Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 3, 20 - 26 януари 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 20 - 26 януари 2020 г.
Законодателство

Осигуряването през 2020 г.

1. Смяна на вида на осигуряването от самоосигуряващите се лица От 1 януари до 31 януари 2020 г. е срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си за 2020 г. През месец януари те могат да променят вида на осигуряването колкото пъти желаят, но ...

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г.

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г., са публикувани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. Те са породени от необходимостта да се коригират и допълват някои разпоредби с цел тяхното по-правилно прилагане в практиката и по-ясното им разбиране. Измененията, които и...

Държавен вестник

ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за социалните услуги. 2. Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстан...

Въпроси и отговори

Здравно осигуряване

Дължат ли се здравноосигурителните вноски от собственик на ЕООД, която през периода на отпуска по бременност/раждане и отглеждане на дете (общо 2 г.) и получаване на обезщетение по чл. 48а и 52а КСО не е пребивавала в България и не е ползвала здравни услуги? Лицето е с двойно гра...

Корекция на данъчен кредит по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при унищожаване на лизингов актив

В стопанската практика не са рядкост случаите, при които се налага да се извършват корекции на данъчен кредит, използван при придобиването на активи, които се ползват от данъчно задължените лица по силата на лизингови договори. Такива корекции най-често се налага да бъдат извърше...

Отчитане на продажбите при плащания по банков път

Фирма, която се занимава основно с изграждане на въздуховодни и отоплителни инсталации, издава фактури от книжен кочан и основно плащането е по банков път. Инцидентно прави дребни услуги, които до този момент се заплащаха в брой, като плащането ставаше чрез касов апарат. След във...

Право на данъчен кредит

При извършена инвентаризация са установени негодни за продажба стоки (от PVC материал). Взето е решение за тяхното бракуване чрез унищожаване, тъй като пунктовете за вторични суровини не изкупуват стоки от PVC материал. Сключен е договор с лицензирана фирма за преработка на отпад...

Прекратяване на трудовото правоотношение при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Прекратява се трудов договор на служител по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, като той е подал заявление за това. Може ли работодателят да откаже прекратяване на трудовия договор поради липса на излязло пенсионно решение и ясни доказателства за придобитото право на пенсия за осигурителен...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Както всяка година, във връзка с годишното счетоводно приключване предприятието следва да направи преоценка на своите финансови инструменти - финансови активи и финансови пасиви. Собствените капиталови инструменти като издадени акции и деривативи за собствени акции не се преоценя...

Признаване на разходи за командировки

Дали се признава за разход командировка на СОЛ, което получава възнаграждение за положен личен труд в минималния размер. Става на въпрос за управител на ЕООД на фирма за международен транспорт. Дружеството притежава два камиона, има назначен шофьор на единия камион, който получав...

Разходи за лично ползване на автомобил от ЕТ

Едноличен търговец (ЕТ), който е самоосигуряващ се и полага личен труд във фирмата, има закупен лек автомобил на финансов лизинг и назначен шофьор на трудов договор. Автомобилът се използва за пътуване до местоработата, за покупка на материали, за предаване на справки и отчети пр...

Уволнение поради съкращаване в щата

Поради предстоящи структурни промени във фирмата ни предстои съкращаване в щата. В тази връзка моля да ни разясните какви технически и технологически процедури трябва да бъдат спазени преди осъществяване на физическото съкращаване на щата? 1. Първата стъпка, която работодателят ...

Установяване на дисциплинарно наказание

При отсъствие от работното място, установено чрез електронна система за достъп, задължително ли е провеждането на дисциплинарно производство и дисциплинарно уволнение, или може работодателят само да не изплати възнаграждението за тези дни на работника за отсъствието му? Може ли р...

Справочник

Важно за ползвателите на е-услуги на НАП

Във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС) в НАП е изготвен план за превключване на услугите и сървисите на Агенцията, съгласно който от 17.02.2020 г. всички услуги и сървиси, предоставяни от Агенцията, щ...

Няма да има удължаване на срока по Наредба Н-18

Срокът за привеждане на дейността на търговците, използващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с изискванията на Наредба Н-18 няма да бъде удължаван. От приходната агенция припомнят, че до края на януари всеки бизнес, използващ софтуер за управление на продажбите, трябв...

Отпада изискването за изпращане до 15 февруари на плановете за обучение по смисъла на чл. 62 от ПП на ЗМИП

Държавна агенция “Национална сигурност” На 3.12.2019 г. влязоха в сила промените и допълненията на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), с които в националното законодателство са въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от ...

Приложение на чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г., по отношение на условието за последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Писмо № 20-00-8/10.01.2020 г. на НАП В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи задължителната регистрация на данъчно задължените лица при...

Справочна информация бр. 3/2020

Централни валутни курсове за периода 10.01. - 16.01.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...