Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 3, 20 - 26 януари 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 20 - 26 януари 2020 г.
Законодателство

Осигуряването през 2020 г.

1. Смяна на вида на осигуряването от самоосигуряващите се лица От 1 януари до 31 януари 2020 г. е срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си за 2020 г. През месец януари те могат да променят вида на осигуряв...

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г.

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г., са публикувани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. Те са породени от необходимостта да се коригират и допълват някои разпоредби с цел тяхното по-правилно прилагане в практиката и по-ясното им р...

Държавен вестник

ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за социалните услуги. 2. Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и М...

Въпроси и отговори

Здравно осигуряване

Дължат ли се здравноосигурителните вноски от собственик на ЕООД, която през периода на отпуска по бременност/раждане и отглеждане на дете (общо 2 г.) и получаване на обезщетение по чл. 48а и 52а КСО не е пребивавала в България и не е ползвала здравни...

Корекция на данъчен кредит по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при унищожаване на лизингов актив

В стопанската практика не са рядкост случаите, при които се налага да се извършват корекции на данъчен кредит, използван при придобиването на активи, които се ползват от данъчно задължените лица по силата на лизингови договори. Такива корекции най-че...

Отчитане на продажбите при плащания по банков път

Фирма, която се занимава основно с изграждане на въздуховодни и отоплителни инсталации, издава фактури от книжен кочан и основно плащането е по банков път. Инцидентно прави дребни услуги, които до този момент се заплащаха в брой, като плащането става...

Право на данъчен кредит

При извършена инвентаризация са установени негодни за продажба стоки (от PVC материал). Взето е решение за тяхното бракуване чрез унищожаване, тъй като пунктовете за вторични суровини не изкупуват стоки от PVC материал. Сключен е договор с лицензиран...

Прекратяване на трудовото правоотношение при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Прекратява се трудов договор на служител по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, като той е подал заявление за това. Може ли работодателят да откаже прекратяване на трудовия договор поради липса на излязло пенсионно решение и ясни доказателства за придобитото п...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Както всяка година, във връзка с годишното счетоводно приключване предприятието следва да направи преоценка на своите финансови инструменти - финансови активи и финансови пасиви. Собствените капиталови инструменти като издадени акции и деривативи за ...

Признаване на разходи за командировки

Дали се признава за разход командировка на СОЛ, което получава възнаграждение за положен личен труд в минималния размер. Става на въпрос за управител на ЕООД на фирма за международен транспорт. Дружеството притежава два камиона, има назначен шофьор н...

Разходи за лично ползване на автомобил от ЕТ

Едноличен търговец (ЕТ), който е самоосигуряващ се и полага личен труд във фирмата, има закупен лек автомобил на финансов лизинг и назначен шофьор на трудов договор. Автомобилът се използва за пътуване до местоработата, за покупка на материали, за пр...

Уволнение поради съкращаване в щата

Поради предстоящи структурни промени във фирмата ни предстои съкращаване в щата. В тази връзка моля да ни разясните какви технически и технологически процедури трябва да бъдат спазени преди осъществяване на физическото съкращаване на щата? 1. Първат...

Установяване на дисциплинарно наказание

При отсъствие от работното място, установено чрез електронна система за достъп, задължително ли е провеждането на дисциплинарно производство и дисциплинарно уволнение, или може работодателят само да не изплати възнаграждението за тези дни на работник...

Справочник

Важно за ползвателите на е-услуги на НАП

Във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС) в НАП е изготвен план за превключване на услугите и сървисите на Агенцията, съгласно който от 17.02.2020 г. всички услуги и сървиси...

Няма да има удължаване на срока по Наредба Н-18

Срокът за привеждане на дейността на търговците, използващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с изискванията на Наредба Н-18 няма да бъде удължаван. От приходната агенция припомнят, че до края на януари всеки бизнес, използващ софтуер за у...

Отпада изискването за изпращане до 15 февруари на плановете за обучение по смисъла на чл. 62 от ПП на ЗМИП

Държавна агенция “Национална сигурност” На 3.12.2019 г. влязоха в сила промените и допълненията на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), с които в националното законодателство са въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европей...

Приложение на чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г., по отношение на условието за последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Писмо № 20-00-8/10.01.2020 г. на НАП В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи задължителната регистрация н...

Справочна информация бр. 3/2020

Централни валутни курсове за периода 10.01. - 16.01.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...