б”, изпада в забава, за което дължи обезщетителна лихва за просрочието. В случая просрочието е 5 дни и след като неизпълнението е оценено на 1200 лева, то при уговорена наказателна лихва от 0,5% на ден, но не повече от 30% от уговорената цена, фирма “Б” дължи неустойка в размер на 1200 х 0,5% х 5 дни = 30 лева. Ето защо смятаме, че вашето предприятие правилно е изчислило размера на неустойката.Статия със свободен достъп