Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 3, 20 - 26 януари 2020 г. > Разходи за лично ползване на автомо...
в. Седмичен законник
бр. 3, 20 - 26 януари 2020 г.

Разходи за лично ползване на автомобил от ЕТ

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

   Едноличен търговец (ЕТ), който е самоосигуряващ се и полага личен труд във фирмата, има закупен лек автомобил на финансов лизинг и назначен шофьор на трудов договор. Автомобилът се използва за пътуване до местоработата, за покупка на материали, за предаване на справки и отчети пред държавни институции и за лични цели. По отношение на разходите, свързани с този актив:
1. Фирмата може ли да прилага чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО? Данъчната основа за облагане с данък върху разходите в натура да се определя, като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи по 50%.
2. Какъв е редът за облагане на разходите за лично ползване, определени по реда на въпрос 1 при едноличните търговци, т.е. с тези разходи се увеличава финансовият резултат или се облагат с 10%?

   Съгласно разпоредба на чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат разходите за лично ползване на персонала на предприятието, на работници или служители, на лица, наети по договор за управление и контрол, и на лицата, които упражняват личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква “и” от ДР на ЗДДФЛ (т.е. съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на дружеството). Ето защо тази разпоредба не може да намери приложение при определяне на данъчния финансов резултат на едноличните търговци. В този случай по наше мнение вие следва да водите документация, която да показва реалното ползване на автомобила, т.е. изминати километри за дейността на едноличния търговец (ЕТ) и изминати километри от самото физическо лице, което не е свързано с дейността на предприятието на ЕТ. Въз основа на тази информация вие следва да определите каква част от направените разходи за лекия автомобил са за лично ползване на физическото лице и каква за служебни цели. При определяне на годишния финансов резултат и преобразуване по реда на ЗКПО вие следва да увеличите счетоводния резултат за данъчни цели с онази част от отчетените разходи за лекия автомобил, която не е свързана с независимата икономическа дейност на предприятието на ЕТ, а се отнася до личните потребности на самото физическо лице - на основание чл. 26, т. 1 от ЗКПО като разходи, несвързани с дейността на едноличния търговец.Статия със свободен достъп