Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г.
Законодателство

Някои хипотези за ангажиране на солидарната отговорност по чл. 177 от ЗДДС за дължим и невнесен данък

Отговорността по чл. 177 от ЗДДС е особен вид солидарна отговорност за регистрирано по ЗДДС лице, която възниква, ако са изпълнени сложните фактически състави, предвидени в посочената разпоредба. Същността на отговорността се състои във възникване на...

Отчитане на разходите за персонал на начислена основа

Отчитането на разходите за персонала на начислена основа в бюджетната сфера не се отличава от подходите, използвани и от останалите - небюджетни, предприятия, прилагащи механизмите на двустранното счетоводство. Като цяло и двата типа предприятия тряб...

Държавен вестник

ДВ, бр. 82 от 18.10.2019 г.

2. Постановление № 260 от 14 октомври 2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите. Министърът на икономиката подписа Меморандум за разбирателство в областта на малките и средните предприятия между М...

ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. 2. Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови и...

ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 266 от 22 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. 2. Постановление № 26...

ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 242 за освобождаване на Петко Колев Дойков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Непал. 2. Указ № 243 за назначаване на Елеонора Димитрова Димитрова - извънреден и пълномощ...

Въпроси и отговори

Изготвяне на приложенията към годишния финансов отчет

Годишен доклад за дейността По реда на чл. 39 от Закона за счетоводството предприятията изготвят и годишен доклад за дейността, който представлява обективен преглед, даващ информация за вярното и честно развитие и резултатите от дейността на предприя...

Обучение на длъжностно лице за изпълнение на функциите на орган по безопасност и здраве при работа

Ако едно и също физическо лице изпълнява функции на орган по БЗР в няколко фирми, трябва ли да бъде обучено поотделно от името на всяка фирма? Признава ли се сертификатът, издаден само на името на едното юридическо лице? Органите за безопасност и зд...

Ограничението за сключване на нов договор от същия вид

Когато един служител е бил на работа при нас със срочен договор по чл. 68, ал. 1 т. 1 КТ два поредни пъти за по една година и е освободен, може ли след един месец да бъде нает отново по чл. 68 ,ал. 1 т. 1 КТ? Този договор се сключва за определен сро...

Справочник

Въпроси и отговори от ИА “Главна инспекция по труда”

ИА “Главна инспекция по труда” Въпрос: Колко служители са необходими на един денонощен пост - 24 часа, 365 дни годишно с един служител на смяна? Отговор: Отговорът е 5,009 охранители, като принципът за изчисление е следният: Необходимия брой човекоч...

Общи данъчни облекчения под формата на намаление на счетоводния финансов резултат или преотстъпване на корпоративен данък

Национална агенция за приходите В раздел III на глава двадесет и втора от ЗКПО са установени видовете общи данъчни облекчения, за които не се прилагат специалните изисквания за минимална или регионална държавна помощ. За да се ползва съответното общ...

Справочна информация бр. 40/2019

Централни валутни курсове за периода 25.10. - 31.10.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...