начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г. > Ограничението за сключване на нов д...
в. Седмичен законник
бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г.

Ограничението за сключване на нов договор от същия вид

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

   Когато един служител е бил на работа при нас със срочен договор по чл. 68, ал. 1 т. 1 КТ два поредни пъти за по една година и е освободен, може ли след един месец да бъде нает отново по чл. 68 ,ал. 1 т. 1 КТ?

   Този договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. За да бъде сключен такъв договор, трябва да е налице обективна причина:
• временен, сезонен или краткотраен характер на извършваните работи и дейности;
• открита процедура по обявяване в несъстоятелност или в ликвидация на предприятието.
Без съмнение, договорът за определен срок е необходим механизъм за уреждане на отношенията между страните в много случаи. Практическият проблем за съжаление е прекомерното усложняване на уредбата. Тя допуска “изключение от изключението”, формулирано толкова широко, че едва ли не обезсмисля правилото. Става дума за разпоредбата на чл. 68, ал. 4, според която по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 може да се сключи и за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер.

   “Изключението” по смисъла на чл. 68, ал. 4 е дефинирано в § 1, т. 8 от ДР на КТ: то „е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му”. Очевидно формулировката е толкова широка, че в нея могат да се включат всякакви конкретни причини. Следва да се обърне внимание, че те трябва да са посочени в договора, а не само да се препраща към правното основание по чл. 68, ал. 4 във връзка с § 1, т. 8 ДР на КТ.
Тези сключени “по изключение” срочни договори трябва да са за срок най-малко една година. Те могат да се сключват и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи нов срочен договор от същия вид със същия работник или служител и за същата работа може да се сключи само още веднъж за срок най-малко една година. Трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ, сключен в нарушение на посочените правила, се смята за сключен за неопределено време.
В отговор на конкретно поставения въпрос - ограничението за сключване на нов договор от същия вид ще важи само ако предходните договори са били сключени по “изключението” на чл. 68, ал. 4 КТ.Статия със свободен достъп