Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г.
Законодателство

Някои хипотези за ангажиране на солидарната отговорност по чл. 177 от ЗДДС за дължим и невнесен данък

Отговорността по чл. 177 от ЗДДС е особен вид солидарна отговорност за регистрирано по ЗДДС лице, която възниква, ако са изпълнени сложните фактически състави, предвидени в посочената разпоредба. Същността на отговорността се състои във възникване на задължение за едно регистрира...

Отчитане на разходите за персонал на начислена основа

Отчитането на разходите за персонала на начислена основа в бюджетната сфера не се отличава от подходите, използвани и от останалите - небюджетни, предприятия, прилагащи механизмите на двустранното счетоводство. Като цяло и двата типа предприятия трябва да прилагат разпоредбите на...

Държавен вестник

ДВ, бр. 82 от 18.10.2019 г.

2. Постановление № 260 от 14 октомври 2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите. Министърът на икономиката подписа Меморандум за разбирателство в областта на малките и средните предприятия между Министерството на икономиката н...

ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. 2. Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. Президентът на Реп...

ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 266 от 22 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. 2. Постановление № 267 от 22 октомври 2019 г. за из...

ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 242 за освобождаване на Петко Колев Дойков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Непал. 2. Указ № 243 за назначаване на Елеонора Димитрова Димитрова - извънреден и пълномощен посланик на Република Бълга...

Въпроси и отговори

Изготвяне на приложенията към годишния финансов отчет

Годишен доклад за дейността По реда на чл. 39 от Закона за счетоводството предприятията изготвят и годишен доклад за дейността, който представлява обективен преглед, даващ информация за вярното и честно развитие и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състоя...

Обучение на длъжностно лице за изпълнение на функциите на орган по безопасност и здраве при работа

Ако едно и също физическо лице изпълнява функции на орган по БЗР в няколко фирми, трябва ли да бъде обучено поотделно от името на всяка фирма? Признава ли се сертификатът, издаден само на името на едното юридическо лице? Органите за безопасност и здраве при работа, назначени или...

Ограничението за сключване на нов договор от същия вид

Когато един служител е бил на работа при нас със срочен договор по чл. 68, ал. 1 т. 1 КТ два поредни пъти за по една година и е освободен, може ли след един месец да бъде нает отново по чл. 68 ,ал. 1 т. 1 КТ? Този договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дъ...

Справочник

Въпроси и отговори от ИА “Главна инспекция по труда”

ИА “Главна инспекция по труда” Въпрос: Колко служители са необходими на един денонощен пост - 24 часа, 365 дни годишно с един служител на смяна? Отговор: Отговорът е 5,009 охранители, като принципът за изчисление е следният: Необходимия брой човекочасове е 8760 (24 часа, умножен...

Общи данъчни облекчения под формата на намаление на счетоводния финансов резултат или преотстъпване на корпоративен данък

Национална агенция за приходите В раздел III на глава двадесет и втора от ЗКПО са установени видовете общи данъчни облекчения, за които не се прилагат специалните изисквания за минимална или регионална държавна помощ. За да се ползва съответното общо данъчно облекчение, трябва д...

Справочна информация бр. 40/2019

Централни валутни курсове за периода 25.10. - 31.10.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...